Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX >> 361

361 - Història estructurada de la propietat i de la custòdia (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juny 2023

Primer indicador Segon indicador
Privacitat
# - Cap informació proporcionada
0 - Privat
1 - No privat

Sense definir
# - Sense definir


Codis de subcamp
$a - Nom (NR)
$f - Terme testimoni de la història de la propietat i de la custòdia (R)
$k - Data formatada (NR)
$l - Data (NR)
$o - Informació sobre el tipus d'història de la propietat i de la custòdia (R)
$s - Marca topogràfica de la còpia descrita (NR)
$u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)
$x - Nota interna (R)
$y - Identificador de la còpia descrita (NR)
$z - Nota pública (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$3 - Materials especificats (NR)
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

El camp conté informació específica de còpia de forma estructurada, relativa a la història de la propietat i de la custòdia dels materials descrits des del moment de la seva creació fins al moment de la seva adquisició. Es pot afegir informació textual sobre cada etapa de la biografia de la còpia.

Per a la informació textual àmplia sobre la història de la propietat i de la custòdia, s'usa el camp 561 (Història de la propietat i de la custòdia). La font immediata d'adquisició s'enregistra al camp 541 (Nota de la font immediata d'adquisició).


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Privacitat
Indica si el contingut del camp és privat o no. L'estat de privat inclou informació que les institucions no volen que sigui visualitzada al públic perquè és sensible o restringida.
# - Cap informació proporcionada
No es proporciona cap informació respecte la privacitat del contingut dels camps.
0 - Privat
El camp conté informació privada.
1 - No privat
El camp no conté informació privada.
Segon indicador - Sense defnir
Sense definir i conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Nom
Nom de la persona, família, organització, jurisdicció o recull que ha jugat un paper en la història de la propietat i de la custòdia de la còpia descrita.

Inclou dates, títols i altres paraules associades amb un nom de persona, i número i nom d'una secció d'una col·lecció.
$f - Terme testimoni de la història de la propietat i de la custòdia
El subcamp conté termes que representen tipus de còpies (per exemple, còpies de dedicataris, còpies d'autors, còpies de presentació, etc., així com esmenes físiques (senyals de propietat), com ara autògrafs, insercions, exlibris, i segells.

Preferiblement, els termes es prenen d'un vocabulari controlat, per exemple el RBMS Provenance Evidence Thesaurus o el T-PRO Thesaurus.

El tesaurus es pot donar al subcamp $7 del mateix camp 361, amb el codi MARC de Categoria de provinença de les dades "dpesc" per a La Font consultada de l'element Provinença de les dades, i el codi MARC de Relació de provinença de les dades "dpsff" per assenyalar que la provinença de les dades es relaciona amb el subcamp $f.
$k - Data formatada
El subcamp conté una data formatada d'adquisició, retirada o altra. La data s'enregistra en la forma aaaammdd d'acord amb la norma ISO 8601, Representació de dates i temps.
$l - Data
El subcamp conté informació no estructurada de la data que és aproximada o un rang de l'entrada, retirada, o altra informació de la data.
$o - Informació sobre el tipus d'història de la propietat i de la custòdia
Designa el tipus d'història de la propietat i de la custòdia, per exemple, propietat anterior, entrada, retirada, possessió temporal, o fons.
$s - Marca topogràfica de la còpia descrita
El subcamp conté una marca topogràfica de la còpia descrita, per exemple, la localització, classificació i número de la còpia.

En un registre bibliogràfic, el contingut del subcamp $s pot ser idèntic a la nformació donada al camp 852 (Localització)
$u - URI (Uniform Resource Identifier)
El subcamp conté un URI que direcciona a informació addicional, per exemple, l'enllaç a una representació de pàgines clau de la còpia descrita.
$x - Nota interna
Nota relacionada amb la història de la propietat i de la custòdia descrita en el camp. El subcamp també pot contenir informació incerta, conjectures i variants. La nota està escrita en una forma que ni és adequada ni està concebuda per a la visualització pública.
$y - Identificador de la còpia descrita
El subcamp conté l'identificador la còpia descrita.

En un registre bibliogràfic, el subcamp $y proporciona una referència a un registre de fons, per exemple, si el registre de fons mateix no proporciona la història de la propietat i de la custòdia.
$z - Nota pública
Nota relacionada amb la història de la propietat i de la custòdia descrita en el camp. El subcamp també pot contenir informació incerta, conjectures i variants. La nota està escrita en una forma que és adequada i està concebuda per a la visualització pública.
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
El subcamp conté un número de control del registre d'autoritat/URI per una persona, entitat corporativa, jurisdicció com a propietària anterior, o fons. Alternativament, el subcamp un número de control del registre d'autoritat/URI per a un terme testimoni de la història de la propietat i de la custòdia.

Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control
$1 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control
$3 - Materials especificats
Informació per distingir les múltiples mencions dels materials descrits als quals s'aplica el camp.
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp
Designació de la propietat actual, és a dir, la institució que té la còpia actualment.

En un registre bibliogràfic, el contingut del subcamp $5 pot ser idèntic a la informació donada al camp 852 (Localització).

Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control

EXEMPLES

361 1#$oVorbesitz$5DE-1$y575632259$sVq 5270-2$aEisener, Reinhard$fMonogramm$7(dpesc/dpsff)t-pro$lca. 1995$zMonogramm rh (gedreht: E) auf dem Vorsatz. Als Geschenk in Duschanbe (dort seit 1953 in Privatbesitz) erworben.
361 1#$oZugang$5DE-1$y575632259$sVq 5270-2$aStaatsbibliothek zu Berlin$0(DE-588)5036103-X$0https://d-nb.info/gnd/5036103-X$fRestitutionsexemplar$7(dpesc/dpsff)t-pro$k20180824$zGeschenk von Dr. Reinhard Eisener, Berlin.
361 1#$oVorbesitz$5DE-39$y695277863$sCant.spir 8° 00623$aRüffer, Anton$0(DE-588)124676405$0https://d-nb.info/gnd/124676405
361 1#$oZugang$5DE-1$y686198638$sYu 9411$aKönigliche Bibliothek zu Berlin$0(DE-588) 37101-4$0https://d-nb.info/gnd/37101-4$fZugangsnummer Hey 1769$7(dpesc/dpsff)t-pro$lnach Juni 1854$zNummer aus dem Heyse-Katalog (Stargardt 1854), auch auf dem hinten eingeklebten Reiter.$uhttps://www.digitale-sammlungen.de/view/bsb10857428?page=128,129
245      14$aDie Leuchte$bunabhängige Monatsschrift für und über Freimaurerei
264      31$aStuttgart$bMoritz$c1910-1933
361 1#$oZugang$5DE-1$y586641386$sNb 4636<a>$31.1910 - 10.1919; 14.1923$aÖffentliche Wissenschaftliche Bibliothek$0(DE-588)37103-8$0https://d-nb.info/gnd/37103-8$fNS-Raubgut: Verdacht$7(dpesc/dpsff)t-pro$z11 Bände: Verdacht auf NS-Raubgut.
361 1#$oVorbesitz$5DE-1$y586641386$sNb 4636<a>$35.1914 - 7.1916$aGrosse Landesloge der Freimaurer von Deutschland, Bibliothek$0(DE-588)16326833-2$0https://d-nb.info/gnd/16326833-2$fBibliotheksexemplar$fSignatur E 27a$fTektur$7(dpesc/dpsff)t-pro$z3 Bände: Geschwärzter handschriftlicher Eintrag im Stempel: E 27a [letzter Buchstabe fraglich].
362      0#$a1.1910 - 24.1933; damit Ersch. eingest.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 361 - Història estructurada de la propietat i de la custòdia [NOU, 2023]


Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX  >> 361
(15/09/2023)
snb@bnc.cat