Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX >> 342

342 - Dades de referència geospacial (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Febrer 1999

Primer indicador
Dimensió de referència geospacial
0 - Sistema de coordenades horitzontals
1 - Sistema de coordenades verticals
Segon indicador
Mètode de referència geospacial
0 - Geogràfic
1 - Projecció cartogràfica
2 - Sistema de coordenades de la quadrícula
3 - Coordenades planes locals
4 - Local
5 - Model geodèsic
6 - Altitud
7 - Mètode especificat al $2
8 - Profunditat

Codis de subcamp
$a - Nom (NR)
$b - Unitats de distància o de coordenades (NR)
$c - Resolució de latitud (NR)
$d - Resolució de longitud (NR)
$e - Paral·lel estàndard o latitud de línia obliqua (R)
$f - Longitud de línia obliqua (R)
$g - Longitud del meridià central o del centre de projecció (NR)
$h - Latitud de l'origen de la projecció o del centre de la projecció (NR)
$i - Abscissa falsa (NR)
$j - Ordenada falsa (NR)
$k - Factor d'escala (NR)
$l - Altitud del punt de vista sobre la superfície (NR)
$m - Angle d'azimut (NR)
$n - Longitud del punt de mesura d'azimut o longitud vertical recta des del pol (NR)
$o - Número del Landsat i número de trajectòria (NR)
$p - Identificador de zona (NR)
$q - Nom de l'el·lipsoide (NR)
$r - Eix semi major (NR)
$s - Denominador de proporció plana (NR)
$t - Resolució vertical (NR)
$u - Mètode de codificació vertical (NR)
$v - Projecció local plana, local o altra, o descripció de la quadrícula (NR)
$w - Informació de referència geospacial local plana o local (NR)
$2 - Mètode de referència utilitzat (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Descripció del marc de referència de les coordenades en un conjunt de dades. Per tal de treballar amb un conjunt de dades l'usuari ha de poder identificar com ha estat afectada l'exactitud d'una localització mitjançant l'aplicació d'un mètode de referència geospacial i li ha de permetre, doncs, manipular el conjunt de dades per tal de recuperar l'exactitud de la localització.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Dimensió de referència geospacial
Indica un sistema que mesura quantitats lineals o angulars o un sistema que mesura distàncies verticals (altituds o profunditats).
0 - Sistema de coordenades horitzontals
Sistema que mesura distàncies lineals o angulars.
342 01$aProjecció policònica$g0.9996$h0$i500,000$j0
1 - Sistema de coordenades verticals
Sistema que mesura distàncies verticals (altituds o profunditats).
342 16$aSistema de referència altimètric dels Estats Units d'Amèrica de 1929$v1$bmetres$wCoordenades implícites.
Segon indicador - Mètode de referència geospacial
Mètode usat per identificar el sistema.
0 - Geogràfic
Sistema de coordenades que defineix la posició d'un punt sobre la superfície de la Terra respecte a un esferoide de referència.
342 00$c0.0004$d0.0004$bFraccions de decimals de graus
1 - Projecció cartogràfica
Representació sistemàtica en un pla de tota la superfície de la Terra o d'una part.
342 01$aProjecció policònica$g0.9996$h0$i500,000$j0
2 - Sistema de coordenades de la quadrícula
Sistema de coordenades rectangulars planes basat generalment en una projecció cartogràfica, ajustada matemàticament, de manera que les posicions geogràfiques poden ser transformades fàcilment en coordenades planes i viceversa.
342 02$aUniversal transversal de Mercator
3 - Coordenades planes locals
Tot sistema de coordenades planes destres del qual l'eix z coincideix amb una línia a plom travessant l'origen alineat localment amb la superfície de la Terra.
342 03$aSistema de referència altimètric dels Estats Units d'Amèrica, 1927
4 - Local
Indica una descripció de qualsevol sistema de coordenades que no està alineat amb la superfície de la Terra.
5 - Model geodèsic
Indica els paràmetres de la forma de la terra.
342 05$sSistema geodèsic mundial 72$t6378135$u298.26
6 - Altitud
Sistema que mesura altituds (elevacions).
342 16$aSistema de referència altimètric dels Estats Units d'Amèrica de 1929$v1$bmetres$wCoordenades implícites.
7 - Mètode especificat al $2
El mètode de referència geospacial usat en el conjunt de dades s'especifica en el subcamp $2.
8 - Profunditat
Sistema que mesura les profunditats.
342 18$aLowest astronomical tide (LAT)

CODIS DE SUBCAMP

$a - Nom
Nom d'una projecció cartogràfica quan el segon indicador conté el valor 1. La projecció cartogràfica també es codifica en el camp 008/22-23 (Projecció).
342 01$aProjecció equivalent d'Albers
Usat per al sistema de coordenades de la quadrícula quan el segon indicador té el valor 2.
342 02$aTransversal de Mercator
Usat per al nom d'un repertori planimètric (el sistema usat per definir les coordenades dels punts) quan el segon indicador té el valor 5.
342 05$aSistema de referència altimètric dels Estats Units d'Amèrica de 1927
Usat per al nom d'un repertori altimètric (el nivell de la superfície des de la qual es mesuren les altituds) quan el segon indicador té el valor 6.
342 16$a National geodetic vertical datum
Usat per al nom d'un repertori de profunditat (el nivell de la superfície des de la qual es mesuren les profunditats) quan el segon indicador té el valor 8.
342 18$aLowest astronomical tide (LAT)
$b - Unitats de distància o de coordenades
Unitats de coordenades geogràfiques (unitats de mesura per als valors de la latitud i la longitud) quan el segon indicador té el valor 0. Conté unitats de distància d'altitud (unitats en què s'anoten les altituds) quan el segon indicador té el valor 6 i unitats de distància de profunditat (unitats en què s'anoten les profunditats) quan el segon indicador té el valor 8.
342 16$aSistema de referència altimètric dels Estats Units d'Amèrica de 1929$v1$bmetres$wCoordenades implícites.
$c - Resolució de latitud
Diferència mínima entre dues latituds adjacents expressada en unitats de coordenades geogràfiques de mesura.
342 00$c0.0004$d0.0004$bFraccions de decimals de graus
$d - Resolució de longitud
Diferència mínima entre dues longituds adjacents expressada en unitats de coordenades geogràfiques de mesura.
342 05$aSistema geodèsic mundial de 1984 (WGS-84)$c0.0000001$d0.0000001$bGraus, minuts, i fraccions de decimals de segons$qSistema geodèsic mundial de 1984 (WGS-84)$r6378137.0$s298.257223563
$e - Paral·lel estàndard o latitud de línia obliqua
Paral·lels estàndards (línia de latitud constant en la qual la superfície de la Terra i el pla s'interseccionen) quan el segon indicador té el valor 1 i el subcamp $a conté el text Equivalent cònica d'Albers, Cònica equidistant, Equirectangular, Cònica conforme de Lambert, Mercator, o Estereogràfica polar. Conté latituds de línia obliqua (latitud d'un punt que defineix la línia en la qual se centra la projecció) quan el segon indicador té el valor 1 i el subcamp $a conté el text Obliqua espacial Mercator.
342 01$aConforme de Lambert$e38.3$e39.45$g-77$h37.8333$i800,000$j0
$f - Longitud de línia obliqua
Longitud o longituds d'un punt que defineix la línia en la qual la projecció Obliqua espacial Mercator se centra.
$g - Longitud del meridià central o del centre de la projecció
Longitud del meridià central (la línia de longitud al centre de la projecció cartogràfica, generalment usada com a base per a la construcció de la projecció) quan el segon indicador té el valor 1 i el subcamp $a conté el text Equivalent cònica d'Albers, Azimutal equidistant, Cònica equidistant, Equirectangular, Cònica conforme de Lambert, Mercator, Cilíndrica de Miller, Policònica, Sinusoidal, Transversal de Mercator, o Van der Grinten. El subcamp $g conté una longitud del centre de la projecció (la longitud del punt de projecció per a les projeccions azimutals) quan el segon indicador té el valor 1 i el subcamp $a conté el text General vertical lateral, Gnomònica, Azimutal equivalent de Lambert, Ortogràfica, Robinson, o Estereogràfica.
342 01$aProjecció policònica$g0.9996$h0$i500,000$j0
$h - Latitud del centre de la projecció o de l'origen de la projecció
Latitud del centre de la projecció (latitud del punt de la projecció per a les projeccions azimutals) quan el segon indicador té el valor 1 i el subcamp $a conté el text General vertical lateral, Gnomònica, Ortogràfica, o Estereogràfica. El subcamp $h conté una latitud de l'origen de la projecció (latitud escollida com l'origen de les coordenades rectangulars per a la projecció cartogràfica) quan el subcamp $a conté el text Equivalent cònica d'Albers, Cònica equidistant, Cònica conforme de Lambert, Obliqua de Mercator, Policònica, Sinusoidal, o Transversal de Mercator.
342 02$aTransversal de Mercator$p13$k0.9996$g-105.00$h0.00$i500,000$j0.0
$i - Abscissa falsa
Valor afegit a tots els valors x en les coordenades rectangulars per a la projecció cartogràfica.
342 02$aState Plane Coordinate System 27, Cònica conforme de Lambert$p0405$g-69.0$h0.0$i500000.0$j0.0
$j - Ordenada falsa
Valor afegit a tots els valors y en les coordenades rectangulars per a la projecció cartogràfica.
342 01$aProjecció policònica$g0.9996$h0$i500,000$j0
$k - Factor d'escala
Usat quan el primer indicador conté el valor 1. Si el subcamp $a conté el text Mercator, el subcamp $k conté el factor d'escala a l'equador (un multiplicador per reduir una distància obtinguda d'un mapa a la distància actual a l'equador). Si el subcamp $a conté el text Obliqua de Mercator, el subcamp $k conté el factor d'escala a la línia del centre (un multiplicador per reduir una distància obtinguda d'un mapa a la distància actual a la línia del centre). Si el subcamp $a conté Transversal de Mercator, el subcamp $k conté el factor d'escala en el meridià central (un multiplicador per reduir una distància obtinguda d'un mapa a la distància actual al meridià central). Si el subcamp $a conté el text Estereogràfica polar, el subcamp $k conté el factor d'escala a l'origen de la projecció (un multiplicador per reduir una distància obtinguda d'un mapa a la distància actual a l'origen de la projecció).
342 12$aTransversal de Mercator$p13$k0.9996$g-105.00$h0.00$i500,000$j0.0
$l - Altitud del punt de vista sobre la superfície
Altitud del punt de vista sobre la Terra, expressat en metres, per a la projecció General vertical lateral.
$m - Angle d'azimut
Angle mesurat en el sentit de les manetes del rellotge des del nord, i expressat en graus quan el subcamp $a conté el text Obliqua de Mercator.
$n - Longitud del punt de mesura d'azimut o longitud vertical recta des del pol
Longitud del punt de mesura d'azimut (longitud d'origen de la projecció) quan el subcamp $a conté el text Obliqua de Mercator. Conté una longitud vertical recta des del pol (una longitud que s'orienta directa cap el pol Nord o el pol Sud) quan el subcamp $a conté Estereogràfica polar.
$o - Número del Landsat i número de trajectòria
Número d'identificació del satèl·lit Landsat i el número de trajectòria per a la projecció Obliqua espacial Mercator.
$p - Identificador de zona
Usat per a l'identificador de zona del sistema de coordenades identificat en el subcamp $a.
342 02$aState Plane Coordinate System 27, Lambert Conformal Conic$p0405$g-69.0$h0.0$i500000.0$j0.0
$q - Nom de l'el·lipsoide
Identificació donada a una representació establerta de la forma de la Terra.
342 02$aNorth American Datum of 1927$qClarke 1866$r6378206.4$s294.98
$r - Eix semi major
Radi de l'eix equatorial de l'el·lipsoide.
342 03$vMissouri East State Plane NAD27$qClarke 1866$r6378206.4 M$s294.97869821
$s - Denominador de proporció plana
Denominador de proporció de la diferència entre els radis equatorials i els polars de l'el·lipsoide quan el numerador és 1.
342 05$sWorld geodetic system 72$t6378135$u298.26
$t - Resolució vertical
Resolució d'altitud (distància mínima entre dos valors d'altitud adjacents, expressada en unitats de mesura de distància d'altitud) quan el segon indicador conté el valor 6. Quan el segon indicador té el valor 8, el subcamp $t conté la resolució de profunditat (la distància mínima entre dos valors de profunditat adjacents, expressada en unitats de mesura de distància de profunditat).
342 06$sWorld geodetic system 72$t6378135$u298.26
$u - Mètode de codificació vertical
Mètode de codificació de l'altitud quan el segon indicador conté el valor 6. Quan el segon indicador té el valor 8, el subcamp $u conté el mètode de codificació de profunditat.
342 18$aNGVD 1929$t0.01$bfeet$uCoordinades de profunditat explícita incloses en les coordinades horitzontals
$v - Projecció local plana, local o altra, o descripció de la quadrícula
Sistema de projecció local plana (qualsevol sistema de coordenades orientat a la dreta l'eix z del qual coincideix amb una línia vertical a través de l'origen que està alineat localment amb la superfície de la Terra) quan el segon indicador té el valor 3.
El subcamp $v conté una descripció d'un sistema de local (qualsevol sistema de coordenades que no està alineat amb la superfície de la Terra i la seva orientació és cap a la superfície de la Terra) quan el segon indicador té el valor 4.
El subcamp $v conté una descripció completa per a una projecció no definida usada per al conjunt de dades. La informació proporcionada inclou el nom de la projecció, els noms dels paràmetres i dels valors usats per al conjunt de dades, i la citació de la especificació per als algorismes que descriuen la relació matemàtica entre la Terra i el pla per a la projecció quan el segon indicador té el valor 1.
El subcamp $v conté una descripció completa per a un sistema de quadrícula no definit del conjunt de dades. La informació proporcionada inclou el nom del sistema de quadrícula, els noms dels paràmetres i dels valors usats per al conjunt de dades, i la citació de la especificació per als algorismes que descriuen la relació matemàtica entre la Terra i les coordenades del sistema de quadrícula quan el segon indicador té el valor 2.
$w - Informació de referència geospacial local plana o local
Informació de referència geospacial local plana (una descripció de la informació proporcionada per registrar el sistema local pla en relació a la Terra (per exemple, punts de control, dades de satèl·lit efímeres, dades d'inèrcia de navegació)) quan el segon indicador té el valor 2.
El subcamp $w conté informació de referència geospacial local plana o local (una descripció de la informació proporcionada per registrar el sistema local a la Terra (per exemple, punts de control, dades de satèl·lit efímeres, dades de navegació inercial) quan el segon indicador té el valor 4.
$2 - Mètode de referència utilitzat
Mètode de referència geospacial utilitzat en el conjunt de dades quan els segon indicador conté el valor 7.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Constants de dades - Pot ser utilitzat conjuntament amb el Content Standards for Digital Geospatial Metadata (FGDC-STD-001) (www.fgdc.gov) del Federal Geographic Data Committee dels Estats Units d'Amèrica i altres normes relacionades desenvolupades per la ISO/TC211.
Projeccions cartogràfiques - Tot mapa pla distorsiona la superfície de la Terra d'alguna manera. Un mapa o parts d'un mapa poden mostrar una o més de les característiques següents (però mai totes): direccions exactes; distàncies exactes; àrees exactes; formes exactes. En un mapa equidistant, les distàncies només són exactes en línies particulars com ara aquelles que irradien d'un sol punt seleccionat com a centre de la projecció. Les formes són més o menys distorsionades en tot mapa d'igual àrea. Les mides de les àrees són distorsionades en els mapes conformes fins i tot en les formes de petites àrees mostrades correctament. El grau i les classes de distorsió varien amb la projecció usada en la confecció d'un mapa d'una àrea particular. Algunes projeccions estan fetes per cartografiar grans àrees d'extensió nord-sud principalment, altres per a grans àrees d'extensió est-oest principalment, i encara altres per a grans àrees que són obliqües a l'Equador.

Els subcamps usats en el camp 342 per a cada projecció cartogràfica són identificats de la manera següent:
Projeccció Subcamps usats

Equivalent cònica d'Albers

$a,$e,$g,$h,$i,$j

Azimutal equidistant

$a,$g,$h,$i,$j

Cònica equidistant

$a,$e,$g,$h,$i,$j

Equirectangular

$a,$e,$g,$i,$j

Perspectiva general vertical lateral

$a,$l,$g,$h,$i,$j

Gnomònica

$a,$g,$h,$i,$j

Azimutal equivalent de Lambert

$a,$g,$h,$i,$j

Cònica conforme de Lambert

$a,$e,$g,$h,$i,$j

Mercator

$a,$e o $k,$g,$i,$j

Cilíndrica de Miller

$a, $g, $i, $j

Estereogràfica modificada per a Alaska

$a,$i,$j,$a,$g,$i,$j

Obliqua de Mercator

$a,$k,$m i $n o $e,$f,$e,$f,$h,$i,$j

Ortogràfica

$a,$g,$h,$i,$j

Estereogràfica polar

$a,$n,$e o $k,$i,$j

Policònica

$a,$g,$h,$i,$j

Robinson

$a,$g,$i,$j

Sinusoidal

$a,$g,$i,$j

Obliqua espacial Mercator

$a,$o,$i,$j

Estereogràfica

$a,$g,$h,$i,$j

Transversal de Mercator

$a,$k,$g,$h,$i,$j

Van der Grinten

$a,$g,$i,$j
Puntuació - El camp 342 no acaba en un punt a no ser que l'última paraula del camp sigui una abreviació.

(03/05/2012) snb@bnc.cat