Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 080

080 - Número de la Classificació decimal universal (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Desembre 2017

Primer indicador
Tipus d'edició
# - Cap informació proporcionada
0 - Completa
1 - Abreujada

Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Número de la Classificació decimal universal (NR)
$b - Número de document (NR)
$x - Subdivisió auxiliar comuna (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Identificador de l'edició (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Número obtingut de l'esquema de la Classificació decimal universal (CDU).

La Classificació decimal universal (CDU) va ser desenvolupada a partir de l'esquema de la Classificació decimal de Dewey (Dewey Decimal Classification (DDC)) iniciada el 1895. Durant els anys següents, els dos sistemes van esdevenir molt diferents en la seva organització i filosofia. La CDU es distingeix de la DDC per les seves ampliacions subdividibles jeràrquiament, especialment en els números 5 i 6 (ciència i tecnologia), i pel seu ús de diferents símbols afegits a les xifres aràbigues i l'ús d'un sol punt decimal. El camp 080 es repeteix per enregistrar múltiples números de la CDU assignmats a un document.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Tipus d'edició
Indica si el número de la classificació s'ha obtingut de l'edició completa o de l'edició abreujada de les taules de classificació.
# - Cap informació proporcionada
0 - Completa
Número de la classificació obtingut de l'edició completa.
1 - Abreujada
Número de la classificació obtingut de l'edició abreujada.
Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Número de la Classificació decimal universal
080 ##$a001.81$2[informació sobre l'edició]
080 ##$a971.1/.2
080 ##$a631.321:631.411.3$2[informació sobre l'edició]
$b - Número de document
Part del número de document del número de la CDU. Un número de document és un número Cutter, una data, un terme, etc. afegit al número de classificació per distingir un document de qualsevol d'un altre amb el mateix número de classificació assignat.
$x - Subdivisió auxiliar comuna
Número que qualifica el concepte representat pel número principal de la CDU.
Les subdivisions auxiliars comunes, com les de forma (per exemple, diccionaris), s'afegeixen al número principal de la CDU precedides o delimitades per alguna classe d'indicador de faceta. Exemples de delimitadors de subdivisions usats generalment són els parèntesis, els claudàtors, els apòstrofs, o el guionet.
080 ##$a821.113.1$x(494)$2[informació sobre l'edició]
080 ##$a94$x(474)$x"19"$x(075)$2[informació sobre l'edició]
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Identificador de l'edició
Número d'edició, la data, o una altra designació textual de l'edició de la CDU usada per compondre el número de classificació.
080 ##$a82:111.852$21993
080 ##$a821.113.4-14$21998
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Primer indicador - Tipus d'edició
# - Cap informació proporcionada [NOU, 2009]
0 - Completa [NOU, 2009]
1 - Abreujada [NOU, 2009]
Abans de 2009, el primer indicador estava sense definir.

$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat [NOU, 2017]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]

(11/05/2018) snb@bnc.cat