Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX >> 366

366 - Informació sobre la disponibilitat editorial (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2003

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Identificació del títol comprimit proporcionat pels editors (NR)
$b - Data detallada de publicació (NR)
$c - Codi de l'estat de disponibilitat (NR)
$d - Data prevista de la propera disponibilitat (NR)
$e - Nota (NR)
$f - Tipus de descompte de l'editor (NR)
$g - Data d'exhauriment (NR)
$j - Codi ISO de país (NR)
$k - Codi MARC de país (NR)
$m - Identificació de l'agència (NR)
$2 - Font del codi de l'estat de disponibilitat (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació detallada relativa a la disponibilitat editorial respecte als documents.

És utilitzat principalment pels usuaris del format MARC de la indústria editorial.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Identificació del títol comprimit proporcionat pels editors
Informació bibliogràfica suficient centrada en el títol per identificar un producte, d'acord amb les convencions de l'agència d'origen.
$b - Data detallada de publicació
Data detallada de publicació del document. S'anota en la forma aaaammdd d'acord amb la ISO 8601, Representation of Dates and Times. Les posicions "mm" i "dd" contenen zeros quan la data és desconeguda.
366 ##$aSteinberg Adolescence (3rd ed)$b19921200
[Document publicat el 1992]
$c - Codi de l'estat de disponibilitat
Codi de dos dígits per a l'estat seguit, després d'un espai, per la data de l'informe de l'estat. La data s'anota en la forma aaaammdd d'acord amb la ISO 8601, Representation of Dates and Times. La font del codi de disponibilitat s'anota en el subcamp $2.
366 ##$b19960517$cNP 19951205$2onix-as
[Encara no publicat el 5 de desembre de 1995; previst per al 17 de maig de 1996]
$d - Data prevista de la propera disponibilitat
Data detallada per a la publicació del document. S'anota en la forma aaaammdd d'acord amb la ISO 8601, Representation of Dates and Times. Les posicions "mm" i "dd" contenen zeros quan la data és desconeguda. El subcamp $d s'usa quan el subcamp $c indica si el producte no està encara publicat, si s'està reimprimint, si no està en estoc, si s'està saldant, o si no està disponible temporalment.
366 ##$cRP 19951205$d19960600
[Reimpressió, el 5 de desembre de 1995; nou estoc esperat per al juny de 1996]
$e - Nota
Nota de text lliure.
$f - Tipus de descompte de l'editor
Informació codificada referent a la categoria del descompte ofert per l'editor. La primera posició identifica la font del codi, les posicions 2-5 identifiquen la font del proveïdor, i les posicions 6-8 identifiquen el grup de descompte. Per exemple, la categoria "ANIEL 122", identifica la font del codi com a Book Industry Communications, la font del proveïdor com a Nielson Bookdata, i el grup de descompte com a 122.
$g - Data d'exhauriment
Data en què el producte esdevé exhaurit. La data s'anota en la forma aaaammdd d'acord amb la ISO 8601, Representation of Dates and Times. Les posicions "mm" i les "dd" contenen zeros quan la data és desconeguda.
366 ##$cOP 20011105$g20011013$jUK$2onix-as
[El document va quedar exhaurit l'octubre de 2001 a Gran Bretanya. L'estat va ser canviat el 5 de novembre de 2001]
$j - Codi ISO de país
Codi per al país en què la informació del camp és aplicable.
Codi de: ISO 3166-1, Codes for the Representation of Names of Countries.
$k - Codi MARC de país
Codi per al país en què la informació del camp és aplicable. Codi de: MARC Code List for Countries*.
*Nota: Per a Catalunya s'aplica el codi "spc". Vegeu la secció Introducció a la traducció catalana
$m - Identificació de l'agència
Identificació l'agència que proporciona la informació d'aquest camp.
$2 - Font del codi de l'estat de disponibilitat
Codi MARC que identifica la font del codi de l'estat de disponibilitat anotat en el subcamp $c.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

(03/05/2012) snb@bnc.cat