Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX >> 340

340 - Suport físic (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Base i configuració del material (R)
$b - Dimensions (R)
$c - Materials aplicats a la superfície (R)
$d - Tècnica de l'enregistrament de la informació (R)
$e - Suport (R)
$f - Valor de relació de reducció (R)
$g - Contingut de color (R)
$h - Localització dins el suport (R)
$i - Especificacions tècniques del suport (R)
$j - Generació (R)
$k - Disseny (R)
$l - Enquadernació (R)
$m - Format del llibre (R)
$n - Mida del cos de la lletra (R)
$o - Polaritat (R)
$p - Contingut il·lustratiu (R)
$q - Designador de relació de reducció (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació de la descripció física per a un document que requereix un equipament tècnic per al seu ús, i/o més informació de la descripció granular de les propietats materials d'un ítem per facilitar-ne l'accés i descoberta o per suportar la gestió dels fons.

La informació codificada de la descripció física va continguda en el camp 007 (Camp fix de descripció física) i el camp 008 (Elements de longitud fixa).

La definició del subcamp $f es va reduir el 2022 per tal de minimitzar les redundàncies amb els següents nous camps 34X que ara són adequats per a diversos usos anteriors del subcamp $f del camp 340: 344 (Característiques de so), 345 (Característiques d'imatges en moviment), 346 (Característiques de vídeo), 347 (Característiques de fitxer digital).

El camp es repeteix per a cada subcamp $3 (Materials espcificats).

Els diferents valors obtinguts del mateix vocabulari font es poden enregistrar en el mateix camp en ocurrències separades dels subcamps. Els termes obtinguts de diferents vocabularis font s'enregistren en ocurrències separades del camp.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Base i configuració del material
Substància física (per exemple, acetat, tela, argila, pel·lícula, vidre, pergamí, o fusta) i la configuració (per exemple, cartutx, xip, punt, fitxa, globus terraqüi, full, i cinta d'àudio, magnètica, micro, ultra, o cinta de vídeo) en què s'enregistra la informació.
340 ##$amarbre.
[El suport d'una escultura.]
$b - Dimensions
Les mesures de la configuració del material de base (per exemple, 35 mm (pel·lícula), 30 cm (disc fonogràfic), o 11 x 15 cm (mcrofitxa).
340 ##$apergamí$b20 cm plegat a 10 x 12 cm.
$c - Materials aplicats a la superfície
Substància física aplicada al material de base (per exemple, tinta, oli, pintura, emulsions fotogràfiques específiques com ara l'albúmina).
340 ##$3autoretrat$apaper d'arròs$b18 x 23$ctintes de color$ecap$hentre la secció del 7 d'abril i del 19 d'abril de 1843.
$d - Tècnica de l'enregistrament de la informació
Medis o tècnica amb els quals la informació va ser gravada o enregistrada en el material de base (per exemple, perforat, imprès, tallat, emmotllat, thermofax, raigs X).
340 ##$dmanuscrit$dmecanografiat.
$e - Suport
Material físic en el qual o sobre el qual els documents van muntats, relligats o suportats d'alguna manera.
340 ##$atela$b30 x 57 cm$cpintures de color amb base d'oli$efusta.
$f - Valor de relació de reducció
Indicació específica de la mida d'una microimatge en relació amb l'original a partir del qual es va produir. Més habitualment, s'expressa numèricament com una relació de reducció (per exemple, 16:1, 90:1) o com un valor de magnificació (per exemple, 16x, 90x). Per a aquestes designacions expressades en termes generals, s'usa el subcamp $q (Designador de la relació de reducció) del camp 340.
340 ##$f24:1
340 ##$3case files$f48x.
$g - Contingut de color
Característiques de color del contingut d'un recurs. Els valors acromàtics (blanc, gris, i negre) es consideren colors.
340 ##$apaper vitel·la
340 ##$ctinta$2rdamat
340 ##$caiguada$2rdamat
340 ##$dlitografia$2rdapm
340 ##$dcollage
340 ##$gpolicrom$2rdacc
340 ##$acartolina$2rdamat
340 ##$ctinta d’impremta
340 ##$dfototípia$2rdapm
340 ##$gblanc i negre
$h - Localització dins el suport
Localització dels materials descrits dins el material de base i la seva configuració (per exemple, banda, pàgina, número de fotograma).
340 ##$avidre$b45 x 15 ft.$dencastat$eplom$hplafó central.
$i - Especificacions tècniques del suport
Requeriments d'accés que exigeix l'equipament tècnic.
340 ##$acinta de paper$dperforada$ilector de cinta Ibord Model 74.
$j - Generació
La relació entre el suport físic original i el suport físic d'una reproducció feta a partir de l'original (per exemple, un màster de càmera de primera generació, un màster de duplicació de segona generació).
340 ##$joriginal$2rdagen
340 ##$jmàster de duplicació$2rdagen
$k - Disposició
L'arranjament del text, imatges, etc. en un recurs.
340 ##$kdoble cara$2rdalay
$l - Enquadernació
Mètode usat per enquadernar un recurs publicat o no publicat o qualsevol altra informació sobre l'enquadernació.
La informació addicional no estructurada (o textual) sobre l'enquadernació pot ser enregistrada en el camp 563 (Informació sobre l'enquadernació).
340 ##$lsaddle stitch binding$2rdatb
340 ##$lcoptic bindings$2aat
340 ##$lCorrugated board bindings (Binding)$2rbbin
340 ##$lPainted paper bindings (Binding)$2rbbin
340 ##$3teacher edition$lcase binding$2rdatb
340 ##$3coursebook$lperfect binding$2rdatb
340 ##$3workbook$lspiral binding$2rdatb
$m - Format del llibre
El resultat de plegar un full imprès per formar un conjunt de fulls (per exemple, un full plegat en un plec dona un folio, dos plecs donen un quart, tres plecs donen un octau).
340 ##$m$2rdabf
340 ##$m$2rdabf
$n - Mida del cos de la lletra
La mida del tipus usat per representar els caràcters i símbols en un recurs.
La mida del cos de la lletra es pot expressar en termes generals (per exemple, caràcters grans) o especificant-ne les dimensions del tipus mesurades en punts (per exemple, 20 punts).
340 ##$ncaràcters gegants (36 punts)$2rdafs
$o - Polaritat
La relació entre els colors i els tons d'una imatge i els colors i els tons de l'objecte reproduït (per exemple, positiu, negatiu).
340 ##$opositiu$2rdapo
$p - Contingut il·lustratiu
Indicació general i/o específica del tipus o dels tipus del contingut il·lustratiu present en un recurs.
340 ##$gcolor$pil·lustracions
340 ##$gmonocrom$pmapes
$q - Designador de relació de reducció
Descripció general de la mida d'una microimatge en relació amb l'original a partir del qual es va produir (per exemple, baixa reducció, ultra alta reducció). Per a aquestes designacions expressades en termes generals, s'usa el subcamp $f (Valor de relació de reducció).
340 ##$3case files$qhigh reduction$2rdarr
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font
Identificació de la font dels termes quan s'obtenen d'una llista controlada.
$3 - Materials especificats
Part del material descrit a la qual s'aplica el camp.
340 ##$3expedients administratius$afitxes de finestra$b9 x 19 cm$dmicrofilm$f48x.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Majúscules - Els termes continguts en els diversos subcamps no van en majúscules generalment, excepte els noms propis, etc.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 340 - Suport físic [REDESCRIT, 2022]
La definició i abast del camp es va reescriure per tal de reduir les redundàncies relacionades amb els altres camps 34X descrits en la definició relativa al subcamp $f.

$f - Factor/proporció de producció [REDENOMINAT, 2022] [REDEFINIT, 2022] El subcamp es va redenominar "Valor de relació de reducció" i la definició es va reduir a l'ús del subcamp per a la mida de microimatges. Això redueix les redundàncies amb els nous camps 34X i els seus subcamps que ara s'usen per a diversos usos anteriors del subcamp $f del camp 340: 344 (Característiques de so) subcamp $c (Velocitat de reproducció); 345 (Característiques d'imatges en moviment) subcamps $b (Velocitat de projecció), $c (Valor de relació d'aspecte) i $d (Designador de relació d'aspecte); 346 (Característiques de vídeo); 347 (Característiques de fitxer digital) subcamp $f (Índex de bits codificat).

$g - Contingut de color [NOU, 2017]
$j - Generació [NOU, 2011]
$k - Disposició [NOU, 2011]
$l - Enquadernació [NOU, 2021]
$m - Format del llibre [NOU, 2011]
$n - Mida del cos de la lletra [NOU, 2011]
$o - Polaritat [NOU, 2011]
$p - Contingut il·lustratiu [NOU, 2020]
$q - Designador de relació de reducció [NOU, 2022]
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat [NOU, 2011]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]
$2 - Font [NOU, 2011]


(21/09/2022) snb@bnc.cat