Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 074

074 - Número de document GPO (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2000

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Número de document GPO (NR)
$z - Número de document GPO anul·lat/no vàlid (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Número de document assignat a les publicacions per la U.S. Government Printing Office (GPO) per gestionar la seva distribució dins el seu Depository Library System (Sistema de biblioteques de dipòsit del GPO). Els números assignats s'obtenen de List of Classes of United States Government Publications Availablefor Selection by Depository Libraries.

Els números de document poden ser assignats a una categoria de publicacions, una col·lecció, o un títol individual. El número de document GPO és un element assignat per agència.

El número de document GPO no és igual al número únic que identifica cada entrada en el Monthly Catalog of Governement Publications, no és tampoc un número d'ordre.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Número de document GPO
Els qualificadors com ara MF per a microfilms s'inclouen en el subcamp $a.
Es pot generar per a la visualització Núm. de document GPO:.
074 ##$a334-C-1
074 ##$a277-A-2 (MF)
074 ##$a1002-A
074 ##$a1002-B (MF)
[Dos números de document GPO associats amb un sol registre.]
$z - Número de document GPO anul·lat/no vàlid
Número de document GPO que ha esta anul·lat o que ha estat transcrit incorrectament en el registre bibliogràfic. El subcamp $z es repeteix per als múltiples números de document GPO anul·lats o no vàlids. Els números de document incorrectes que la GPO utilitza per a la distribució conserven els números vàlids en el subcamp $a.
074 ##$a1022-A$z1012-A
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 074 no acaba en un punt a no ser que l'última paraula del camp sigui una abreviació, una inicial/lletra, o altres dades que acabin en un punt.
Múltiples números - Si un document té números de document GPO per a l'exemplar en paper i per a l'exemplar en microfitxa, el número de document per a l'exemplar en paper apareix en el primer camp 074. Les lletres MF van entre parèntesis a continuació del número de microfilm.
074 ##$a1033
074 ##$a1033-A (MF)

Si una publicació és distribuïda a les biblioteques dipositàries més d'una vegada en el mateix format amb diferents números de document GPO, els números de document s'entren de manera que el primer número de document és associat amb la primera distribució; el número associat amb la distribució més recent és el de l'últim camp 074. Si les publicacions també tenen diferents números de classificació del Superintendent of Documents, els camps 074 i 086 (Número de classificació de document de govern) s'entren en el mateix ordre per indicar a quin número de document pertany cada número de classificació, per exemple, el primer número de document llistat casa amb el primer número de classificació llistat.
074 ##$a0466-A-03 (MF)
074 ##$a0455 (MF)
086 0#$aED 1.310/2:
086 0#$aED 1.1.

Si les monografies en més d'una part tenen volums o parts que es distribueixen en el mateix format amb diferents números de document GPO, els números de document s'entren seguint l'ordre del volum o la part. El volum o la part s'indiquen entre parèntesis a continuació del número de document. Si els volums o parts també tenen diferents números de classificació del Superintendent of Documents, els camps 086 s'ordenen seguint l'ordre dels camps 074 amb els quals estan relacionats.
074 ##$a0621 (V.1)
074 ##$a0629 (V.2)
086 0#$aI 19.2:W 68/
086 0#$aI 19.3:1620

Si una publicació en sèrie té diferents volums o parts que es distribueixen en el mateix format amb diferents números de document durant un període de temps, els números de document s'entren de manera que el número de document més antic és en el primer camp 074; el número de document més recent és el de l'últim camp 074. Si els volums o parts també tenen diferents números de classificació del Superintendent of Documents, els camps 086 s'ordenen seguint l'ordre dels camps 074 amb els quals estan relacionats. Per als números dels formats en paper i microfitxa i per als números múltiples per a una part d'una publicació en sèrie, s'apliquen les instruccions anteriors.
074 ##$a0956
074 ##$a0956-F
086 0#$aT 22.2:T 19/20/
086 0#$aT 22.57
Constants de visualització
Núm. de document GPO:
La llegenda Núm. de document GPO: que precedeix el número de document GPO en el subcamp $a no va inclosa en el registre MARC. Pot ser generada pel sistema com a constant de visualització associada amb el subcamp $a.

Els múltiples camps 074 poden ser visualitzats junts. La puntuació pot ser utilitzada per separar (;) i per acabar (.) la visualització de les dades del camp. La puntuació no va inclosa en el registre MARC però pot ser generada pel sistema com a constant de visualització associada amb els múltiples camps 074.
Designació de contingut dels camps:
074 ##$a1002-A
074 ##$a1002-B (MF)
Exemple de visualització: 
Núm. de document GPO: 1002-A; 1002-B (MF).

(03/05/2012) snb@bnc.cat