Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 085

085 - Components del número de classificació sintetitzat (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Desembre 2017

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Número on es troben les instruccions-Número simple o número inicial d'expansió (R)
$b - Número base (R)
$c - Número de classificació-Número final d'expansió (R)
$f - Designador de faceta (R)
$r - Número d'arrel (R)
$s - Dígits afegits obtinguts del número de classificació de la taula o d'una taula externa (R)
$t - Dígits afegits obtinguts de la subordenació interna o de la taula de subdivisió (R)
$u - Número analitzat (R)
$v - Número de la subordinació interna o de la taula de subdivisió on es troben les instruccions (R)
$w - Identificació de la taula-Subordenació interna o taula de subdivisió (R)
$y - Número de seqüència de la taula per a la subordenació interna o de la taula de subdivisió (R)
$z - Identificació de la taula (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació sobre com ha estat construït un número de classificació sintetitzat o una part d’un número de classificació sintetitzat. Indica els diferents components d'un número sintetitzat, mostrant-ne les diferents parts i mostrant on es donen les instruccions per a les addicions. Si un número ha estat construït utilitzant dues o més instruccions, es dóna un camp 085 separat per a cada instrucció.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Número on es troben les instruccions-Número simple o número inicial d'expansió
$b - Número base
Número de classificació base al qual s'afegeixen un número o més. En molts casos, pot ser el mateix que el del subcamp $a. Quan s'utilitzen dues addicions o més per construir un número, el número base per al segon i següents camps 085 és el número resultant de l'addició immediatament anterior.
$c - Número de la classificació-Número final d'expansió
Número final d'un número de classificació d'expansió sota el qual es troben una subordenació interna o les instruccions d'addició.
$f - Designador de faceta
Caràcters suplementaris per ser afegits a un número de classificació que indiquen les facetes.
$r - Número d'arrel
Dígits inicials del número-patró o del número d'expansió quan no s'afegeixen aquests dígits. Si aquest subcamp és present, els subcamps $s o $t han de ser també presents per especificar els dígits que s'afegeixen.
$s - Dígits afegits obtinguts del número de classificació de la taula o d'una taula externa
Dígits afegits obtinguts del número de classificació de la taula o d'una taula externa per crear el número sintetitzat.
$t - Dígits afegits obtinguts de la subordenació interna o de la taula de subdivisió
Dígits afegits obtinguts de la subordenació interna o de la taula de subdivisió per crear el número sintetitzat.
$u - Número analitzat
Es repeteix quan s'aplica el mateix camp 085 a un número o més que apareixen en el mateix registre.
$v - Número de la subordinació interna o de la taula de subdivisió on es troben les instruccions
Número (número simple o número inicial d'expansió) de la subordinació interna o de la taula de subdivisió on es troben les instruccions.
$w - Identificació de la taula-Subordenació interna o taula de subdivisió
Número de la classificació (número simple o número inicial d'expansió) sota el qual es troba la subordenació interna o taula de subdivisió.
$y - Número de seqüència de la taula per a la subordenació interna o de la taula de subdivisió
Número de seqüència o un altre identificador per a una subordenació interna de classificació o taula de subdivisió. Si la primera o única taula de subdivisió trobada en el número de classificació és el número 1, i els dígits enters successius s'utilitzen per a qualsevol de les taules de subdivisió següents trobades en aquell número.
$z - Identificació de la taula
Identifica la taula usada en la construcció d'un número. Per a un número de classificació d'expansió, el $z només es dóna una vegada, abans del primer número.
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

EXEMPLES

082 00$81$a346.0469516$222
085 ##$81.1$b346.046$a346.046$r333$s95
085 ##$81.1$b346.046$a346.046$r333$s95
El número Dewey 346.0469516 del camp 082 vol dir estipulacions legals per al control governamental i regulació dels recursos biològics per tal de conservar-los. El primer camp 085 mostra que el número 346.04695 va ser construït amb el 346.046 Llei de control governamental i regulació de les classes específiques de recursos naturals més 95 obtingut de 333.95 Recursos biològics, seguint les instruccions de 346.046. El segon camp 085 mostra que el número 346.0469516 va ser construït amb el 346.04695 més el 16 Conservació obtingut de la primera taula de subdivisió sota 333.7-333.9, com s'indica a 333.7-333.9.
082 04$81$a599.0994$c22
083 0#$82$a598.0994$222
085 ##$81.1$b599 $z1$s09
085 ##$81.2$b599.09 $z1$a093$c099 $z2$s94
085 ##$82.1$b598 $z1$s09
085 ##$82.2$b598.09 $z1$a093$c099 $z2$s94
Els dos primers camps 085 mostren com es va construir el número Dewey 599.0994 en el camp 082. El primer camp 085 mostra que 599.09 va ser construït amb 599 Mamífers més 09 Tractament geogràfic de la Taula 1 Subdivisions estàndards. El segon camp 085 mostra que 599.0994 va ser construït amb 599.09 més 94 Austràlia de la Taula 2 Àrees, seguint les instruccions de 093-099 en la Taula 1. El tercer i quart camp 085 mostren com es va construir el número Dewey 598.0994 del camp 083.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Classificació decimal de Dewey - L'ús principal d'aquest camp és per a la Dewey Decimal Classification, que es basa en el concepte de construcció del número. El camp 085 es repeteix cada vegada que es fa una addició al número base.
Ordre dels subcamps - En la Dewey Decimal Classification, el número base (subcamp $b) es dóna sempre primer, seguit de la localització de les instruccions d'addició (subcamps $a i $c). Quan un número sintetitzat té més d'una addició, s'utilitza un número base cumulatiu (el número que resulta de l'addició prèvia) en el subcamp $b del següent camp 085. Aquest camp inclou instruccions sobre quants zeros cal afegir a les subdivisions estàndard. En aquests casos, els zeros s'anoten en el subcamp $f (Designador de faceta).

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat [NOU, 2017]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]

(11/05/2018) snb@bnc.cat