Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 023

023 - ISSN d'agrupament (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Desembre 2023

Primer indicador
Tipus d'ISSN d'agrupament
0 - ISSN-L
1 - ISSN-H

Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - ISSN d'agrupament (NR)
$y - ISSN d'agrupament incorrecte (R)
$z - ISSN d'agrupament anul·lat (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (NR)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Camp per enregistrar l'ISSN d'agrupament, un mecanisme definit per primera vegada a la norma ISO 3297:2020 que permet la identificació de grups concrets d'ISSN (International Standard Serial Number), com ara les edicions en diversos suports d'un recurs continu, o publicacions en sèrie relacionades mitjançant relacions de títol precedent i/o successiu.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Tipus d'ISSN d'agrupament
0 - ISSN-L
Agrupa les versions en diferents suports d'un recurs continu. En la visualització es poden generar les sigles ISSN-L.
1 - ISSN-H
Agrupa les publicacions en sèrie editades sota títols successius precedents i/o successors de la publicació en sèrie. En la visualització es poden generar les sigles ISSN-H.
Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - ISSN d'agrupament
Tal com determina l'ISSN International Centre, els ISSN d'agrupament reuneixen recursos amb relacions concretes recíproques com ara versions de suport (ISSN-L), i grups com ara títols anteriors i títols posteriors (ISSN-H). El prefix apropiat pel tipus d'ISSN determinat pel valor del primer indicador es pot generar per a ser visualitzat, per al valor 0: ISSN-L; per al valor 1: ISSN-H.
023 0#$a0028-0836$20
023 0#$a1063-3928$20
023 1#$a9999-9999$20
[ISSN-H (history ISSN)]
$y - ISSN d'agrupament incorrecte
ISSN d'agrupament que ha estat incorrectament associat amb el recurs continu o que ha estat incorrectament formatat al recurs. Cada ISSN d'agrupament incorrecte va contingut en un subcamp $y separat.

Per exemple, en la visualització, es pot generar ISSN-L (incorrecte).

023 0#$a0151-4105$20$y0048-7996
$z - ISSN d'agrupament anul·lat
ISSN d'agrupament que ha estat associat amb el recurs però anul·lat posteriorment, sovint perquè es va assignar un ISSN d'agrupament duplicat. Cada ISSN d'agrupament anul·lat va contingut en un subcamp $z separat.
Per exemple, en la visualització, es pot generar ISSN (anul·lat).
023 0#$a1043-0253$20$z0147-8745
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
URI per a l'ISSN d'agrupament del subcamp $a.
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font
Centre ISSN responsable de l'assignació i manteniment dels ISSN d'agrupament i de les dades relacionades.
Codi de: ISSN Manual, Annex 3: List of the Country and ISSN Centre codes, [PDF, 199 KB].
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Estructura de l'ISSN d'agrupament - Un ISSN d'agrupament és un element assignat per agència. Els ISSN d'agrupament són assignats a les publicacions de recursos continus per l'ISSN International Centre. Un ISSN d'agrupament consisteix en un prefix seguit d'un ISSN que s'adiu a l'estructura bàsica de l'ISSN: vuit dígits compresos en dos grups de quatre dígits cada un, separats per un guionet. L'ISSN-L, per exemple, consisteix en el prefix ISSN-L seguit de l'ISSN assignat a la primera publicació de l'agrupament en ser enregistrada. L'ISSN-H, que serà implementat el 2024, consistirà en el prefix ISSN-H seguit d'un ISSN assignat de bell nou que no pertany a cap de les publicacions de l'agrupament.

El vuitè dígit de tots els ISSNs és un dígit de comprovació utilitzat com a comprovació informàtica de validesa; consisteix en una xifra entre el 0 i el 9 o una X majúscula (per a la xifra aràbiga 10).

Una descripció de l'estructura de l'ISSN i de l'ISSN d'agrupament i del procediment de validació de l'ISSN mitjançant el càlcul del dígit de comprovació és a International Standard Serial Numbering (ISSN) (ISO 3297:2022).
Puntuació - El camp 023 no acaba en un punt.
Constants de visualització
ISSN-L [associat amb el contingut del subcamp $a]
ISSN-H [associat amb el contingut del subcamp $a]
ISSN-L (incorrecte) [associat amb el contingut del subcamp $y]
ISSN-H (incorrecte) [associat amb el contingut del subcamp $y]
ISSN-L (anul·lat) [associat amb el contingut del subcamp $z]
ISSN-H (anul·lat) [associat amb el contingut del subcamp $z]

Els ISSNs d'agrupament han d'apareixer a un ítem amb el prefix apropiat, actualment l'ISSN-L o, en el futur, l'ISSN-H, seguit de dos grups de quatre dígits separats per un guionet. El guionet que separa els dos grups de dígits va inclòs en el registre MARC. Les sigles ISSN-L i ISSN-H combinades amb els termes (anul·lat) i/o (incorrecte) no s'introduiexen en el registre. Poden ser generades pel sistema com a constants de visualització associades amb el contingut dels subcamps $a, $y, i $z, respectivament.

Designació de contingut del camp:
023 0#$a0028-0836$20
Exemple de visualització:
ISSN-L 0028-0836
Designació de contingut del camp:
023 0#$a0151-4105$20$y0048-7996
Exemple de visualització:
ISSN-L 0151-4105 ISSN- L (incorrecte) 0048-7996

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 023 - ISSN d'agrupament [NOU, 2023]


(02/02/2024) snb@bnc.cat