Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 037

037 - Font d'adquisició (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Novembre 2016

Primer indicador
Seqüència de la font d'adquisició
# - No aplicable/Cap informació proporcionada/Font més antiga disponible
2 - Font intermèdia
3 - Font actual/darrera font
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Número d'adquisició (NR)
$b - Font del número d'adquisició (NR)
$c - Termes de disponibilitat (R)
$f - Forma de la publicació (R)
$g - Característiques addicionals de format (R)
$n - Nota (R)
$3 - Materials especificats (NR)
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació de la font d'adquisició per al document o per a la seva reproducció.

Si hi ha present un número d'adquisició (subcamp $a), la informació sobre la font del número d'adquisició (subcamp $b) és requerida.

Els números assignats per les agències governamentals que poden ser usats amb finalitats de classificació no van inclosos en aquest camp; van continguts en el camp 086 (Número de classificació de document oficial). Els ISBN, ISSN, i els números d'editor i de distribuïdor per als enregistraments sonors, la música impresa, altres materials relacionats amb la mísica, i els enregistraments vídeo no van inclosos en aquest camp; estan continguts en el camp 020 (ISBN (International Standard Book Number)), 022 (ISSN (International Standard Serial Number)), i 028 (Número d'editor i de distribuïdor), respectivament. A més, hi ha altres números normalitzats o codis publicats en un document que no estan inclosos en aquest camp; estan continguts en el camp 024 (Altres números o codis normalitzats).

La identificació arxivística o els números d'ordre assignats als fitxers informàtics per un distribuïdor s'anoten en aquest camp. El número d'estudi original assignat per un productor s'anota en el camp 036 (Número d'estudi original per a dades de fitxers informàtics).

Els diferents números d'adquisició i no relacionats de l'U.S. Governement Printing Office assignats per la GPO a cada número d'una publicació en sèrie no van inclosos en aquest camp.

El camp es repeteix quan hi ha múltiples números d'adquisició i/o fonts dels números d'adquisició associats amb el document.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Seqüència de la font d'adquisició
Permet la generació d'una constant de visualització que precedeix el text de la nota.
# - No aplicable/Cap informació proporcionada/Font més antiga disponible
Usat quan un recurs és cataloga la primera vegada. La informació donada en el valor # no es canvia (excepte si és incorrecte o si alguns números anteriors d'una publicació en sèrie han estat disponibles posteriorment amb informació diferent sobre la publicació).
Definit com "Cap informació proporcionada" per a les obres monogràfiques completes quan es publiquen la primera vegada. En un registre, només hi pot haver una menció de publicació amb el valor # en el primer indicador.
037 ##$a1351129$bQBI
[Font d'informació de l'adquisició per al distribuïdor d'una monografia.]
2 - Font intermèdia
Usat quan la font d'informació de l'adquisició canvia. Les fonts addicionals d'informació de l'adquisició entre la més antiga i la més recent també poden ser anotades amb el valor 2 en el primer indicador.
3 - Font actual/darrera font
Usat quan la font d'informació de l'adquisició canvia. La informació actual pot ser afegida amb el valor 3 en el primer indicador. Les dades donades en la menció subsegüent de font de la informació de l'adquisició poden ser canviades per reflectir la informació actual només quan són necessàries les dades més antigues i les més recents.
037 ##$aBL_12860042$bPortico$nCambridge University Press$5Uk
037 3#$aISSN_12860042$bPortico$nCambridge University Press$5Uk
[Font d'informació de l'adquisició per al distribuïdor més antic i l'actual/més recent d'una publicació en sèrie.]
Segon indicador - Sense definir
El segon indicador no està definit i conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Número d'adquisició
Números com els de distribuïdor, editor, o proveïdor per a recursos altres que música, materials relacionats amb la música, o materials audiovisuals també s'enregistren en aquest subcamp.
037 ##$a240-951/147$bGPO
037 ##$a001689 E$bVienna Tourist Board
$b - Font del número d'adquisició
Nom o abreviació de l'editor, distribuïdor, o proveïdor. Pot contenir informació completa relativa al nom i adreça de l'editor, distribuïdor, o proveïdor, incloent-hi informació que pot ser trobada en qualsevol part del registre (per exemple, en el peu d'impremta).
037 ##$aC CPS 68 003$bU.S. Bureau of the Census
037 ##$aIUCPSR 7559$bInter-University Consortium for Political and Social Research, Ann Arbor, Mich.
037 ##$bRuth Duarte, P.O. Box 74, Napa, CA$c$25.00
037 ##$bU.S. Geological Survey, Reston, Va. 22091
037 ##$bU.S. Geological Survey, Denver, Colo. 80255
037 ##$a149866$bGAO (202) 512-6000 (Telèfon); (301) 258-4066 (Fax)
$c - Termes de disponibilitat
Generalment un preu (i informació qualificadora com ara el període de temps o mercat) que està relacionada amb l'altra informació del camp. Pot contenir informació usada per especificar el preu, com ara els termes gratuït, de franc, o no comercial NV (no venal). Per a les reproduccions, la informació qualificadora pot indicar la forma del document a partir del qual es farà la reproducció quan el preu sigui un determinant major.
Per als documents publicats seriadament, generalment s'anota el preu de subscripció anual actual. Si el terme té dos preus o més que cobreixen diferents períodes de temps, només s'hi inclou el preu aplicable a un any de subscripció. El preu d'un número sol s'anota quan és l'únic preu que es dóna. Si cada número/volum de la publicació en sèrie té un preu per separat, la informació no s'anota. (El preu d'un sol número per a una publicació anual es considera el preu anual de subscripció). El preu es qualifica quan 1) el preu no és el preu anual; 2) la subscripció de la publicació en sèrie que s'està catalogant també inclou una subscripció a una altra publicació; i 3) s'anoten múltiples preus de subscripció. Els termes qualificadors van entre parèntesis i no van codificats en subcamps separadament.
Per als documents publicats no seriadament, si el preu està associat amb un ISBN o un altre número normalitzat, llavors es prefereix el subcamp $c (Termes de disponibilitat) del camp 020 (ISBN (International Standard Book Number)) o el subcamp $c (Termes de disponibilitat) del camp 024 (Altres números o codis normalitzats), respectivament.
037 ##$aFSWEC-77/0420$bNational Technical Information Service, Springfield, VA 22161$fMagnetic tape$c$175.00
037 ##$aPB-363547$bNTIS$fcòpia en paper$c4.00 $$fmicrofitxa$c3.00 $
037 ##$bAmerican Institute of Physics, 335 E. 45th St., New York, N.Y. 10017$c$24.00 (institució dels EUA)$c$26.00 (institució de l'estranger)$c$14.00 (particular dels EUA)$c$16.00 (particular de l'estranger)
037 ##$aLC-USZ62-94085$bDLC$c(còpia negativa de pel·lícula cinematogràfica en blanc i negre, després de conservació)
037 ##$aLC-USZC2-1362$bDLC$c(còpia en diapositiva de pel·lícula cinematogràfica en color, després de conservació)
037 ##$aLC-USZC4-1097$bDLC$c(còpia en transparència de pel·lícula cinematogràfica en color)
[Una reproducció pot ser feta a partir de tres fonts de reproducció diferents, les quals determinen el preu; els preus no es donen en el camp 037 ja que fluctuen.]
$f - Forma de la publicació
Termes que descriuen l'enquadernació o format del document disponible per fer la comanda. El subcamp no inclou mencions de cobertura o tipus de subscripció; aquesta informació s'inclou com a qualificadors en el subcamp $c. El subcamp s'utilitza normalment quan s'anota més d'una forma física, cada una amb un preu per separat.
037 ##$bGordon and Breach Science Publishers Ltd., 42 William IV St., London, W.C.2, England$fhard bound$c$25.00$fpaperbound$c$12.50
$g - Característiques addicionals de format
Nom del format, el número de versió del format, i/o la data de la versió en què les dades estan disponibles per ser transferides. Es pot repetir per anotar la tècnica de compressió (informació sobre els algorismes o els processos aplicats al conjunt de les dades en el seu format de transferiment per reduir la mida del fitxer); la mida del transferiment (mides en megabytes del fitxer quan es transfereix); i informació sobre l'enregistrament (informació sobre les opcions disponibles o els mètodes usats per escriure el conjunt de dades en el suport, la densitat en què el conjunt de les dades pot ser transferit, i les unitats de mesura per enregistrar la densitat).
037 ##$gARCE
037 ##$bEROS Data Center$f9-track tape;$gDEM;$c$40 (per file)$c$20 (per file in groups of 2 to 6)$c$90 base fee plus $7 per file (in groups of 7 or more).$gASCII recording mode; available with no internal labels or with ANSI standard labels; logical record length is 1024 bytes; block size is a multiple of 1024 up to 31744 bytes; 1600 or 6250 characters per inch.
$n - Nota
Nota textual pertanyent a l'adquisició del document.
037 ##$bUniversity Microfilms$fmicrofitxa$c$15.95$nNomés disponible sense color
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
037 ##$3-2013$aISSN_13693786_98$bPortico$nInforma Healthcare$5Uk
037 3#$32014$ammy$bOxford University Press$5Uk
[Font d'informació de l'adquisició per als distribuïdor més antics i els actuals/més recents d'una publicació en sèrie.; les parts relatives a cada font d'adquisició es rrepresenten per un rang d'anys.]
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp
Vegeu la descripció d'aquest subcamp en l'Apèndix A: Subcamps de control.
037 ##$aISSN_23264624$bPortico$nWiley$5Uk
[Font d'informació de l'adquisició per al distribuïdor d'una publicació en sèrie usada per la British Library.]
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Ordre dels subcamps - Cada subcamp $f (Forma de la publicació) precedeix el seu corresponent preu en el subcamp $c (Termes de disponibilitat).
Puntuació - El camp 037 no acaba en un punt a no ser que l'última paraula del camp sigui una abreviació, una inicial/lletra, o altres dades que acabin en un signe de puntuació. Els subcamps no acaben en cap signe de puntuació, a no ser que l'última paraula del subcamp hi acabi. Els qualificadors de preu en el subcamp $c es donen entre parèntesis, fins i tot quan el preu és absent.
Consideracions sobre el subcamp $b - Tot nom de persona o institució precedeix l'adreça. Les abreviacions normalitzades s'utilitzen com és costum sempre que sigui possible (per exemple, c/ per carrer, av. per avinguda). Quan s'anota l'abreviació per a l'estat, es prefereix l'abreviació de l'U.S. Postal Service, o l'abreviació apropiada d'AACR 2. Quan es dóna l'adreça de subscripció en un document en les dues llengües, l'anglès i la llengua del país de publicació, s'anota l'adreça en la llengua del país de publicació.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT


El 1993, l'abast del camp va ser redefinit de "Número d'adquisició" a "Font d'adquisició". El subacmp $b va ser redefinit com "Font del número d'adquisició" per incloure la font de les dades d'adquisició anotades anteriorment en el camp obsolet 265 (Font d'adquisició/Adreça de subscripció). També com a part de la redefinició del camp 037, les dades sobre el preu i la forma de publicació anotades anteriorment en el camp obsolet 350 (Preu) s'han d'anotar en el camp 037.

Primer indicador - Seqüència de la font d'adquisició [NOU, 2015]
# - No aplicable/Cap informació proporcionada/Font més antiga disponible[NOU, 2015]
2 - Font intermèdia [NOU, 2015]
3 - Font actual/darrera font [NOU, 2015]

Abans de 2015 el primer indicador estava sense definir

$a - Número d'adquisició [REDESCRIT, 2016]
$3 - Materials especificats [NOU, 2015]
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp [NOU, 2015]

(17/05/2017) snb@bnc.cat