Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 050

050 - Signatura topogràfica de la Library of Congress (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Desembre 2017

Primer indicador
Existència en la col·lecció de la LC
# - Cap informació proporcionada
0 - El document és a LC
1 - El document no és a LC

Segon indicador
Font de la signatura topogràfica
0 - Assignada per la LC
4 - Assignada per una agència altra que la LC


Codis de subcamp
$a - Número de classificació (R)
$b - Número de document (NR)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Número de classificació o signatura topogràfica obtinguts de Library of Congress Classification o LC Classification Additions and Changes. Els claudàtors que normalment tanquen els numeros de les signatures topogràfiques no van inclosos en el registre MARC; es poden generar basats en la presència de subcamps $a repetits.

Els valors del segon indicador fan la distinció entre el contingut assignat actualment per la Library of Congress i el contingut assignat per altres organitzacions.

Cal assenyalar que només el subcamp $u es defineix localment. La descripció del camp sencer es repeteix aquí per facilitar l'ús d'aquest document.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Existència en la col·lecció de la LC
Indica si el document és contingut en les col·leccions de la LC.
# - No es proporciona cap informació
Usat per a totes les signatures topogràfiques assignades per les agències altres que la Library of Congress.
050 #4$aNB933.F44$bT6
0 - El document és a LC
El document és a les col·leccions de la LC sota la signatura topogràfica donada en el camp. Altres agències han d'utilitzar aquest valor quan transcriuen a partir d'un exemplar de la LC en què la signatura topogràfica no va entre claudàtors ni va precedida per una creu de Malta.
050 00$aZ695.7$b.B37 1980
1 - El document no està a LC
El document no és a les col·leccions de la LC, o que no està guardat sota aquesta signatura. Usat per altres agències quan transcriuen a partir d'un exemplar de la LC en el qual la signatura topogràfica apareix entre claudàtors o precedida d'una creu de Malta. Els claudàtors que normalment tanquen els numeros de les signatures topogràfiques per als documents que no estan a la LC no van inclosos en el registre MARC, es poden generar en la visualització.
050 10$aBJ1533.C4$bL49
Segon indicador - Font de la signatura topogràfica
Indica si la font del número o de la signatura topogràfica és la Library of Congress o una altra organització.
0 - Assignada per la LC
Usat quan una institució transcriu una catalogació de la LC.
050 00$aJK609$b.M2
4 - Assignada per una agència altra que la LC

CODIS DE SUBCAMP

$a - Número de classificació
Part del número de classificació de la signatura topogràfica. La font del número de classificació és Library of Congress Classification and the LC Classification-Additions and Changes. El subcamp $a es repeteix per anotar un número de classificació alternatiu. El número de classificació alternatiu s'anota a continuació de l'últim subcamp de la signatura topogràfica. Si el número de classificació alternatiu també inclou un número de document, el número de document s'inclou en el mateix subcamp $a com a número de classificació alternatiu; no va en un subcamp separat.
050 00$aQC861.2$b.B36
050 00$aZ695.7$b.B37 1980
050 00$aZ7164.N3$bL34 no. 9$aZ7165.R42$aHC517.R42
050 00$aRC951
$b - Número de document
Part del número de document de la signatura topogràfica. Un número de document és un número Cutter, una data, un terme, etc. que s'afegeix al número de classificació per distingir un document d'un altre document amb el mateix número de classificació assignat.
Les organitzacions que utilitzen Cutter-Sanborn Three-Figure Author Table poden seguir la pràctica del número de document de la Library of Congress aplicant les convencions de Subject Cataloging Manual: Shelflisting.
050 00$aJX1974.7$b.M5
050 00$aZ673.L7$bY
050 10$aHF5726$b.B27 1980
050 00$aE506.5 6th$bG
050 00$aE514.6 10th$b.T76 1905
[Les dues signatures topogràfiques anteriors són signatures topogràfiques per a històries de regiments.]
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$3 - Materials especificats
Part del material descrit a la qual s'aplica el camp. El subcamp s'utilitza amb materials de tipus arxivístic; el seu ús és paral·lel a l'ús del subcamp $3 en altres camps.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

LCCN (Library of Congress Classification Number) - Quan la signatura topogràfica consisteix només en un número de classificació (lletres seguides de números, incloent-hi possiblement un punt i també un espai), no s'utilitza el subcamp $b.
050 00$aQA37
050 00$aE525.5 123d

La regla general és que la part del número de document de la signatura topogràfica comença en la darrera lletra majúscula de la signatura topogràfica o davant del punt, si hi és present.
050 00$aHF5549.5.R44$bM35

Excepcions a la regla general per als números de document:

Si la signatura topogràfica va seguida només d'una data única, sense cap número Cutter, la data va continguda en el subcamp $b.
050 00$aE457.92$b1967

Si la signatura topogràfica va seguida d'una numeració de volum que inclou lletres majúscules, aquestes lletres s'ignonren per localitzar la darrera lletra majúscula.
050 00$aJX1977$b.A2 St/ESA/35
050 00$aHA1501$bA, Nr. 615
050 00$aHD28$b.Y555 vol. 55 Suppl.

Si la signatura topogràfica comença amb CS71, el subcamp $b conté la data.
050 00$aCS71.C323$b1977

Si la signatura topogràfica és d'una taula de classificació (és a dir, és una signatura topogràfica que comença per Z696.U5), les lletres de la classificació per a la classificació en particular i els dígits següents s'anoten en el subcamp $a (com a part de la classificació). El subcamp $b conté la data.
050 00$aZ696.U5E3$b1958
050 00$aZ696.U5H-HJ$b1981

Les abreviacions subser. i Suppl. s'anoten en el subcamp $b, fins i tot quan no hi ha número de document.
Majúscules - Els caràcters alfabètics de la part del número de classificació del camp van generalment en majúscules .
Espaiament - Els espais que es volen com a part de la signatura topogràfica han de ser introduïts.
050 00$aDK274.3 1968$b.K39
050 00$aVM341$b.M9 vol. 48
050 00$aCS71.C323$b1977
Constants de visualització
[ ... ] [claudàtors]
Els claudàtors que normalment tanquen els números de les signatures topogràfiques dels documents que no són a la LC o per als números alternatius no van inclosos en el registre MARC. Poden ser generats automàticament com a constant de visualització associada amb el valor 1 del primer indicador o amb els subcamps $a addicionals.
Designació de contingut del camp:
050 10$aHF5726$b.B27 1980
Exemple de visualització: 
[HF5726.B27 1980]

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Primer indicador - Existència en la col·lecció de la LC
# - Cap informació proporcionada
Abans de la definició del codi 4 en el segon indicador el 1982, el primer indicador en les especificacions dels materials visuals estava sense definir. Els registres de materials visuals creats abans de 1982 poden contenir en el primer indicador un # que volia dir sense definir.

Segon indicador - Signatura topogràfica de col·leccions (PS) [OBSOLET]

En les especificacions de publicacions en sèrie, l'ús del segon indicador per indicar el tipus de publicació en sèrie va quedar obsolet el 1976. Els valors eren: 0 (Cap col·lecció implicada), 1 (Col·lecció principal), 2 (Subcol·lecció), 3 (Sub-subcol·lecció).

Segon indicador - Font de la signatura topogràfica

# - Cap informació proporcionada [OBSOLET]
El segon indicador va ser definit el 1982. Abans del canvi, el camp 050 era assignat per agència i contenia només les signatures topogràfiques assignades per la Library of Congress. Els registres de la LC creats abans de la definició d'aquest indicador poden contenir un blanc (#) en aquesta posició que volia dir sense definir.

$d - Número de classificació suplementari (MU) [OBSOLET, 1981]
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat [NOU, 2017]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]

(11/05/2018) snb@bnc.cat