Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 040

040 - Font de la catalogació (NR)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Febrer 2010

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Agència catalogràfica original (NR)
$b - Llengua de la catalogació (NR)
$c - Agència que fa la transcripció (NR)
$d - Agència que fa la modificació (R)
$e - Convencions de descripció (R)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Codi MARC o nom de l'organització o organitzacions que han creat el registre bibliogràfic original, que han assignat la designació MARC de contingut o han transcrit el registre en forma llegible per màquina, o que han modificat un registre MARC existent (excepte per a l'addició de sigles relatives als fons). Aquestes dades i el codi de 008/39 (Font de la catalogació) especifiquen les parts responsables del registre bibliogràfic. Vegeu: MARC Code List for Organizations per a les llistes de les fonts usades en els registres MARC 21.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Agència catalogràfica original
Codi MARC o nom de l'organització que ha creat el registre bibliogràfic original.
008/39 d
[altres fonts]
040 ##$aMt$cMt
[Catalogació produïda i entrada per la Montana State Library.]
008/39 #
[agència nacional bibliogràfica]
040 ##$aDLC$cDLC
[Catalogació produïda i entrada per la Library of Congress.]
008/39 d
[altres fonts]
040 ##$aCaOTY$beng$cCaOTY
[Catalogació produïda i entrada per la York University.]
008/39 #
[agència nacional bibliogràfica]
040 ##$aDLC/ICU$cICU
[Registre no MARC de la LC apujat de nivell i entrat via entrada/actualització en línia a la LC per la University of Chicago.]
008/39 c
[programa de catalogació cooperativa]
040 ##$aMH$cMH
[Catalogació de la Harvard University Library entrada en línia com a part del Program for Cooperative Cataloging.]
$b - Llengua de la catalogació
Codi MARC de la llengua de catalogació en el registre. Codi de: MARC Code List for Languages.
040 ##$aCaQQLA$bfre$cCaOONL
[Registre creat per Laval University en francès i transcrit per la Library and Archives Canada.]
040 ##$aCaOONL$beng$cCaOONL
[Catalogació produïda en anglès i entrada per la Library and Archives Canada.]
$c - Agència que fa la transcripció
Codi MARC o nom de l'organització que ha transcrit el registre en forma llegible per màquina.
040 ##$aBrown Univ Lib$cCtY
[Catalogació cooperativa de la LC feta per la Brown University, transcrita per Yale University, sense cap modificació subsegüent.]
040 ##$aCtY$cCtY
[Catalogació de Yale University, transcrita per Yale University, sense cap modificació subsegüent.]
040 ##$aCtY$cMH
[Catalogació de Yale University, transcrita per Harvard University, sense cap modificació subsegüent.]
040 ##$aCaNSHD$beng$cCaOONL
[Registre entrat per Dalhousie University i transcrit per la Library and Archives Canada.]
$d - Agència que fa la modificació
Codi MARC o nom de l'organització responsable de la modificació del registre MARC. Una modificació es defineix com tota correcció feta en un registre, incloent-hi canvis de catalogació, de designació de contingut, o de teclejat, però excloent-ne l'addició de sigles relatives als fons. El codi MARC o el nom de cada organització que modifica un registre va contingut en un subcamp $d separat. El subcamp $d no es repeteix si el mateix codi MARC o nom apareix en subcamps $d consecutius. Si la mateixa agència que transcriu el registre també modifica el registre catalogràfic en el procés de transcripció, el nom de l'agència o el codi MARC s'anota també en el subcamp $d.
040 ##$aDLC$cDLC$dCtY
[Catalogació de la LC transcrita per la LC, modificada subsegüentment per Yale University.]
040 ##$aDLC$cCtY$dCtY
[Catalogació de la LC transcrita i modificada per Yale University.]
040 ##$aDLC$cCtY$dMH
[Catalogació de la LC transcrita per Yale University, modificada subsegüentment per Harvard University.]
040 ##$aDNAL$cDLC$dMH
[Catalogació de la NAL transcrita per LC, modificada subsegüentment per Harvard University.]
040 ##$aDNLM$cDLC$dMH
[Catalogació de la NLM transcrita per LC, modificada subsegüentment per Harvard University.]
040 ##$aDCE-C$cDNTIS$dWU-D$dMiAnI
[Catalogat pel U.S. Bureau of the Census, Customer Services Branch; transcrita pel National Technical Information Service, modificada per la University of Wisconsin Data Program and Library Service i per l'Inter-University Consortium for Political and Social Research.]
$e - Convencions de descripció
Codi MARC o títol de les regles de descripció usades en la creació del registre. El subcamp també es pot utilitzar per anotar l'ús de manuals basats en AACR 2. El subcamp $e pot contenir o el nom de les regles o el codi MARC que designa les regles.
Codi de: Description Convention Source Codes.
Capçalera/18 a
[codi que indica AACR 2]
040 ##$aCSt-H$cCSt-H$eappm
[Catalogació de la Hoover Institution, transcrita per Hoover que il·lustra l'ús opcional del subcamp $e que cita la catalogació segons Archives, Personal Papers, and Manuscripts]
040 ##$aDNA$cCtY$dCtY$eNARS Staff Bulletin No. 16
[Catalogació de National Archives and Records Service, transcrita i modificada per Yale University, seguint les convencions de descripció de NARS Staff Bulletin No. 16.]
Capçalera/18 i
[codi que indica ISBD]
040 ##$aDLC$cDLC$erda$edcrmb
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Codis - Per a les organitzacions canadenques, el codi va precedit de les lletres "Ca".

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$e - Convencions de descripció [CANVIAT, 2010]
El 2010, es va fer repeatible el subcamp.

(03/05/2012) snb@bnc.cat