Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 027

027 - STRN (Standard Technical Report Number) (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Setembre 2013

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Número d'informe tècnic normalitzat (NR)
$q - Informació qualificadora (R)
$z - Número anul·lat/no vàlid (R)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

ISRN (International Standard Technical Report) o STRN (Standard Technical Report Number) assignat a un informe tècnic. L'assignació dels STRN la coordina el National Technical Information Service (NTIS), que també manté un registre d'assiganacions.

Formulat d'acord amb l'especificació de les normes International Standard Technical Report Number (ISRN), ISO 10444, Standard Technical Report Number Format and Creation, ANSI/NISO Z39.23-1997, o Standard Technical Report Number (STRN), Format and Creation, ANSI Z39.23-1983. El número d'informe tècnic és normalment el mitjà principal d'identificació d'un informe tècnic específic.

Repetible per als diversos ISRN i STRN associats amb el document.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Número d'informe tècnic normalitzat
027 ##$aFOA--89-40265/C--SE
027 ##$aMETPRO/CB/TR--74/216+PR.ENVR.WI
027 ##$aMPC-387
$q - Informació qualificadora
Breu menció de la informació qualificadora referida al document associat amb un número anotat en el subcamp $a o en el subcamp $z
$z - Número anul·lat/no vàlid
Qualsevol número normalitzat anul·lat o no vàlid.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Estructura del número - L'ISRN es formula d'acord amb International Standard Technical Report Number (ISRN), ISO 10444 o Standard Technical Report Number Format and Creation, ANSI/NISO Z39.23-1997. Està compost de tres parts: 1) codi d'informe de caràcters alfanumèrics que designa l'organització editora i, en alguns casos, una col·lecció; 2) un grup seqüencial de caràcters numèrics assignats per l'organització editora; 3) una addició opcional que inclou un codi de país i un sufix local proporcionat per l'organització editora. El codi d'informe i el grup seqüencial estan separats per un guionet doble (--). El codi de país va precedit d'un guionet doble (--) i el sufix local d'un signe més (+). Les barres i els guionets poden ser usats com a subdivisors dins del codi d'informe i dins del grup seqüencial. Aquests signes van inclosos en el registre MARC.
027 ##$aFYHU/PF/2--80/12+MAGN
027 ##$aWBK-MTT--89/64--DE
El número STRN es formula d'acord amb Standard Technical Report Number (STRN), Format and Creation, ANSI Z39.23-1983. Es compon de tres parts: 1) codi d'informe de caràcters alfanumèrics que designa l'organització editora i, en alguns casos, una col·lecció; 2) un grup seqüencial de caràcters numèrics assignats per l'organització editora; 3) un sufix local opcional en el qual l'organització editora pot incloure informació addicional. El codi d'informe i el grup seqüencial estan separats per guionet (-) i el grup seqüencial i el sufix local van separats per un ampersand (&) o un signe (+). Les barres i els guionets es poden usar com a subdivisors dins del codi d'informe i dins del grup seqüencial. Aquests signes van inclosos en el registre MARC.
027 ##$aMETPRO/ED/SR-77/035
Puntuació - El camp 027 no acaba en cap signe de puntuació.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$q - Informació qualificadora [NOU, 2013]

(07/04/2014) snb@bnc.cat