Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 032

032 - Número de registre postal (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Febrer 1999

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Número de registre postal (NR)
$b - Font (agència que assigna el número) (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Número assignat a una publicació a la qual el servei de correus especificat li permet l'ús d'un avantage especial per a una certa classe de franqueig.

Els números de registre del servei postal es requereixen en alguns països per a certes classes d'avantatges en el franqueig.

Als Estats Units d'Amèrica, un número de publicació del U.S. Postal Service (USPS) s'assigna a les publicacions a les quals els ha estat donada l'autorització per ser enviades amb tarifes de segona classe. La determinació d'elegibilitat de les tarifes postals de segona classe depèn generalment de la periodicitat i la circulació de la publicació en sèrie. El número USPS s'imprimeix en les publicacions en sèrie autoritzades.

Al Canadà, el Canada Post (CP) assigna el Second Class Mail Registration Number.

No hi ha sempre una relació recíproca entre el número de registre postal i l'ISSN. L'autorització per utilitzar les tarifes de segona classe es dóna a una publicació en sèrie amb un número de registre. Si la publicació en sèrie canvia de títol, etc. la tarifa postal del número de registre postal es manté igual mentre que generalment s'assigna un nou ISSN a un canvi de títol, etc. Als Estats Units d'Amèrica, s'intenta per part del U.S. Postal Service i el National Serials Data Program (que és el responsable de l'assignació dels ISSN) mantenir la identificació dels dos números en sincronia el màxim possible. El NSDP informa l'USPS dels nous ISSN assignats a les publicacions que porten números de registre USPS.

Quan una publicació en sèrie deixa de ser enviada amb les tarifes de segona classe (per exemple, perquè l'editor abandona l'autorització de segona classe), el camp 032 s'esborra del registre MARC.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Número de registre postal
El número de l'U.S. Postal Service (USPS) s'anota amb sis caràcters numèrics; el Canada Post (CP) Second Class Mail Registration Number s'anota amb quatre caràcters numèrics.
Els números es justifiquen a la dreta i cada posició no usada conté un zero. El guionet que pot aparèixer entre el tercer i quart dígit no va inclòs en el registre MARC; pot ser generat.
032 ##$a686310$bUSPS
$b - Font (agència que assigna el número)
Nom o abreviació de l'agència que assigna el número. Per als números assignats pel United States Postal Service, el nom de la font es dóna com USPS. Per als números assignats pel Canada Post, el nom de la font es dóna com CP.
032 ##$a063480$bUSPS
032 ##$a9545$bCP
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Constants de visualització
- [guionet]
El guionet que pot aparèixer entre el tercer i quart dígit en les fonts impreses no va inclòs en el registre MARC. Pot ser generat pel sistema com a constant de visualització associada amb el contingut del subcamp $a.
Designació de contingut del camp:
032 ##$a686310$bUSPS
Exemple de visualització: 
USPS 686-310

(03/05/2012) snb@bnc.cat