Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX >> 344

344 - Característiques de so (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Novembre 2021

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Tipus d'enregistrament (R)
$b - Suport de l'enregistrament (R)
$c - Velocitat de reproducció (R)
$d - Característiques del solc (R)
$e - Configuració de la pista (R)
$f - Configuració de la cinta (R)
$g - Configuració dels canals de reproducció (R)
$h - Característiques especials de reproducció (R)
$i - Contingut de so (R)
$j - Tècnica original de captura i emagatzematge (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Especificacions tècniques relatives a la codificació del so o l'absència del so d'un recurs.

Els diferents valors obtinguts del mateix vocabulari font es poden anotar en el mateix camp en ocurrències separades dels subcamps. Els termes obtinguts de diferents vocabularis font es poden anotar en ocurrències separades del camp.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Tipus d'enregistrament
Mètode usat per codificar el contingut d'àudio de la reproducció (per exemple, analògic, digital).
344 ##$aanalògic$2rdatr
344 ##$c33 1/3 rpm
344 ##$gestèreo$2rdacpc
$b - Suport de l'enregistrament
Tipus de suport usat per enregistrar el so en un suport físic d'àudio (per exemple, magnètic, òptic).
344 ##$adigital$2rdatr
344 ##$bòptic$2rdarm
344 ##$gso envoltant$2rdacpc
344 ##$hDolby digital 5.1
$c - Velocitat de reproducció
Velocitat a la qual ha d'operar un suport físic d'àudio per produir el so.
344 ##$aanalògic$2rdatr
344 ##$c78 rpm
$d - Característiques del solc
L'amplada del solc d'un disc analògic o la profunditat del solc d'un cilindre analògic.
344 ##$aanalògic$2rdatr
344 ##$dsolc gruixut$2rdagw
$e - Configuració de la pista
Configuració de la pista d'àudio en la pel·lícula de banda sonora.
344 ##$aanalògic$2rdatr
344 ##$epista lateral$2rdatc
$f - Configuració de la cinta
Nombre de pistes de la cinta sonora.
344 ##$aanalògic$2rdatr
344 ##$f12 pistes
$g - Configuració dels canals de reproducció
Nombre de canals de so usats per fer un enregistrament (per exemple, un canal per a un enregistrament monofònic, dos canals per a un enregistrament estereofònic).
344 ##$adigital$2rdatr
344 ##$gestèreo$2rdacpc
$h - Característiques especials de reproducció
Sistema d'equalització, sistema de reducció del soroll, etc. usat en fer un enregistrament sonor.
344 ##$aanalògic$2rdatr
344 ##$hcodificació Dolby-B$2rdaspc
$i - Contingut de so
Indicació de la presència o absència de so en un recurs. Generalment usat per als recursos gràfics projectables, recursos d'imatge en moviment i els seus equivalents electrònics.
344 ##$isound$0http://id.loc.gov/vocabulary/msoundcontent/sound
344 ##$isilent$0http://rdaregistry.info/termList/soundCont/1002$2rdasco
$j - Tècnica original de captura i emmagatzematge
Com va ser capturat i emmagatzemat el so originàriament. Els enregistraments sonors han de ser codificats segons les tècniques de captura i emagatzematge originals, independentment del format de la manifestació que es cataloga o de si el contingut de so de la manifestació que es cataloga ha estat augmentat usant altres tècniques.
344 ##$jCaptura elèctrica, emmagatzematge digital$0https://id.loc.gov/vocabulary/mcapturestorage/dist
344 ##$jCaptura elèctrica, emmagatzematge analògic elèctric$0https://id.loc.gov/vocabulary/mcapturestorage/aes
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font
Identificació de la font dels termes quan s'han obtingut d'una llista controlada.
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 344 - Característiques de so [NOU, 2011]
$i - Contingut de so [NOU, 2021]
$j - Tècnica original de captura i emmagatzematge [NOU, 2021]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]

(18/01/2022)
snb@bnc.cat