Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 4XX >> 490

490 - Menció de col·lecció (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Política de traça de col·lecció
0 - Col·lecció sense traça
1 - Col·lecció amb traça sota una forma diferent

Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Menció de col·lecció (R)
$l - Signatura topogràfica de la Library of Congress (NR)
$v - Designació de volum/designació seqüencial (R)
$x - ISSN (International Standard Serial Number) (R)
$y - ISSN incorrecte (R)
$z - ISSN anul·lat (R)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Menció de col·lecció per a un títol de col·lecció.

El camp 490 no serveix com a entrada secundària de col·lecció. Quan s'utilitza el camp 490 i es vol una entrada secundària de col·lecció, s'anoten en el registre bibliogràfic la menció de col·lecció (camp 490) i la corresponent entrada secundària de col·lecció (camps 800-830).


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Política de traça de la col·lecció
Indica si la col·lecció no té la corresponent entrada secundària (sense traça) o si té el corresponent camp d'entrada secundària de col·lecció 800-830.
0 - Col·lecció sense traça
No es vol cap entrada secundària de col·lecció per a la col·lecció.
490 0#$aPelican books
[Sense camp 800-830 en el registre.]
1 - Col·lecció amb traça
Quan el valor 1 és usat, s'inclou en el registre bibliogràfic el camp 800-830 apropiat per proporcionar l'entrada secundària de col·lecció.
490 1#$aUniform crime reports
830 #0$aUniform crime reports (Washington, D.C.)
[La forma acceptada de l'entrada per a la col·lecció inclou un qualificador entre parèntesis.]
490 1#$aDepartment of the Army pamphlet ;$v27-50
830 #0$aDA pam ;$v27-50.
[La forma acceptada de la col·lecció és diferent de la menció de col·lecció que apareix en el document.]
490 1#$3<1981->: $aReference works
830 #0$aReference works.
[La menció de col·lecció inclou informació que no s'inclou en l'entrada secundària.]
490 1#$aDepartment of State publication ;$v7846.$aDepartment and Foreign Service series ;$v128
830 #0$aDepartment of State publication ;$v7846.
830 #0$aDepartment of State publication.$pDepartment and Foreign Service series ;$v128.
[La menció de col·lecció conté una col·lecció i una subcol·lecció numerades, i totes dues s'han de traçar separadament.]
490 1#$aPediatric clinics of North America ;$vv. 2, no. 4
830 #0$aPediatric clinics of North America ;$vv. 2, no. 4.
Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Menció de col·lecció
Títol de la col·lecció que també pot contenir una menció de responsabilitat o informació complementària del títol.
Cal assenyalar que en el camp 490 els noms i els números de parts i seccions d'un títol no estan codificats en subcamps separats.
490 1#$aBulletin / U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics
830 #0$aBulletin (United States. Bureau of Labor Statistics)
490 1#$3v. 9-<10>:$aMPCHT art and anthropological monographs ;$vno. 35
490 1#$aDetroit area study, 1971 : social problems and social change in Detroit ;$vno. 19
490 1#$aPolicy series / CES ;$v1
490 1#$31972/73-1975-76: $aResearch report / National Education Association Research

Repetible quan la subcol·lecció està separada de la col·lecció principal per la numeració de la col·lecció principal en el subcamp $v o per l'ISSN en el subcamp $x, o quan la col·lecció té un títol paral·lel.

490 1#$aDepartment of State publication ;$v7846.$aDepartment and Foreign Service series ;$v128
490 1#$aAnnual census of manufactures =$aRecensement des manufactures,$x0315-5587
490 1#$aPapers and documents of the I.C.I. Series C, Bibliographies ;$vno. 3 =$aTravaux et documents de l'I.C.I. Série C, Bibliographies ;$vno 3
$l - Signatura topogràfica de la Library of Congress
Signatura topogràfica de la Library of Congress quan es dóna com a part de la menció de col·lecció.
Ocorre quan un document es publica com a part de la col·lecció durant un període de temps i ha estat classificat sota la signatura topogràfica de la Library of Congress de la col·lecció en aquell període. La signatura topogràfica s'assigna utilitzant la Library of Congress Classification o la LC Classification-Additions and Change; dues publicacions que manté la Library of Congress.
490 1#$31973- :$aNEA research memo$l(LB2842.N18)
490 1#$aBulletin / Engineering Experiment Station ;$vno. 50$l(TA7.O74)
$v - Número de volum/designació seqüencial
Número de volum o designació seqüencial usats en una menció de col·lecció. Els sistemes alternatius de numeració, precedits del signe igual (= ), no es col·loquen en subcamps separats.
490 1#$aMap / Geological Survey of Alabama ;$v158, plate 3
490 1#$aWest Virginia University bulletin ;$vser. 74, no. 11-3.$aBulletin / Experiment Station, West Virginia University ;$v111
490 0#$aForschungen zur Geschichte Vorarlbergs ;$v6. Bd. = der ganzen Reihe 13 Bd.
$x - ISSN (International Standard Serial Number)
ISSN (International Standard Serial Number) per al títol de la col·lecció donat en la menció de col·lecció. L'ISSN és un element d'agència autoritativa. Els ISSN són assignats a les publicacions seriades (incloent-hi les col·leccions) pels centres nacionals sota els auspicis de la ISSN Network.
490 0#$aLife series $x0023-6721
490 1#$aMémoire du BRGM,$x0071-8246 ;$vno 123
Repetible quan s'anoten els dos ISSN, el de la col·lecció i el de la subcol·lecció.
490 1#$aLund studies in geography,$x1400-1144 ;$v101$aSer. B, Human geography,$x0076-1478 ;$v48
830 #0$aLund studies in geography,$nSer. B.$pHuman geography,$x0076-1478 ;$v5
830 #0$aLund studies in geography,$x1400-1144 ;$v101
Nota: Quan un registre conté un ISSN per a la col·lecció però hi manca la menció de col·lecció, l'ISSN s'anota en camp 500 de Nota general.
500 ##$a"ISSN 0399-3388."
$y - ISSN incorrecte
ISSN incorrecte que ha estat associat amb el recurs continu. Cada ISSN incorrecte va contingut en un subcamp $y separat. Un ISSN anul·lat va contingut en un subcamp $z.
Nota: La frase ISSN (incorrecte) pot ser generada per a la visualització, associada amb el contingut del subcamp $y.
490 1#$aSSGM discussion paper,$y1328-7854 ;$v2017/4
500 ##$aISSN of series should read 1328-7834.
830 #0$aState, society and governance in Melanesia discussion paper ;$x1328-7834 ;$v2017/4
$z - ISSN anul·lat
ISSN anul·lat que ha estat associat amb el recurs continu. Cada ISSN anul·lat va contingut en un subcamp $z separat. Un ISSN incorrecte va contingut en un $y.
Nota: La frase ISSN (anul·lat) pot ser generada per a la visualització, associada amb el contingut del subcamp $z.
490 0#$aPraeger paperbacks,$z2691-1841 ;$vpps 1
[Se sap que l'ISSN del recurs ha estat anul·lat.]
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
490 1#$3<1981->: $aReference works
830 #0$aReference works.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - La puntuació dels subelements d'un camp de menció de col·lecció ve dictada generalment per les regles de catalogació descriptiva. El camp 490 no acaba en un signe de puntuació a no ser que el camp acabi en una abreviació, una inicial/lletra, o altres dades que acabin en un signe de puntuació.
Espaiament - No s'utilitzen espais en les sigles o les inicials/lletres dels noms personals que apareixen com a part del títol de la col·lecció.
490 0#$aEducation U.S.A. special report
490 1#$aMémoire du BRGM,$x0071-8246 ;$vno 123
Dades temporals - Quan un document ha estat publicat dins una col·lecció durant part de la seva vida o ha estat publicat en diferents col·leccions durant períodes diferents, o en una col·lecció que ha canviat de títol i la data exacta d'inici i/o final és desconeguda, s'utilitzen habitualment angles (<...>) en el subcamp $a per anotar la informació de la data o del volum que està subjecta a canvis.
490 1#$3<1984->: $aMiscellaneous publication / United States Department of Agriculture
Si alguna part de la informació del volum/seqüencial (subcamp $v) està subjecta a canvis (per exemple, en un registre per a un document en més d'una part, habitualment s'utilitzen angles per anotar la informació de la designació del volum/designació seqüencial que està subjecte a canvis. Quan s'afegeixen les parts, la informació s'actualitza.
490 1#$aCollection analyses ;$vvol. 1, <3, 5-7>
Constants de visualització - Els parèntesis que habitualment tanquen la menció de col·lecció no van inclosos en el registre llegible per màquina. Poden ser generats pel sistema com a constants de visualització associades a l'etiqueta del camp.
Designació de contingut del camp:
490 1#$aTeachings of the feathered serpent ;$vbk. 1
Exemple de visualització: 
(Teachings of the feathered serpent ; bk. 1)
La sigla ISSN que precedeix l'International Standard Serial Number en el subcamp $x i les frases ISSN (incorrecte) i ISSN (anul·lat) associades amb els subcamps $y i $z, respectivament, no van incloses en el registre MARC. Poden ser generades pel sistema com a constants de visualització.
Designació de contingut del camp:
490 1#$aBibliographies of modern authors,$x0749-470X ;$vno. 27
Exemple de visualització:
(Bibliographies of modern authors, 0749-470X ; no. 27)
Designació de contingut del camp:
490 0#$aPraeger paperbacks,$z2691-1841 ;$vpps 1
Exemple de visualització:
(Praeger paperbacks, ISSN (anul·lat): 2691-1841 ; pps 1)

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Indicator 1 - Política de traça de la col·lecció
1 - Col·lecció amb traça [REDEFINIT, 2008]
Abans de 2009, les col·leccions per a les quals la forma transcrita i la forma traçada eren la mateixa estaven en un camp 440, i el camp 490 no s'utilitzava. Si la la forma transcrita i la forma traçada eren diferents, la forma transcrita estava en el camp 490 i l'indicador 1 tenia el valor 1 (Col·lecció amb traça sota una forma diferent). La forma traçada estava en un camp 8XX. El 2009 es va deixar d'usar el camp 440 i la forma transcrita del nom de la col·lecció és al camp 490 amb la forma traçada en un camp 8XX, fins i tot quan els noms són el mateix.
$v - Designació de volum/designació seqüencial [NOU, 1980]
Abans de 1980, les designacions de número o seqüencials no estaven codificades en subcamps separats.
$x - ISSN [CANVIAT, 2009]
El 2009, el subcamp es va fer repetible.
$y - ISSN incorrecte [NOU, 2021]
$x - ISSN anul·lat [NOU, 2021]
$3 - Materials especificats [NOU, 2008]
Abans de 2008, les designacions per a la part del recurs no es codificaven separadament.
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat