Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 20X-24X >> 222

222 - Títol clau (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2003

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Caràcters ignorats en la intercalació
0 - Cap caràcter ignorat en la intercalació
1-9 - Nombre de caràcters ignorats en la intercalació

Codis de subcamp
$a - Títol clau (NR)
$b - Informació qualificadora (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Títol únic per a un recurs continu que és assignat conjuntament amb un ISSN, anotat en el camp 022, pels centres nacionals sota els auspicis de la Xarxa de l'ISSN.

Es pot generar una nota formatada com ara ISSN [número] = [Títol clau] a partir de les dades del camp 022 (ISSN (International Standard Serial Number)) i del camp 222.

Títol format a partir de la informació transcrita del títol del recurs continu i quan cal es construeix amb qualificadors que el fan unívoc.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).
Segon indicador - Caràcters ignorats en la intercalació
Nombre de caràcters associats amb un article definit o indefinit (per exemple, Le, An) al començament d'un títol i que són ignorats en els processos d'ordenació i intercalació.
0 - Cap caràcter ignorat en la intercalació
Cap caràcter de l'article inicial és ignorat.
222 #0$aViva$b(New York)
222 #0$aCauses of death
Els signes diacrítics o caràcters especials al començament d'un camp de títol clau que no comença amb un article inicial no es compten com a caràcters ignorats.
222 #0$aÖsterreich in Geschichte und Literatur
1-9 - Nombre de caràcters ignorats en la intercalació
El títol comença amb un article definit o indefinit que és ignorat en els processos d'ordenació i intercalació. Qualsevol signe diacrític, espai o signe de puntuació associat amb l'article i qualsevol espai o signe de puntuació que precedeix el primer caràcter d'intercalació és inclòs en el compte de caràcters ignorats. Els signes diacrítics, però, associats amb el primer caràcter d'intercalació no s'inclosouen en el compte de caràcters ignorats.
222 #4$aThe Sourdough
222 #4$aDer Öffentliche Dienst$b(Köln)

CODIS DE SUBCAMP

$a - Títol clau
222 #0$a101 gardening and outdoor ideas
245 00$aWoman's day 101 gardening and outdoor ideas.
222 #0$aJournal of polymer science. Part B. Polymer letters
245 00$aJournal of polymer science.$nPart B,$pPolymer letters.
222 #4$aThe Worldwide art catalogue bulletin. American library edition
245 04$aThe Worldwide art catalogue bulletin.
250 ##$aAmerican library edition
$b - Informació qualificadora
Informació entre parèntesis que qualifica el títol per fer-lo unívoc.
222 #0$aEconomic education bulletin$b(Great Barrington)
245 00$aEconomic education bulletin.
222 #0$aRussian history$b(Pittsburgh)
245 00$aRussian history.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 222 no acaba en un punt a no ser que l'última paraula del camp sigui una abreviació o un parèntesi que tanca. Vegeu també les descripcions dels subcamps per a la informació sobre la puntuació.
Constant de visualització
ISSN [número] = [Títol clau]
o
Títol clau: [títol], ISSN [número]
La nota formatada que combina el títol clau amb l'ISSN i la indicació de les regles de catalogació no va inclosa en el registre MARC com a tal. Pot ser generada pel sistema com a constant de visualització a partir de les dades del camp 022 (ISSN (International Standard Serial Number)), del camp 222, i del valor de la Capçalera/18 (Forma de la catalogació descriptiva).

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Primer indicador - Especifica si el títol variant i/o l'entrada secundària són requerits (FI, PS) [OBSOLET, 1990]
El primer indicador va ser definit originalment per especificar si el títol clau era el mateix o una variant del títol propi en el camp 245 i era usat per la LC per generar o suprimir el títol de 245 en els registres enviats al Centre Internacional ISSN: 0 (Títol clau és el mateix que el del camp 245), 1 (Títol clau no és el mateix que el del camp 245). El 1977 aquest indicador va ser redefinit per indicar si calia una entrada secundària a més d'indicar si el títol era una variant, i es van definir els valors 2 i 3. Els quatre valors eren: 0 (Cap entrada secundària de títol clau; títol propi igual), 1 (Entrada secundària de títol clau; títol propi diferent), 2 (Entrada secundària de títol clau; títol propi igual), 3 (Cap entrada secundària de títol clau; títol propi diferent). El 1990 el primer indicador va quedar obsolet.

(03/05/2012) snb@bnc.cat