Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 024

024 - Altres identificadors normalitzats (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Setembre 2013

Primer indicador
Tipus de número normalitzat o codi
0 - ISRC (International Standard Recording Code)
1 - UPC (Universal Product Code)
2 - ISMN (International Standard Music Number)
3 - EAN (International Article Number)
4 - SICI (Serial Item and Contribution Identifier)
7 - Font especificada en el subcamp $2
8 - Tipus de número normalitzat o codi sense especificar

Segon indicador
Indicador de diferència
# - Cap informació proporcionada
0 - Cap diferència
1 - Diferència


Codis de subcamp
$a - Número normalitzat o codi (NR)
$c - Termes de disponibilitat (NR)
$d - Codis addicionals a continuació del número normalitzat o codi (NR)
$q - Informació qualificadora (R)
$z - Número normalitzat o codi, anul·lat/no vàlid (R)
$2 - Font del número o codi (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Número normalitzat o codi publicat en un document que no pot ser inclòs en cap altre camp (per exemple, el camp 020 (ISBN), 022 (ISSN) i 027 (Standard Technical Report Number), etc.). El tipus de número normalitzat o de codi s'identifica en el primer indicador o en el subcamp $2 (Font del número o codi).


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Tipus de número normalitzat o codi
Tipus de codi normalitzat en el camp.
0 - ISRC (International Standard Recording Code)
1 - UPC (Universal Product Code)
2 - ISMN (International Standard Music Number)
3 - EAN (International Article Number)
4 - SICI (Serial Item and Contribution Identifier)
7 - Font especificada en el subcamp $2
La font del número o codi s'especifica en el subcamp $2 (Font del número o codi).
8 - Tipus de número normalitzat o codi sense especificar
Tipus de número normalitzat o codi sense especificar.
Segon indicador - Indicador de diferència
Indica si hi ha diferència entre el número o codi escanejats i el mateix número o codi llegibles a ull nu.
# - Cap informació proporcionada
No es proporciona cap informació respecte a si el número o codi en el camp apareix de la mateixa manera en totes dues formes, l'escanejada i la llegible a ull nu. També usat quan el número o codi en la forma llegible a ull nu no apareix en una forma adequada per a l'escaneig, per tant l'aspecte de diferència no és aplicable.
0 - Cap diferència
El número o codi escanejat és el mateix número o codi que el llegible a ull nu.
1 - Diferència
La versió escanejada i la llegible a ull nu d'un número o codi difereixen.
024 41$a8756-2324(198603/04)65:21.4QTP;1-E
[SICI llegible a ull nu per a l'article "Quality: Theory and Practice." AT&T Technical Journal, v. 65, issue 2, (Mar.-Apr. 1986), p. 4.]
024 41$a875623247541986340134QTP1
[SICI escanejat per al mateix article. Tots dos SICI, l'escanejat i el llegible a ull nu, apareixen en el mateix registre.]

CODIS DE SUBCAMP

$a - Número normalitzat o codi
024 1#$a7822183031
024 2#$aM011234564
$c - Termes de disponibilitat
Preu o una breu menció de la disponibilitat i qualsevol informació qualificadora entre parèntesis sobre disponibilitat. La informació només s'anota en aquest subcamp quan un número és present en el subcamp $a.
024 2#$aM571100511$c20,00 $
$d - Codis addicionals a continuació del número normalitzat o codi
Qualsevol dígit opcional que porta el número o codi a la seva dreta, com ara els dígits per identificar el preu, títol, o informació sobre la publicació.
024 1#$a6428759268$d093
024 1#$a2777802000$d90620
024 3#$a9780449906200$d51000
$q - Informació qualificadora
Breu menció de la informació qualificadora referida al document associat amb un número anotat en el subcamp $a o en el subcamp $z
024 2#$aM570406203$qpartitura$qcosida$c28.50 €
024 2#$aM570406203$qparticel·les$qcosides
$z - Número normalitzat o codi, anul·lat o no vàlid
Qualsevol número normalitzat o codi anul·lats i/o no vàlids. Si cap número o codi vàlid del mateix tipus no és conegut, el subcamp $z pot aparèixer sol en el camp 024.
024 1#$z5539143515
$2 - Font del número o codi
Codi MARC que identifica la font del número o codi. Usat només quan el primer indicador conté el valor 7 (Font especificada en el subcamp $2).
Codi de: Standard Identifier Source Codes.
024 7#$a0A3200912B4A1057$2istc
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 024 no acaba en cap signe de puntuació.
Estructura i constants de visualització de l'ISRC
Estructura - L'ISRC apareix generalment en un document precedit de les lletres ISRC. Consisteix en dotze caràcters alfanumèrics estructurats com a quatre elements separats per guionets: 1) país; 2) primer propietari; 3) any d'enregistrament; i 4) enregistrament. Els codis de país consisteixen en dues lletres tal com s'especifica a Codes for the Representation of Names of Countries (ISO 3166). El primer codi de propietari és alfanumèric i consisteix en tres caràcters. L'any d'enregistrament consisteix en els dos darrers dígits de l'any (per exemple, 82 per a 1982). El codi d'enregistrament consisteix en cinc dígits i és assignat seqüencialment pel primer propietari.
Constants de visualització - Les sigles ISRC, la frase ISRC (no vàlid), i els guionets interns no van inclosos en el registre MARC. Poden ser generats pel sistema com a constants de visualització associats amb el valor 0 del primer indicador i amb el contingut dels subcamps $a, i $z, respectivament.
Designació de contingut del camp:
024 0#$aNLC018413261$zNLC018403261
Exemple de visualització: 
ISRC NL-C01-84-13261 ISRC (no vàlid) NL-C01-84-03261
Estructura i constants de visualització de l'UPC
Estructura - L'UPC apareix com a símbol del codi de barres amb dotze dígits impresos a sota seu. Els guionets o espais separen generalment els elements del número del document. El codi té tres parts bàsiques: 1) El primer dígit és el Number System Character (NCS) que apareix a la part esquerra del símbol fora de les barres. 2) Els següents deu dígits codificats en el símbol es mostren sota les barres. 3) El dígit dotzè és un dígit de comprovació i apareix generalment a la part inferior dreta del símbol. Tots els dígits s'entren en el registre MARC tal com es troben en el document.

Per als productes d'àudio i de vídeo, els deu dígits de la part 2), impresos sota les barres paral·leles, consisteixen en tres elements: una designació, de cinc dígits, del fabricant per designar el fabricant assignat pel Uniform Code Council; un número de selecció de cinc dígits; i un número de configuració d'un sol dígit. El cinquè dígit del primer element serveix alhora com a darrer dígit de la designació de fabricant i com a primer dígit del número de selecció. El desè dígit (número de configuració) indica el format del producte.

Per a les publicacions en sèrie, els cinc dígits que van a continuació del NCS identifiquen l'editor o distribuïdor. Els cinc dígits següents codifiquen un número d'identificació de títol BIPAD que identifica de manera unívoca cada publicació. Un símbol complementari de dos caràcters que designa un número específic pot anar a continuació del número (normalitzat).

Per als llibres en rústica, hi ha dues estructures de codi de barres. Els deu dígits de la part 2) poden consistir en un identificador de cinc dígits per a l'editor i els següents cinc dígits contenen la part del títol de l'ISBN (International Standard Book Number). Per a l'altra estructura, els cinc primers dígits de la part 2) identifiquen l'editor o la línia editorial, els cinc dígits següents representen el preu a la coberta o una categoria de preu. A continuació de la part 3) poden anar cinc dígits afegits, i deriven de la part del títol de l'ISBN.
Constants de visualització - L'UPC va inclòs en el registre MARC sense els guionets interns o espais. Els guionets, espais i paraules introductòries poden ser generats pel sistema com a constants de visualització associades amb el valor 1 del primer indicador i amb el contingut dels subcamps $a, $d, i $z.
Designació de contingut del camp:
024 10$a070993005955$d35740
[UPC per a un llibre en rústica]
Exemple de visualització: 
UPC 0 70993 00595 5 35740
Estructura i constants de visualització de l'ISMN
Estructura - L'ISMN és un element assignat per agència. Els ISMN són assignats a les publicacions de música per les agències dessignades a cada un dels països participants en el programa.

Un ISMN consisteix en deu o tretze dígits. L'ISMN de 10 dígits, usat abans de 2008, consisteix en la lletra M seguida de 8 xifres (un número d'editor més un número de document de longitud variables) més un dígit de comprovació d'un sol caràcter. El dígit de comprovació s'aplica als 8 dígits previs.

L'ISMN de 13 dígits, usat des de 2008, té el prefeix 979 i un 0 que substitueix la M, després els 8 dígits més el dígit final de comprovació. El dígit de comprovació s'aplica als 12 dígits previs. Un ISMN de 13 dígits és igual a un EAN de 13 dígits codificat en un codi de barres. L'estructura s'especifica a la ISO 10957.

Un ISMN generalment apareix en un document precedit de les inicials ISMN i amb les parts funcionals separades per un guionet o un espai.
Constants de visualització - Les sigles ISMN, la frase ISMN (no vàlid), i els guionets inserits o els espais no van inclosos en el registre MARC. Poden ser generats pel sistema com a constants de visualització associades amb el valor 2 del primer indicador i amb el contingut dels subcamps $a, i $z, respectivament.
Designació de contingut del camp:
024 2#$aM571100511
Exemple de visualització: 
ISMN M571100511
Designació de contingut del camp:
024 2#$aM692006282
Exemple de visualització: 
ISMN M69200-628-2
Designació de contingut del camp:
024 2#$a9790692006282
Exemple de visualització: 
ISMN 979-0-69200-628-2
Estructura i constants de visualització de l'EAN
Estructura - L'EAN té tretze dígits. Per a les publicacions en sèrie, s'utilitza un prefix de tres dígits (977) en combinació amb els vuit dígits de l'ISSN (International Standard Serial Number) o amb un número de títol administrat a nivell nacional com ara el BIPAD als Estats Units d'Amèrica. Hi poden ser presents un símbol de dos o cinc dígits afegits per designar els números.

Per als llibres en rústica, un prefix de tres dígits (978) precedeix els primers nou caràcters de l'ISBN (International Standard Book Number), ometent el caràcter final de comprovació de l'ISBN. El tretzè caràcter de l'EAN és un dígit de comprovació del mòdul numèric 10. Es pot utilitzar un suplement de cinc dígits per codificar dades addicionals, per exemple, el preu.
Constants de visualització - L'EAN va inclòs en el registre MARC sense els guionets o els espais. Els guionets, espais i frases introductòries es poden generar pel sistema com a constants de visualització associades amb el valor "3" del primer indicador i amb el contingut dels subcamps $a, $d i $z, respectivament.
Designació de contingut del camp:
024 3#$a9780838934326$d90000
Exemple de visualització: 
EAN 9 780838 934326 90000
Estructura i constants de visualització del SICI
Estructura - El SICI (Serial Item and Contribution Identifier) és un codi de longitud variable que proporciona una identificació unívoca dels números de les publicacions en sèrie (SII) i de les contribucions en publicacions en sèrie (SCI). El SII consisteix en l'ISSN, la data del número, la numeració del número, el número SICI de versió estàndard, i un caràcter de comprovació. El SCI afegeix la localització de la contribució i un codi de títol (si hi ha més d'un títol que començi en una pàgina) entre la numeració del número i el número SICI de la versió. La versió de codi de barres del número en el document pot diferir de la versió llegible a ull nu.
Constants de visualització - El SICI conté la puntuació que separa les seccions de l'identificador i que s'anoten en el registre MARC. Les paraules introductòries poden ser generades pel sistema com a constants de visualització associades amb el valor 4 del primer indicador i amb el contingut dels subcamps $a, i $z.
Designació de contingut del camp:
024 4#$a8756-2324(198603/04)65:2L.4:QTP:1-P
Exemple de visualització: 
SICI 8756-2324(198603/04)65:2L.4:QTP:1-P

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Segon indicador - Indicador de diferència [NOU, 1993]
El 1993, es va donar la definició actual al segon indicador. Els registres creats amb anterioritat al canvi poden contenir un codi # que significa sense definir.

$b - Codis addicionals a continuació del número normalitzat [OBSOLET]
Abans de 1984, aquest element era identificat pel subcamp $b; actualment s'utilitza el subcamp $d.
$q - Informació qualificadora [NOU, 2013]

(07/04/2014) snb@bnc.cat