Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX >> 310

310 - Periodicitat actual de la publicació (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Maig 2020

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Periodicitat actual de la publicació (NR)
$b - Data de periodicitat actual de la publicació (NR)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (NR)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Periodicitat actual de la publicació especificada, tant d'un document com de l'actualització d'un document. Les dates de la periodicitat de la publicació actual s'inclouen quan la data d'inici de la periodicitat actual no és la mateixa que la data d'inici de la publicació.

En els registres que tenen un camp 008 (Elements de longitud fixa), o un camp 006 (Elements de longitud fixa-Característiques de material addicional) configurat per a la serialitat, la informació del camp 362 fa referència a la informació codificada continguda en 008/18 (006/01) (Periodicitat) i 008/19 (Regularitat). Les dates de la periodicitat de la publicació actual es donen quan la data d'inici de la periodicitat actual no són les mateixes que les dates d'inici de la publicació.

Quan un document ha cessat la seva publicació, la data de la periodicitat actual es tanca però roman en el camp 310.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Periodicitat actual de la publicació
Menció completa de la periodicitat de la publicació, excloses les dates.
310 ##$aMensual
310 ##$aMensual, incloent-hi acumulatius anuals
310 ##$aBimestral (mensual juny-jul.)
310 ##$aActualitzacions contínues
008/18 m
008/19 n
310 ##$aMensual (excepte jul. i ag.)
008/18 a
008/19 n
310 ##$aAnual, amb acumulatius quinquenals
008/18 a
008/19 r
245 00$aAnnual report of the Director.
310 ##$aAnual
$b - Data de periodicitat actual de la publicació
Usada quan la data és diferent de la data d'inici de la publicació i quan una periodicitat anterior es dóna en el camp 321.
310 ##$aAnual,$b1983-
310 ##$aMensual,$bgen. 1984
321 ##$aLa periodicitat varia,$b1966-1983
310 ##$aMensual,$b1958-
321 ##$aBimestral,$b1954-1957
362 0#$aGen. 1954-
310 ##$a5 núms l'any,$b1946-1948
321 ##$aQuatre núms a l'any,$b1931-1945
[El camp 310 dóna la periodicitat del moment en què la publicació en sèrie va cessar la seva publicació.]
310 ##$aActualitzacions irregulars,$b2001-
321 ##$aActualitzacions mensuals,$b1998-2000
310 ##$aActualitzacions trimestrals,$bGen.-mar. 2001-
321 ##$aLa periodicitat de les actualitzacions varia
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp en l'Apèndix A: Subcamps de control.
310 ##$aContinuously updated$0http://id.loc.gov/vocabulary/frequencies/con
310 ##$aDaily$0http://id.loc.gov/vocabulary/frequencies/dyl
310 ##$aDaily$0http://rdaregistry.info/termList/frequency/1001
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font
Codi MARC que identifica la font del terme o codi usat per enregistrar la informació sobre la periodiciat de publicació actual.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 310 no acaba en un punt a no ser que l'última paraula del camp sigui una abreviació, una inicial/lletra, o altres dades que acabin en un signe de puntuació. Es pot anotar una coma al final del subcamp $a quan el subcamp $b és present.
Dades temporals - Les dates conegudes que poden no ser ni la més antiga ni la més recent associades amb la periodicitat actual van entre angles (<...>) o són omeses.
310 ##$aAnual,$b198<4>-

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

310 - Periodicitat actual de la publicació [CANVIAT, 2020]
El camp 310 es va fer repetible.
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat [NOU, 2020]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2020]

$2 - Font [NOU, 2020]

(21/01/2021) snb@bnc.cat