Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX >> 341

341 - Accessibilitat al contingut (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Novembre 2018

Primer indicador
Aplicació
# - Cap informació proporcionada
0 - Característiques adaptables per accedir al contingut principal
1 - Característiques adaptables per accedir al contingut secundari

Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Mode d'accés al contingut (NR)
$b - Característiques d'assistència textual (R)
$c - Característiques d'assistència visual (R)
$d - Característiques d'assistència auditiva (R)
$e - Característiques d'assistència tàctil (R)
$2 - Font (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació sobre els modes d'accés al contingut d'un recurs, incloent-hi el seu mode d'accés principal i els modes d'accés alternatius.

Cada ocurrència del camp requereix un subcamp $a per enregistrar el mode d'accés per al qual es proporciona un mode alternatiu i un o més subcamps $b-$e que identifiquen el tipus d'accés alternatiu. Els valors per als subcamps $b-$e s'han d'obtenir del mateix vocabulari controlat.

Es poden enregistrar múltiples valors del mateix vocabulari font en el mateix camp en ocurrències separades de subcamps. Els termes dels diferents vocabularis font s'enregistren en ocurrències separades del camp.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Aplicació
# - Cap informació proporcionada
0 - Característiques adaptables per accedir al contingut principal
Característiques adaptables per accedir al contingut principal d'un recurs.
1 - Característiques adaptables per accedir al contingut secundari
Característiques adaptables per accedir al contingut secundari d'un recurs.
Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Mode d'accés al contingut
Mode requerit per accedir al contingut del recurs sense usar característiques d'assistència (textuals, visuals, auditives, o tàctils).
341 0#aauditiu
$b - Característiques d'assistència textual
Característiques i adaptacions d'assistència textual per accedir al contingut del recurs.
341 0#aauditiu$bsubtítols per a persones sordes$2[codi per a la característica d'accessibilitat]
$c - Característiques d'assistència visual
Característiques i adaptacions d'assistència visual per accedir al contingut del recurs.
341 0#aauditiu$cllengua de signes$2[codi per a la característica d'accessibilitat]
$d - Característiques d'assistència auditiva
Característiques i adaptacions d'assistència auditiva per accedir al contingut del recurs.
341 0#avisual$daudiodescripció$2[codi per a la característica d'accessibilitat]
$e - Característiques d'assistència tàctil
Característiques i adaptacions d'assistència tàctil per accedir al contingut del recurs.
341 1#atextual$ebraille$2[codi per a la característica d'accessibilitat]$3etiquetes del contenidor
$2 - Font
Identificació de la font dels termes en els subcamps $b a $e quan son d'una llista controlada.
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
341 1#aauditiu$btranscripció$2[codi per a la característica d'accessibilitat]$3CD àudio d'acompanyament
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 341 - Accessibilitat al contingut [NOU, 2018]

(28/03/2019) snb@bnc.cat