Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 055

055 - Números de classificació assignats al Canadà (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Desembre 2017

Primer indicador
Existència en una col·lecció de la LAC
# - Cap informació proporcionada
0 - Obra guardada a la LAC
1 - Obra no guardada a la LAC
Segon indicador
Tipus, completesa, font de la signatura topogràfica/número de classificació
0 - Signatura topogràfica basada en la LC assignada per la LAC
1 - Número de classificació de LC complet assignat per LAC
2 - Número de classificació de LC incomplet assignat per LAC
3 - Signatura topogràfica basada en la LC assignada per una biblioteca participant
4 - Número de classificació de LC complet assignat per una biblioteca participant
5 - Número de classificació de LC incomplet assignat per una biblioteca participant
6 - Altres signatures topogràfiques assignades per la LAC
7 - Altres números de classificació assignats per la LAC
8 - Altres signatures topogràfiques assignades per una biblioteca participant
9 - Altres números de classificació assignats per una biblioteca participant

Codis de subcamp
$a - Número de classificació (NR)
$b - Número de document (NR)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font de la signatura topogràfica/número de classificació (R)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Signatura topogràfica o un número de classificació complets assignats per la Library and Archives Canada (LAC) o per una biblioteca canadenca participant a la LAC.

Queden exclosos aquells números assignats a partir del sistema de classificació de la National Library of Medicine, de la Classificació Decimal Universal, i la classificació decimal de Dewey. Aquests darrers números s'entren en els camps 060 (Signatura topogràfica de la National Library of Medicine), 080 (Número de la Classificació Decimal Universal), i 082 (Número de la Classificació Decimal de Dewey), respectivament. Cal assenyalar que les signatures topogràfiques/números de classificació que s'anoten en el camp 055 inclouen els números assignats a partir dels esquemes de classificació de la Library of Congress, incloent-hi els obtinguts dels esquemes per a història i literatura canadenques desenvolupats especialment per la Library and Archives Canada.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Existència en una col·lecció de la LAC
Indica si el document es troba a les col·leccions de la Library and Archives Canada.
# - Cap informació proporcionada
Usat en els registres entrats per una institució altra que la LAC.
055 #5$aHT154
0 - Obra guardada a la LAC
1 - Obra no guardada a la LAC
Segon indicador - Tipus, completesa, font de la signatura topogràfica/número de classificació
Tipus de número (tant si és un número de classificació de la LC, una signatura topogràfica basada en la LC, o un número de classificació/signatura topogràfica assignats a partir d'altres esquemes de classificació), de la completesa del número de classificació (només per als números de classificació de la LC), quan un número ha estat assignat per la Library and Archives Canada o per una biblioteca participant.
Un número de classificació de la LC (valor del segon indicador 1, 2, 4, o 5) és aquell que ha estat assignat usant la Library of Congress Classification o LC Classification-Additions and Changes. Un número de classificació "incomplet" (valor 2 o 5) és aquell al qaul li falta un número Cutter de matèries requerit per la Library of Congress Classification.
Una signatura topogràfica "basada en la LC" (valor del segon indicador 0 o 3) és aquell que ha estat assignat usant la Library of Congress Classification o LC Classification-Additions and Changes i, a més a més, les taules per a la història del Canadà (taula FC), la literatura canadenca (PS 8000-8999), i el dret canadenc desenvolupats per la Library and Archives Canada. El terme no inclou els números de les taules de la LC modificades o ampliades localment.
Per a les signatures topogràfiques/números de classificació que no són de la LC o no basats en la LC (valor del segon indicador 6, 7, 8, o 9), la llista o taula fonts utilitzades per assignar el número poden ser identificades amb un codi en el subcamp $2 (Font de la signatura topogràfica/número de classificació).
0 - Signatura topogràfica basada en la LC assignada per la LAC
1 - Número de classificació de LC complet assignat per LAC
2 - Número de classificació de LC incomplet assignat per LAC
El número va seguit d'un asterisc (*).
055 12$aPS8575*
[Al número li falta una subdivisió d'autor.]
3 - Signatura topogràfica basada en la LC assignada per una biblioteca participant
4 - Número de classificació de LC complet assignat per una biblioteca participant
5 - Número de classificació de LC incomplet assignat per una biblioteca participant
El número va seguit d'un asterisc (*).
055 #5$aHT154G*
6 - Altres signatures topogràfiques assignades per la LAC
Signatura topogràfica (altra que una de LC, NLM, Classificació Decimal Universal, Classificació de Dewey) que ha estat assignada per la LAC.
055 06$aK347.9444$bC5164
7 - Altres números de classificació assignats per la LAC
Número de classificació (altre que un de LC, NLM, Classificació Decimal Universal, Classificació de Dewey) que ha estat assignat per la LAC. Aquest valor no s'utilitza.
8 - Altres signatures topogràfiques assignades per una biblioteca participant
Signatura topogràfica (altra que una de LC, NLM, Classificació Decimal Universal, Classificació de Dewey) que ha estat assignada per una biblioteca participant a la LAC.
055 18$aKF385 ZB5$bC6$2kfmod
9 - Altres números de classificació assignats per la LAC per una biblioteca participant
Número de classificació (altre que un de LC, NLM, Classificació Decimal Universal, Classificació de Dewey) que ha estat assignat per una biblioteca participant a la LAC.

CODIS DE SUBCAMP

$a - Número de classificació
Part del número de classificació de la signatura topogràfica. Les signatures topogràfiques alternatives s'anoten en camps 055 separats.
055 01$aFC3099
055 02$aFC2949*
055 01$aHB31
055 00$aHB31$bS54fol.
[Múltiples camps 055; número de classificació LC, i signatura topogràfica de NLC]
$b - Número de document
Part del número del document de la signatura topogràfica .
055 00$aF5050 .2$bT5
055 02$aFC2949*
055 00$aF5449 W4$bA28fol. Ref.
[Múltiples camps 055; número de classificació LC incomplet, i signatura topogràfica NLC]
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font de la signatura topogràfica/número de classificació
Llista font o esquema a partir del qual han estat assignats la signatura topogràfica/número de classificació. Usada només quan el segon indicador conté el valor 6 (Altres signatures topogràfiques assignades per la LAC), 7 (Altres números de classificació assignats per la LAC), 8 (Altres signatures topogràfiques assignades per una biblioteca participant a la LAC), o 9 (Altres números de classificació assignats per la biblioteca participant a la LAC).
Codi MARC que identifica l'esquema de classificació usat per assignar la signatura topogràfica/número de classificació quan el segon indicador conté els valors 6, 7, 8, o 9.
Codi de: Classification Scheme Source Codes.
055 18$aKF385 ZA2$b.T34 1989$2kfmod
[Signatura topogràfica assignada a partir de KF Classification, Modified for Use in Canadian Law Libraries.]
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 055 no acaba en un punt.
Espaiament - Els espais que es volen com a part de la signatura topogràfica, s'han d'entrar.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat [NOU, 2017]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]

(11/05/2018) snb@bnc.cat