Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 031

031 - Informació sobre els íncipits musicals (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2004

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Número de l'obra (NR)
$b - Número del moviment (NR)
$c - Número del fragment (NR)
$d - Títol inicial (R)
$e - Paper (NR)
$g - Clau (NR)
$m - Veu/instrument (NR)
$n - Armadura (NR)
$o - Compàs (NR)
$p - Notació (NR)
$q - Nota general (R)
$r - Tonalitat o mode (NR)
$s - Nota codificada de validesa (R)
$t - Íncipit del text (R)
$u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)
$y - Text d'enllaç (R)
$z - Nota pública (R)
$2 - Codi del sistema (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Dades codificades que representen l'íncipit musical per a la música en què s'utilitzen sistemes de notació establerts que empren símbols ASCII ordinaris. Usat principalment per identificar manuscrits musicals, però pot ser aplicat a qualsevol material que contingui música.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Número de l'obra
Obra a la qual s'aplica l'íncipit. El codi numèric es basa estrictament en l'ordre i la presentació de les obres dins el registre catalogràfic. Si el registre descriu només una obra, s'utilitza l'1.
031 ##$a2
[Un íncipit que identifica la segona sonata d'un conjunt de sis.]
$b - Número del moviment
Moviment dins una obra al qual s'aplica l'íncipit. El codi numèric es basa estrictament en l'ordre i la presentació de les parts dins de l'obra. Si l'obra té només un moviment, s'utilitza l'1.
031 ##$b3
[Un íncipit que identifica el tercer moviment d'una simfonia.]
$c - Número del fragment
Ordre dels íncipits dins el moviment definit en el subcamp $b. Si només hi ha un íncipit per al moviment, s'utilitza l'1.
031 ##$c1
[Un íncipit per a la introducció instrumental d'un ària.]
031 ##$c2
[Un íncipit per a la part vocal d'un ària.]
$d - Títol inicial
031 ##$dAria. Allegro
[L'encapçalament del moviment transcrit.]
$e - Paper
Nom del personatge que canta l'íncipit codificat en el subcamp $p (Notació), quan és apropiat.
031 ##$eSara
[Nom del personatge de l'ària.]
$g - Clau
Clau de l'íncipit, tal com apareix en la font. S'utilitza el codi apropiat de l'esquema especificat en el $2.
031 ##$gF-4
[L'íncipit utilitza la clau baixa (Plaine & Easie Code).]
$m - Veu/instrument
Nom de la veu o instrument codificat en el subcamp $p (Notació). El subcamp $m està generalment en forma codificada, deriva d'una llista controlada que manté l'agència catalogràfica. Els termes poden ser obtinguts també del document catalogat si no hi ha un codi apropiat disponible.
031 ##$mS
[Codi de RISM per a veu soprano.]
$n - Armadura
La lletra "x" indica les diesis i la lletra "b" indica els bemolls, les lletres majúscules que van a continuació indiquen els tons afectats.
031 ##$nxFCG
[L'íncipit és en la major amb tres diesis.]
$o - Compàs
Compàs o signe de la mesura de l'íncipit. El compàs es pot transcriure com a símbol (per a l'ús de la notació mensural s'utilitza "c", "c.", "o", o "o."; o "c" per al temps comú, "c/" per alla breve) i/o un número ("3", "2", "c3", etc.) o una fracció ("4/4", "12/8", etc.) o "nd" si no hi ha marques presents. L'ús del subcamp $o és obligatori si el subcamp $p és present o si el subacmp $2 conté el codi "pe" o "da".
031 ##$oc
[L'íncipit és en temps comú.]
$p - Notació
Símbols de la notació del codi especificat en el subcamp $2 per transcriure les primeres 10-12 notes del pentagrama seleccionat. El sistema de codi usat s'indica en el subcamp $2.
031 ##$p'2B4B8BB/4G8GxF4FF/4xA8AA4.At8B/4B$2pe
$q - Nota general
Nota general de text lliure.
$r - Tonalitat o mode
Tonalitat o mode de l'íncipit, si és aplicable. Es poden utilitzar els codis següents de Plaine & Easie Code:
031 ##$re
[El moviment és en tonalitat de mi menor.]
$s - Nota codificada de validesa
Nota en forma codificada sobre la validesa de la informació.
031 ##$s?
[Hi ha un error en l'íncipit que no ha estat corregit.]
$t - Íncipit del text
Text literari (si n'hi ha) tal com apareix en la font. Generalment és el text corresponent a la música en el íncipit. Si la font té diversos texts (generalment anotat per acomodar el textos contrafactura), cada seqüència de text corresponent es transcriu en ocurrències separades del $t.
$u - URI (Uniform Resource Identifier)
URI (Uniform Resource Identifier), per exemple, una URL o un URN, que proporciona accés electrònic en una una sintaxi normalitzada. Aquestes dades poden ser utilitzades per a l'accés automàtic a un document electrònic utilitzant un dels protocols d'Internet. Els URI anotats generalment inclouen fitxers sonors (com ara .mid, .wav, .mp3), fitxers d'imatges (.jpg, .tiff, .gif) o fitxers de notació (com ara enigma o niff).
031 ##$uhttp://www.classicalarchives.com/cgi-bin/n.cgi/prep/6/jsbbrc11.mid
[Un fitxer MIDI de l'íncipit accessible en línia.]
$y - Text d'enllaç
Text d'enllaç que s'utilitza per ser visualitzat en lloc de l'URL en el subcamp $u. Quan el subcamp $y és present, les aplicacions han d'utilitzar el contingut del subcamp $y com a enllaç en lloc del contingut del subcamp $u quan enllacen amb la destinació del subcamp $u.
$z - Nota pública
Nota relativa a la localització electrónica de la font identificada en el camp. La nota és escrita en forma adequada o pensada per a la visualització pública.
$2 - Codi del sistema
Codi MARC que identifica el sistema de codificació usat per transcriure la notació en el subcamp $p (Notació). L'ús del subcamp $2 és obligatori si el subcamp $p és present. Codi de: Musical Incipit Scheme Source Codes.
031 ##$p'2B4B8BB/4G8GxF4FF/4xA8AA4.At8B/4B$2pe
[L'íncipit es codifica segons Plaine & Easie Code.]
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

EXEMPLES

031 ##$a01$b01$c01$mS$dAria$tRei d’impuniti eccessi$re$gC-1$oc$p'2B4B8BB/4G8GxF4FF/4xA8AA4.At8B/4B$2pe
031 ##$a01$b01$c01$mvl1$dScena. Largo$lG-2$nbBEA$oc$p'C+8(3{CDEFG};5)}8{GC}{,nB'G}4(-)/''2G+6{GnB'''C''E}6{DCAG}$2pe
031 ##$aa$b01$c02$mS$eSara$dScena. Largo$gC-1$nbBEA$oc$tChi per pietà mi dice il figlio mio che fà$p=5/4-''6C3CC6DEgF6CC8-6ED/q8D4C8C'nB''4D-/2-/$2pe
031 ##$a01$b02$c01$mvl1$dAria. Allegro$gG-2$nbBEA$oc$p6{'EDEF}{GABG}{EDEF}{GABG}/{''C'BAG}{FEDC},4B-/$2pe
031 ##$a01$b02$c01$mS$dSara$dAria. Allegro$gC-1$nbBEA$oc$tDeh parlate che forse tacendo$p2-/2-''4.F8D/gC'8BB4-2(-)/=2/''2E'G/''4.C'8A4F-/-Fq8B4A8GF/$2pe
031 ##$a01$b01$c01$mOb. 1$gG-2$nbB$oc$pRE 9S(( 8)) 9(( 8 9 8)) 9E( 6) 7( 6S( 5)) / 4S(( 3 2 3))/$uhttp://www.classicalarchives.com/cgi-bin/n.cgi/prep/6/jsbbrc11.mid$2da

(03/05/2012) snb@bnc.cat