Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX >> 355

355 - Control de la classificació de seguretat (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2003


Primer indicador
Element de control
0 - Document
1 - Títol
2 - Resum
3 - Nota de contingut
4 - Autor
5 - Registre
8 - Altres elements

Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Classificació de seguretat (NR)
$b - Instruccions d'utilització (R)
$c - Informació de difusió externa (R)
$d - Informació de reducció del nivell de seguretat o de desclassificació (NR)
$e - Sistema de classificació (NR)
$f - Codi de país d'origen (NR)
$g - Data de reducció del nivell de seguretat (NR)
$h - Data de desclassificació (NR)
$j - Autorització (R)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Especificacions relatives a la classificació de seguretat associada al document, títol, resum, nota de contingut i/o autor. A més, pot contenir instruccions de maneig i d'informació de la difusió externa relativa a la difusió del document, el títol, el resum, la nota de contingut i l'autor. El camp també pot contenir dades de reducció de nivell de seguretat i de desclassificació, el nom del sistema de classificació i el codi del país d'origen.

Usat tant amb material classificat com no classificat. S'usa quan la informació sobre seguretat és massa específica per ser emprada en el camp 506 (Nota de restriccions d'accés).

Repetible quan hi ha múltiples especificacions de classificació i difusió aplicables al registre que es descriu.

Nota: Per a Catalunya s'aplica el codi "spc". Vegeu Introducció a la traducció catalana


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Element de control
Indica quin element està controlat per la classificació de seguretat en el subcamp $a, això és, el document sencer, el títol, el resum, la nota de contingut o l'autor.
0 - Document
La classificació de seguretat es refereix al document sencer.
355 0#$aUnclassified$bFOUO
1 - Títol
La classificació de seguretat es refereix al títol en els camps 21X-24X, 740 Entrada secundària--Títol analític/relacionat no controlat.
355 1#$aSecret$cUK
2 - Resum
La classificació de seguretat es refereix al camp 520 (Resum, etc.).
355 2#$aConfidential$bNOFORN
3 - Nota de contingut
La classificació de seguretat es refereix al camp 505 (Nota de contingut formatada).
355 3#$aSecret
4 - Autor
La classificació de seguretat es refereix als camps 245$c i a les entrades principals 100-111 i als camps 700-711.
355 4#$aUnclassified
5 - Registre
La classificació de seguretat es refereix al registre sencer.
355 5#$aClassified
8 - Altres elements
La classificació de seguretat es refereix a altres que el document, el títol, el resum, la nota de contingut o l'autor.
355 8#$aSecret
[Un encapçalament de matèries conté un terme classificat com a secret.]
Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#)..

CODIS DE SUBCAMP

$a - Classificació de seguretat
Classificació de seguretat (per exemple, no classificat, secret, confidencial) associada al document, el títol, el resum, la nota de contingut, o l'autor.
355 0#$aRestringit
$b - Instruccions d'utilització
Instruccions d'utilització, per exemple, qui pot, internament en l'organització, utilitzar o veure el document, el títol, el resum, la nota de contingut o l'autor.
355 1#$aSecret$bNOFORN$bNOCONTRACT
$c - Informació de difusió externa
Informació de difusió externa, per exemple, quins països estrangers poden veure el document, el títol, el resum, la nota de contingut, o l'autor.
355 0#$aSecret$bFRD$cAS$d010101
$d - Informació de reducció del nivell de seguretat o de desclassificació
Dades sobre la classificació de seguretat, sovint una frase pertanyent a la reducció del nivell de seguretat o de la desclassificació, per exemple, OADR (que significa "Original Agency Determination Required"). Les dades relacionades amb la reducció del nivell de seguretat o de desclassificació s'anoten en els subcamps $g o $h.
355 0#$aSecret$bNOFORN$bWNINTEL$bNOCONTRACT$dOADR
$e - Sistema de classificació
Nom del sistema de la classificació de seguretat, no necessàriament obtingut d'una llista controlada.
355 0#$aTop secret$eNATO
$f - Codi de país d'origen
Codi alfabètic MARC* de dos o tres caràcters que indica el país d'origen de la classificació. Codi de: MARC Code List for Countries.
Per a la comunitat dels serveis d'intel·ligència dels Estats Units d'Amèrica, aquest subcamp no s'usa si el país d'origen de la classificació són els Estats Units d'Amèrica.
355 0#$aTop Secret$cUS$cCA$fxxk
*Nota: Per a Catalunya s'aplica el codi "spc". Vegeu Introducció a la traducció catalana
$g - Data de reducció del nivell de seguretat
Data relativa a la reducció del nivell de seguretat del document, el títol, el resum, la nota de contingut, o l'autor. La reducció del nivell de seguretat implica canvis en la classificació de seguretat, d'un nivell superior a un d'inferior.
355 0#$aConfidencial$bNOCONTRACT$cUK$g20281001
[La revisió de la reducció del nivell de seguretat és per a l'octubre de 2028.]
$h - Data de desclassificació
Data relativa a la desclassificació del document, el títol, el resum, la nota de contingut, o l'autor. La desclassificació implica la supressió de tota classificació de seguretat en un document.
355 0#$aSecret$bNOFORN$h20230301
[Classificació de seguretat per a un document susceptible de desclassificació el març de 2023.]
$j - Autorització
Informació que identifica l'autoritat que va fer un canvi en la classificació de seguretat. El subcamp conté un codi MARC de l'agència autoritzada. Vegeu l'Apèndix I: Fonts dels codis d'organització per a la llista de les fonts dels codis usats en els registres MARC 21.
355 0#$aSecret$bNOFORN$h20230301$j<identificador de l'agència>
[Classificació de seguretat per un document susceptible de desclassificació el març de 2023.]
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 355 no acaba en un punt a no ser que l'última paraula del camp sigui una abreviació, una inicial/lletra, o altres dades que acabin en un signe de puntuació.

(03/05/2012) snb@bnc.cat