Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 034

034 - Dades matemàtiques cartogràfiques codificades (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Novembre 2021

Primer indicador
Tipus d'escala
0 - Escala indeterminable/Cap escala anotada
1 - Escala única
3 - Grup d'escales
Segon indicador
Tipus de perímetre
# - No aplicable
0 - Perímetre d'inclusió
1 - Exclusió de perímetre

Codis de subcamp
$a - Categoria d'escala (NR)
$b - Raó constant (escala horitzontal) (R)
$c - Raó constant (escala vertical) (R)
$d - Coordenades--longitud límit Oest (NR)
$e- Coordenades--longitud límit Est (NR)
$f - Coordenades--latitud límit Nord (NR)
$g - Coordenades--latitud límit Sud (NR)
$h - Escala angular (R)
$j - Declinació--límit Nord (NR)
$k- Declinació--límit Sud (NR)
$m - Ascensió recta--límit Est (NR)
$n - Ascensió recta--límit Oest (NR)
$p - Equinocci (NR)
$r - Distància des de la Terra (NR)
$s - Latitud en el perímetre (R)
$t - Longitud en el perímetre (R)
$x - Data inicial (NR)
$y - Data final (NR)
$z - Nom del cos extraterrestre (NR)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2- Font (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Conté dades matemàtiques cartogràfiques de forma codificada, incloent-hi l'escala, la projecció, i/o les coordenades. Per als documents digitals, les coordenades poden representar un rectangle limítrof, el contorn de l'àrea coberta i/o el contorn d'un àrea interior no coberta. Per a les cartes celestes, també pot contenir la zona, les dades de declinació, i/o l'ascensió recta, i/o l'equinocci. Per al material cartogràfic, hi ha d'haver un camp 034 corresponent a cada camp 255 del registre.

Per als materials no cartogràfics (això és, imatges, materials gràfics, materials textuals, etc.), les coordenades geogràfiques s'enregistren per representar la posició de l'estructura, el lloc o la característica representats o descrits en el recurs, o la localització geogràfica de la qual se'n captura la imatge. En aquest cas, les coordenades geogràfiques es poden enregistrar al camp 034 sense la presènca del corresponent camp 255 en el registre.

Per a les maquetes en relleu i altres documents cartogràfics tridimensionals, si s'utilitza un sol joc d'escales en el camp 255 (això és, una escala horitzontal i una vertical), el primer indicador del camp 034 conté el valor 1, el denominador de la fracció representativa de l'escala horitzontal s'anota al $b, i el denominador de la fracció representativa de l'escala vertical s'anota al $c. Si s'anoten com a grup un conjunt d'escales múltiples o variants, els denominadors menor i major de les escales horitzontals s'anoten en el primer i segon subcamp $b respectivament, els denominadors menor i major de les escales verticals s'anoten en el primer i segon subcamp $c respectivament, i el primer indicador conté el valor 3.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Tipus d'escala
Especifica el tipus d'escala donada.
0 - Escala indeterminable/Cap escala anotada
Usada quan no es dóna cap fracció representativa en el camp 255 o no hi ha cap camp 255 present en el registre.
1 - Escala única
Escala horitzontal única.
3 - Grup d'escales
L'escala consisteix en un grup d'escales.
Segon indicador - Tipus de perímetre
Tipus de perímetre per als documents cartogràfics digitals.
# - No aplicable
El tipus de perímetre no és aplicable, com ara quan el document cartogràfic no té les dades codificades digitalment.
0 - Perímetre d'inclusió
La informació de les coordenades representa el límit tancat no interseccional de l'àrea coberta.
1 - Exclusió de perímetre
La informació de les coordenades representa el límit tancat no interseccional d'una àrea exclosa dins del perímetre d'inclusió del polígon G.

CODIS DE SUBCAMP

$a - Categoria d'escala
Codi alfabètic d'un caràcter que indica el tipus d'escala del document.
Usat inclús quan no s'anota una escala específica (el primer indicador conté el valor 0). Per als materials no cartogràfics (això és, imatges, materials gràfics, materials textuals, etc.) no s'utilitza el subcamp $a. Els codis utilitzats en el subcamp $a són:
a - Escala lineal

034 1#$aa$b100000
b - Escala angular
Used for celestial charts.
z - Altres tipus d'escales
Qualsevol altre tipus d'escales, per exemple, una escala temporal, una escala estadística quantitativa, etc.
Si la menció de l'escala és l'únic subcamp donat en el camp 255 i si la menció de l'escala no conté una fracció representativa, el camp 034 només ha de contenir el subcamp $a.
034 0#$aa
$b - Raó constant (escala horitzontal)
Denominador de la fracció representativa de l'escala horitzontal.
L'escala major (el número menor) generalment es dóna primer.
034 1#$aa$b1000000
034 3#$aa$b18000$b28000
$c - Raó constant (escala vertical)
Denominador de la fracció representativa de l'escala vertical de maquetes en relleu i altres documents cartogràfics tridimensionals.
L'escala major (el número menor) generalment es dóna primer.
034 1#$aa$b744000$c96000
$d - Coordenades - longitud límit Oest
$e - Coordenades - longitud límit Est
$f - Coordenades - latitud límit Nord
$g - Coordenades - latitud límit Sud
Els subcamps $d, $e, $f i $g identifiquen individualment les quatre coordenades del document. El subcamp $d representa el límit de l'extensió oest del document; el subcamp $e, el límit de l'extensió est; el subcamp $f, el límit de l'extensió nord; i el subcamp $g, el límit de l'extensió sud. Les abreviacions dels hemisferis són: N = nord, S = sud, E = Est, W = oest.
Els subcamps $d, $e, $f i $g sempre apareixen junts. Les coordenades poden ser anotades en la forma hgggmmss (hemisferi-graus-minuts-segons), però s'admeten altres formes, com ara els graus decimals. Els subelements es justifiquen a la dreta i les posicions no usades contenen zeros.
Exemples en graus/minuts/segons: hgggmmss (hemisferi-graus-minuts-segons):
034 1#$aa$b22000000$dW1800000$eE1800000$fN0840000$gS0700000
034 1#$aa$b253440$dE0790000$eE0860000$fN0200000$gN0120000
[Els dos exemples anteriors il·lustren registres per a mapes plans o per a mapes plans en els atles.]
Exemple en graus decimals: hggg.gggggg (hemisferi-graus.graus decimals):
034 1#$aa$dE079.533265$eE086.216635$fS012.583377$gS020.419532
Exemple en graus decimals: +-ggg.gggggg (hemisferi[+/-]-graus.graus decimals) ("+" per al N i per a l'E, "-" per al S i per a l'W; el signe més és opcional):
034 1#$aa$d+079.533265$e+086.216635$f-012.583377$g-020.419532
Exemple sense el signe més opcional:
034 1#$aa$d079.533265$e086.216635$f-012.583377$g-020.419532
Exemple en minuts decimals: hgggmm.mmmm (hemisferi-graus-minuts.minuts decimals):
034 1#$aa$dE07932.5332$eE08607.4478$fS01235.5421$gS02028.9704
Exemple en segons decimals: hgggmmss.sss (hemisferi-graus-minuts-segons.segons decimals):
034 1#$aa$dE0793235.575$eE0860727.350$fS0123536.895$gS0202858.125
Si les coordenades es donen en termes de punt central i no de límits exteriors, la longitud i la latitud que formen l'eix central s'anoten dues vegades (en els subcamps $d i $e i en els $f i $g, respectivament).
034 1#$aa$b75000$dW0950500$eW0950500$fN0303000$gN0303000
034 1#$aa$dW119.697222$eW119.697222$fN034.420833$gN034.420833
034 1#$aa$d-119.697222$e-119.697222$f+034.420833$g+034.420833
034 1#$aa$dW11941.833333$eW11941.833333$fN03425.250000$gN03425.250000
034 0#$dW0735848$eW0735848$fN0404554$gN0404554
[Coordenades del Carnegie Hall, una sala de concerts representada en una imatge.]
$h - Escala angular
Escala per a les cartes celestes, si és coneguda.
$j - Declinació--límit Nord
$k - Declinació--límit Sud
$m - Ascensió recta--límit Est
$n - Ascensió recta--límit Oest
Els subcamps $j, $k, $m, i $n s'utilitzen amb les cartes celestes i amb les cartes celestes dels atles i contenen els límits de la declinació i de l'ascensió recta.
Els subcamps $j i $k tenen vuit caràcters de longitud cada un i s'hi anota la declinació en la forma hgggmmss (hemisferi-graus-minuts-segons). Els graus, minuts i segons es justifiquen a la dreta i les posicions no usades contenen zeros. (Si la declinació del centre se sap, es repeteix en tots dos subcamps).
Els subcamps $m i $n tenen sis caràcters de longitud cada un, i s'hi anota l'ascensió recta en la forma hhmmss (hora-minut-segons). Els elements hora, minut i segon es justifiquen a la dreta i les posicions no usades contenen zeros. (Si l'ascensió recta se sap, es repeteix en tots dos subcamps).
034 0#$ab$jN0300000$kN0300000$m021800$n021800
$p - Equinocci
Equinocci o època per a una carta celeste. Generalment anotada en la forma aaaa (any) segons el calendari gregorià, però pot incloure un decimal incloent-hi el mes en la forma aaaa.mm (any-mes).
034 0#$ab$p1950
$r - Distància des de la Terra
Distància en anys llum dels cossos celestes, com ara planetes i estrelles, des de la Terra en els atles estelars.
$s - Latitud en el perímetre
Latitud d'un punt en el perímetre.
$t - Longitud en el perímetre
Longitud d'un punt en el perímetre..
$x - Data inicial
Data inicial del període de les dades que descriuen les coordenades. La data s'estructura en la forma AAAAMMDD. Quan no s'anota cap data, se suposa que la informació de les coordenades és actual.
$y - Data final
Data final del període de les dades que descriuen les coordenades. La data s'estructura en la forma AAAAMMDD. Quan no s'anota cap data, se suposa que la informació de les coordenades és actual.
034 ##$dE0110000$eE0320000$fN0690000$gN0550000$x17210000$y19171200
034 ##$dE0110000$eE0240000$fN0690000$gN0550000$x19171200
$z - Nom del cos extraterrestre
Nom d'un planeta o d'un altre cos extraterrestre quan les dades de les coordenades en els subcamps $d, $e, $f i $g no descriuen una entitat en la Terra.
034 ##$dW2450000$eE2570000$fN0160000$gN0190000$zMars$2gpn
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font
Codi MARC que identifica la font de les dades anotades en el camp 034. Si s'utilitzen fonts diferents, s'han d'utilitzar camps separats. Codi de: Cartographic Data Source Codes.
$3 - Materials especificats
Informació que especifica la part de l'entitat a la qual s'aplica el camp.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 034 no acaba en cap signe de puntuació.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

034 - Dades matemàtiques cartogràfiques codificades [REDESCRIT, 2021]
    La definició va ser ampliada per permetre l'enregistrament de les coordenades geogràfiques per a qualsevol tipus de recurs (això és, cartogràfic i no cartogràfic), i també dona com a resultat canvis editorials en les definicions del valor 0 del primer indicador, el subcamp $a, el subcamp $c i el subcamp $g.


Primer indicador - Tipus d'escala
2 - Dues o més escales (LL, MP, PS) [OBSOLET]
El valor 2 va quedar obsolet quan el camp 034 va passar a ser repetible el 1982.

$a - Categoria de l'escala
    El codi c (Altres tipus d'escala) va quedar obsolet el 1997. [CAN/MARC només]
$r - Distància des de la terra [NOU, 2006]
$x - Data inicial [NOU, 2006]
$y - Data final [NOU, 2006]
$z - Nom del cos extraterrestre [NOU, 2006]
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat [NOU, 2011]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]
$2 - Font [NOU, 2006]
$3 - Materials especificats [NOU, 2010]

(18/01/2022) snb@bnc.cat