Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX >> 351

351 - Organització i ordenació dels materials (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Febrer 1999

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Organització (R)
$b - Ordenació (R)
$c - Nivell jeràrquic (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació sobre l'organització i l'ordenació d'un recull de documents.

Per exemple, per a fitxers informàtics, l'organització i l'ordenació pot ser l'estructura del fitxer i la seqüència d'ordenació del fitxer; per a materials visuals, aquesta informació pot ser com està ordenat un recull.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Organització
Manera en què els materials descrits han estat subdividits en unitats menors, com ara com han estat dividits els grups de registres en sèries i subsèries. Per als fitxers informàtics, conté informació sobre l'estructura del fitxer o el nom del programari o del sistema.
Els títols individuals es poden entrar en aquest subcamp. Quan l'organització depèn del programari d'un sistema de gestió de base de dades particular, es dóna el nom del programari o del sistema.
351 ##$aOrganizat en subdivisions: Lot 2962-1 Classes interiors, activitats i exposicions--Lot 2962-2 Classes exteriors--Lot 2962-3 Edificis.
351 ##$aLongitud fixa, sense jerarquia;$bMensual segons el transport i el número de codi de vol.
351 ##$aJeràrquic;$bnúmero d'àrea geogràfica o de creuer.
351 ##$3Diaris i quaderns de notes$aOrganitzat en quatre sèries: I. Juventud, 1846-1852. II. Inicis de carrera, 1853-1865. III. Vida política, 1866-1895. IV. Jubilació, 1896-1903;$bOrdenació cronològica.
351 ##$aSistema de fitxer SPSS.
351 ##$aSistema 2000.
[Sistema de gestió d'una base de dades sota el qual els fitxers informàtics estan organitzats.]
$b - Ordenació
Model d'ordenació dels materials dins una unitat (per exemple, alfabètic, cronològic, per país, per oficina d'origen, etc.)
Per a fitxers informàtics, el subcamp $b conté informació sobre la seqüència d'ordenació.
351 ##$aRectangular;$bEnumeration district and block group tract within county within state.
351 ##$bAlfabètic per cognom.
$c - Nivell jeràrquic
Posició jeràrquica dels materials descrits relativa a altres registres de la mateixa font.
351 ##$cSeries;$bAlphabetical by sitter.
351 ##$cSeries;$aOrganitzat en cinc subsèries;$bOrdenat per la forma del material.
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
351 ##$3Trenta-una unitats de materials originals;$bSèries numerades, conservades en l'ordre en què van arribar.
351 ##$3Grups de materials originals i copiats recentment;$bAlfabètic per matèries en unitats de tres lletres.
351 ##$3Expedients$aOrganitzats en quatre subgrups;$bOrdenats per oficina d'origen.
351 ##$3Permissos d'activitat pesquera, 1914-24$cSubsèrie;$bOrdre alfabètic per estat i després per any de renovació, i dins de l'any pel número de permís.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Punctuació - El camp 351 acaba en un punt.

(03/05/2012) snb@bnc.cat