Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 072

072 - Codi de categoria de matèria (R)


MARC 21 Bibliogràficic - Complet
Octubre 2003

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Font del codi
0 - Llista de codis de categoria de matèria de la NAL
7 - Font especificada en el subcamp $2

Codis de subcamp
$a - Codi de categoria de matèria (NR)
$x - Subdivisió del codi de categoria de matèria (R)
$2 - Font (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Codi per a la categoria de matèria associada amb el document descrit.

Es repeteix per als múltiples codis de categoria de matèria.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).
Segon indicador - Font del codi
Font del codi de categoria de matèria.
0 - Llista de codis de categoria de materia de la NAL
El codi de categoria de matèria és AGRICOLA Subject Category Codes with Scope Notes.
072 #0$aK800
7 - Font especificada en el subcamp $2

CODIS DE SUBCAMP

$a - Codi de categoria de matèria
Codi per a la matèria general associada amb el document.
072 #0$aF821
072 #0$aJ500
$x - Subdivisió de codi de categoria de matèria
Nivell d'especificitat dins de la categoria més general codificada en el subcamp $a.
072 #7$aZ1$x.630$2mesh
$2 - Font
Codi MARC que identifica el tesaurus utilitzat per assignar el codi de categoria de matèria quan el segon indicador conté el valor 7. Codi de: Subject Category Code Source Codes.
072 #7$a17$x02.1$2cosatisc
072 #7$aB$2lcmd
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Segon indicador - Font del codi (LL, PS) [NOU, 1981]
El 1981, la definició del segon indicador amplià l'abast d'aquest camp per incloure-hi els codis obtinguts de les llistes de codis de categoria de matèria. Abans el camp era usat només per als codis de la AGRICOLA Subject Category Codes i el segon indicador contenia un # que volia dir sense definir.

(03/05/2012) snb@bnc.cat