Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 022

022 - ISSN (International Standard Serial Number) (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Desembre 2023

Primer indicador
Nivell d'interès internacional
# - Nivell sense especificar
1 - Recurs continu d'interès internacional
2 - Recurs continu sense interès internacional

Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - ISSN (International Standard Serial Number) (NR)
$y - ISSN incorrecte (R)
$z - ISSN anul·lat (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

ISSN (International Standard Serial Number), número d'identificació unívoc assignat al títol d'un recurs continu, i/o qualsevol ISSN incorrecte o anul·lat.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Nivell d'interès internacional
Valor que especifica si el recurs continu és d'interès internacional o local, o d'interès efímer només.
# - Nivell sense especificar
Nivell d'interès internacional desconegut o sense especificar. Usat per totes les institucions altres que els centres ISSN quan anoten un ISSN obtingut d'un exemplar o d'una bibliografia.
0 - Recurs continu d'interès internacional
D'interès internacional, és a dir un registre complet ha estat enregistrat en la ISSN Network. Usat per a tots els recursos continus per als quals els centres ISSN reben peticions dels serveis de resums i índexs o d'uns altres centres d'ISSN. Usat també per a tots els recursos continus que no entren dins l'abast definit per al valor 1. Aquest valor només pot ser usat pels centres ISSN.
1 - Recurs continu sense interès internacional
Sense interès internacional, és a dir un registre abreujat ha estat enregistrat en la ISSN Network. Usat per a tots els recursos continus que es consideren d'interès local o efímer. Els centres ISSN han definit les publicacions d'interès local o efímer com aquelles en què l'interès és probablement limitat a certes àrees geogràfiques, per exemple, diaris locals, o d'un cert període de temps, per exemple, calendaris d'esdeveniments. En cas de dubte, s'utilitza el valor 0. Aquest valor pot ser només anotat pels centres d'ISSN.
Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - ISSN (International Standard Serial Number)
ISSN vàlid per al recurs continu. En la visualització, es pot generar ISSN.
022 ##$a0376-4583
$y - ISSN incorrecte
ISSN incorrecte que ha estat associat amb el recurs continu. Cada ISSN va contingut en un subcamp $y separat. Un ISSN anul·lat va contingut en un subcamp $z.
En la visualització, es pot generar ISSN (incorrecte).
022 0#$a0046-225X$y0046-2254
$z - ISSN anul·lat
ISSN anul·lat que està associat amb el recurs continu. Cada ISSN anul·lat va contingut en un subcamp $z separat.
En la visualització, es pot generar ISSN (anul·lat).
022 0#$a0145-0808$z0361-7106
022 0#$z0027-3473
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
URI per a l'ISSN del subcamp $a.
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
022 0#$a1534-9322$0http://issn.org/resource/ISSN/1534-9322#ISSN
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font
Centre ISSN responsable de l'assignació i manteniment dels ISSN i de les dades relacionades.
Codi de: llista de codis en línea de centres nacionals ISSN a: www.issn.org, National Centres.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Estructura de l'ISSN - L'ISSN és un element assignat per agència. Els ISSN són assignats a les publicacions de recursos continus pels centres nacionals sota els auspicis de la ISSN Network. Un ISSN consisteix en vuit dígits compresos en dos grups de quatre dígits cada un, separats per un guionet. El vuitè dígit és un dígit de comprovació utilitzat com a comprovació informàtica de validesa; consisteix en una xifra entre el 0 i el 9 o una X majúscula (per a la xifra aràbiga 10). Una descripció de l'estructura de l'ISSN i del procediment de validació de l'ISSN mitjançant el càlcul del dígit de comprovació és a International Standard Serial Numbering (ISSN) (ISO 3297).
Puntuació - El camp 022 no acaba en un punt.
Constants de visualització
ISSN [associat amb el contingut del subcamp $a]
ISSN-L [associat amb el contingut del subcamp $l]
ISSN-L (anul·lat) [associat amb el contingut del subcamp $m]
ISSN (incorrecte) [associat amb el contingut del subcamp $y]
ISSN (anul·lat) [associat amb el contingut del subcamp $z]

Un ISSN apareix generalment en un document amb el prefix ISSN i com dos grups de quatre dígits separats per un guionet. El guionet que separa els dos grups de dígits va inclòs en el registre MARC. Les sigles ISSN i ISSN-L i les frases ISSN (anul·lat) i ISSN (incorrecte) no s'introduiexen en el registre. Poden ser generades pel sistema com a constants de visualització associades amb el contingut dels subcamps $a, $l, $m, $y, i $z, respectivament.

Designació de contingut del camp:
022 0#$a0018-5817$y0018-5811
Exemple de visualització: 
ISSN 0018-5817 ISSN (incorrecte) 0018-5811

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$b - Forma de publicació [OBSOLET] [CAN/MARC només]
$c - Preu [OBSOLET] [CAN/MARC només]
$l - ISSN-L [NOU, 2007]
$l - ISSN-L [OBSOLET, 2023]
El subcamp $l va esdevenir obsolet en favor de l'enregistrament de l'ISSN-L al camp 023.

$m - ISSN-L anul·lat [NOU, 2007]
$m - ISSN-L anul·lat [OBSOLET, 2023]
El subcamp $m va esdevenir obsolet en favor de l'enregistrament de l'ISSN-L anul·lat al camp 023.

$y - ISSN incorrecte [NOU, 1978]
$z - ISSN anul·lat [REDEFINIT, 1978]
El subcamp $z es va redefinir per incloure només les anul·lacions d'ISSN quan es va definir el subcamp $y. Abans d'això, el subcamp $z contenia tots dos ISSN, l'incorrecte i l'anul·lat.
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat [NOU, 2021]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2021]
$2 - Font [NOU, 2003]

(02/02/2024) snb@bnc.cat