Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX >> 362

362 - Dates de la publicació i/o designació seqüencial (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2001

Primer indicador
Format de la data
0 - Estil formatat
1 - Nota no formatada

Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Dates de publicació i/o designacions seqüencials (NR)
$z - Font d'informació (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Data o dates inicials/finals d'un document i/o les designacions seqüencials usades en cada part. Les dates que s'han d'utilitzar en aquest camp són designacions cronològiques que identifiquen números individuals d'un recuirs continu. Les designacions seqüencials generalment són numèriques, però també poden ser alfabètiques. La informació pot ser formatada o no formatada. Si la informació de la data s'ha obtingut d'una font altra que el primer o el darrer número del document publicat, la informació es dóna en una nota no formatada i generalment se cita la font d'informació.

Les dates d'aquest camp poden ser idèntiques a la informació codificada en els camps 008/07-10 (Data 1) i/o 008/11-14 (Data 2). Les dates incompletes, aproximades, o qüestionables no s'anoten en aquest camp.

El camp 362 és repetible només per anotar-hi informació formatada o no formatada, com s'especifica en el primer indicador.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Format de la data
Indica si la data està en estil formatat o és una nota no formatada.
0 - Estil formatat
La data està formatada i no està en forma de nota. Les dates formatades estan dissenyades per ser visualitzades a continuació de les mencions del títol i de l'edició. Les designacions numèriques i/o alfabètiques, cronològiques o altres designacions s'anoten habitualment tal com apareixen en el document.
362 0#$aVol. 1, núm. 1 (abr. 1981)-
362 0#$a1968-
362 0#$a72/1 ([feb. 1972])-
362 0#$aVol. 1, núm. 1 (abr. 1983)-vol. 1, núm. 3 (juny 1983)
1 - Nota no formatada
La data es dóna en estil de nota no formatada. La informació de dates no formatades està dissenyada per ser visualitzada com a nota. Aquest valor s'utilitza quan el primer i/o el darrer número no és el descrit, però la informació és coneguda a partir d'altres números o altres fonts.
362 1#$aComença amb el número de 1930.$zCf. Carta d'Ak. State Highway Dept., 6 ag., 1975. Began with 1930 issue.$zCf. Letter from Ak. State Highway Dept., Aug. 6, 1975.
362 1#$aComença amb el vol. 4, publicat el 1947.
362 1#$aCesa amb 2 (1964)
Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Dates de publicació i/o designacions seqüencials
La designació seqüencial pot consistir en un número de volum, un número d'edició, un número d'exemplar, una sèrie de números de volum, o altres designacions seqüencials d'acord amb la pràctica de l'editor. La data pot consistir en l'any, mes, o dia; mes o estació i any; o l'any sol, depenent de la periodicitat. Els designadors seqüencials i les dates s'anoten tal com es donen en el document. La designació final s'anota a continuació de la desiganció d'inici.
Quan es donen totes dues, la designació seqüencial i la cronològica, la designació cronològica es dóna entre parèntesis.
362 0#$aVol. 1 (març. 1980)-
362 0#$aVol. 77, núm. 1 (enero-abr. 1981)-
362 0#$aVol. 85B, no. 1 (Jan./Feb. 1945)-vol. 92, no. 6 (Nov./Dec. 1952)
362 0#$a1962-1965.
$z - Font d'informació
Citació de la font d'informació continguda en el subcamp $a; usada només quan el primer indicador conté el valor 1 (notes no formatades).
El títol de la publicació citada va precedit de l'abreviació Cf.
362 1#$aComença amb el 1962/64.$zCf. New Serial titles.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 362 acaba en un punt a no ser que l'última paraula del camp acabi en un altre signe de puntuació. Quan va seguit del subcamp $z, el subcamp $a acaba en un punt a no ser que l'última paraula del subcamp acabi en un altre signe de puntuació. Vegeu també les descripcions dels subcamps per a la informació sobre la puntuació.
Constant de visualització
- [guió]
El guió (-) que precedeix el subcamp $z (Font d'informació) no va inclòs en el registre llegible per màquina. Pot ser generat pel sistema com a constant de visualització associada amb el contingut del subcamp.

(03/05/2012) snb@bnc.cat