Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX >> 343

343 - Dades de coordenades planes (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Febrer 1999

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Mètode de codificació de coordenades planes (NR)
$b - Unitats de distància plana (NR)
$c - Resolució de l'abscissa (NR)
$d - Resolució de l'ordenada (NR)
$e - Resolució de distància (NR)
$f - Resolució d'orientació (NR)
$g - Unitats d'orientació (NR)
$h - Direcció de referència de l'orientació (NR)
$i - Meridià de referència de l'orientació (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació sobre el sistema de coordenades desenvolupat en una superfície plana. La informació es proporciona per tal de permetre a l'usuari d'un conjunt de dades geoespacials identificar el nombre de distàncies, o de distàncies i angles. Aquestes defineixen la posició d'un punt sobre un pla de referència sobre el qual s'ha projectat la superfície de la Terra.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Mètode de codificació de coordenades planes
Mètode usat per representar les posicions horitzontals.
343 ##$aDistance and bearing.
$b - Unitats de distància plana
Unitat de mesura per a les distàncies.
343 ##$bInternational feet.
$c - Resolució de l'abscissa
Distància mínima (nominal) entre la x o els valors de la columna de dos punts adjacents, expressada en unitats de mesura de distància plana.
343 ##$aCoordinate pair;$bmeters;$c22;$d22.
$d - Resolució de l'ordenada
Distància mínima (nominal) entre la y o els valors de la fila de dos punts adjacents, expressada en unitats de mesura de distància plana.
343 ##$acoordinate pair;$c0.01;$d0.01;$bU.S. feet.
$e - Resolució de distància
Distància mínima mesurable entre dos punts, expressada en unitats de mesura de distància plana.
343 ##$aCoordinate pair;$e30.0;$f0.0001;$gDegrees, minutes and decimal seconds;$hNorth;$bU.S. feet.
$f - Resolució d'orientació
Angle mínim mesurable, expressat en unitats de mesura d'orientació.
343 ##$aCoordinate pair;$c3.224549805355;$d3.224549805355;$f0.0001;$bmeters.
$g - Unitats d'orientació
Unitats de mesura usades per al angles.
343 ##$aCoordinate pair;$e80.0;$f0.0001;$gDegrees, minutes and decimal seconds;$bmeters.
$h - Direcció de referència de l'orientació
Direction from which the bearing is measured.
343 ##$aCoordinate pair;$c0.001024;$d0.001024;$hNorth;$bsurvey feet.
$i - Meridià de referència de l'orientació
Eix des del qual la orientació és mesurada.
343 ##$iMagnetic.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Constants de dades - Pot ser utilitzat conjuntament amb el Content Standards for Digital Geospatial Metadata (FGDC-STD-001) (www.fgdc.gov) del Federal Geographic Data Committee dels Estats Units d'Amèrica i altres normes relacionades desenvolupades per la ISO/TC211.
Punctuation - El camp 343 acaba amb un punt. S'utilitza un punt i coma (;) per separar cada subcamp.

(03/05/2012) snb@bnc.cat