Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 20X-24X >> 242

242 - Traducció del títol per l'agència catalogràfica (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2004

Primer indicador
Entrada secundària de títol
0 - Cap entrada secundària
1 - Entrada secundària
Segon indicador
Caràcters ignorats en la intercalació
0 - Cap caràcter ignorat en la intercalació
1-9 - Nombre de caràcters ignorats en la intercalació

Codis de subcamp
$a - Títol (NR)
$b - Resta del títol (NR)
$c - Menció de responsabilitat, etc. (NR)
$h - Tipus de suport (NR)
$n - Número de part/secció d'una obra (R)
$p - Nom de part/secció d'una obra (R)
$y - Codi de llengua del títol traduït (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Traducció del títol propi feta per l'agencia catalogràfica quan el títol traduït no apareix en el document com a títol paral·lel. Per a la visualització de la nota, es pot generar la frase introductòria Títol traduït: basada en l'etiqueta del camp.

Els títols traduïts que apareixen en el document com a títols paral·lels s'han d'anotar en el camp 245 (Menció de títol).


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Entrada secundària de títol
Indica si s'ha de generar una entrada secundària per al títol.
0 - Cap entrada secundària
Cap entrada secundària de títol generada.
1 - Entrada secundària
Entrada secundària de títol generada.
Segon indicador - Caràcters ignorats en la intercalació
Nombre de caràcters associats amb un article definit o indefinit (per exemple, Le, An) al començament d'un títol que són ignorats en els processos d'ordenació i intercalació.
0 - Cap caràcter ignorat en la intercalació
Cap caràcter de l'article inicial és ignorat.
242 10$aWorld of art.$yeng
242 00$aWoman.$yeng
Els signes diacrítics o caràcters especials al començament del camp del títol uniforme que no comença amb un article inicial no es compten com a caràcters ignorats.
1-9 - Nombre de caràcters ignorats en la intercalació
El títol comença amb un article definit o indefinit que és ignorat en els processos d'ordenació i intercalació. Qualsevol signe diacrític, espai o signe de puntuació associat amb l'article i qualsevol espai o signe de puntuació que precedeix el primer caràcter d'intercalació després de l'article és inclòs en el compte de caràcters ignorats. Els signes diacrítics, però, associats amb el primer caràcter d'intercalació no són inclosos en el compte de caràcters ignorats.
242 04$aThe Arab East.$yeng

CODIS DE SUBCAMP

Les decripcions dels subcamps $a, $b, $c, $h, $n, i $p es donen en la descripció del camp 245 (Menció de títol).
$y - Codi de llengua del títol traduït
Codi MARC de tres caràcters per a la llengua del títol traduït.
242 00$aLand surveying and agriculture equipment.$yeng
245 00$aGeodezja i urzadzenia roline.
242 00$aAnnals of chemistry$nSeries C,$pOrganic chemistry and biochemistry.$yeng
245 00$aAnales de química.$nSerie C,$pQuímica orgánica y bioquímica :$bpublicación de la Real Sociedad Espanola de Química.
242 14$aThe Mirror.$yeng
245 04$aDer Spiegel.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El darrer subcamp que precedeix el subcamp $y en el camp 242 acaba en un punt. Vegeu també les descripcions dels subcamps de la secció X30 Títol uniforme-Informació general per a la informació sobre la puntuació.
Constant de visualització
Títol traduït:
La llegenda Títol traduït: que habitualment precedeix la traducció del títol no va inclosa en el registre MARC. Pot ser generada pel sistema com a constant de visualització associada amb l'etiqueta del camp.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$d - Designació de secció (LL, MA, MP, MU, MV, PS) [OBSOLET, 1979]
$e - Nom de part/secció (LL, MA, MP, MU, MV, PS) [OBSOLET, 1979]
Abans de les redefinicions dels subcamps $n i $p per a número i nom de part/secció d'una obra en altres camps el 1979, aquestes dades eren contingudes en els subcamps $d i $e en el camp 242.

(03/05/2012) snb@bnc.cat