Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 521

521 - Nota de destinataris   (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2002

Primer indicador
Control de constant de visualització
# - Destinataris
0 - Nivell de lectura escolar
1 - Nivell d'interès per edats
2 - Nivell d'interès escolar
3 - Característiques específiques dels destinataris
4 - Nivell de motivació/interès
8 - Cap constant de visualització generada
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Nota de destinataris (R)
$b - Font (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació que identifica uns destinataris específics o un nivell intel·lectual per als quals els continguts del document descrit són considerats apropiats.

Usada per anotar els nivells d'interès i motivació i les característiques especials dels estudiants. La informació sobre els destinataris i/o el nivell intel·lectual es poden anotar de forma codificada en el camp 008/22 (Destinataris) per a alguns tipus de materials. (Cal assenyalar: Si un registre de fitxer informàtic o materials visuals té present en el camp 521 el grau de lectura i l'interès per edats o informació sobre el nivell d'interès per grau, el camp 008/22 es codifica basant-se en la informació d'interès per edat.) Les notes que inclouen restriccions sobre l'accés s'anoten en el camp 506 (Nota de restriccions d'accés).

La nota de vegades és visualitzada i/o impresa amb un terme introductori generat com a constant de visualització basada en el valor del primer indicador.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Control de constant de visualització
Controla la generació d'una constant de visualització que precedeix la nota.
# - Destinataris
Usat per generar la constant de visualització Destinataris:.
0 - Nivell de lectura escolar
La informació numerada del subcamp $a pertany al nivell de lectura escolar al qual s'adreça el document que ha de ser llegit. El valor s'utilitza per generar la constant de visualització Nivell de lectura escolar:.
521 0#$a3.1.
[El nivell de lectura és per al primer mes del tercer grau.]
1 - Nivell d'interès per edats
La informació numerada en el subcamp $a pertany al nivell d'edat al qual el document resultarà probablement d'interès. El valor s'utilitza per generar la constant de visualització Nivell d'interès per edats:.
521 1#$a008-012.
[El document és d'interès per a les edats de 8 a 12 anys.]
521 1#$a7-10.
[El document és d'interès per a les edats de 7 a 10 anys.]
2 - Nivell d'interès escolar
La informació numerada en el subcamp $a pertany al nivell de grau al qual el document resultarà probablement d'interès. El valor s'utilitza per generar la constant de visualització Nivell d'interès escolar:.
521 2#$a7 & up.
[El document és d'interès per a aquells de setè grau i següents.]
3 - Característiques específiques dels destinataris
La informació numerada en el subcamp $a pertany als destinataris de característiques especials als quals el document els resultarà probablement d'interès. El valor s'utilitza per generar la constant de visualització Característiques específiques dels destinataris:.
521 3#$aVision impaired$afine motor skills impaired$aaudio learner$bLENOCA.
[El document és d'interès per als estudiants del mètode auditiu amb discapacitats visuals i de motricitat fina.]
4 - Nivell de motivació/interès
La informació numerada en el subcamp $a identifica el nivell de motivació/interès dels destinataris per als quals el document és més adaptat. El valor s'utilitza per generar la constant de visualització Nivell de motivació/interès:.
521 4#$aHighly motivated$ahigh interest$bLENOCA.
[El document és apropiat per a destinataris altament motivats i altament interessats.]
8 - Cap constant de visualització generada
Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Nota de destinataris
Text de la nota.
521 ##$aPrograma dissenyat per a geògrafs, urbanistes, geòlegs, meteoròlegs i altres amb interessos professionals en l'anàlisi de dades espacials.
521 ##$aClinical students, postgraduate house officers.
521 ##$aLawrence Livermore Laboratory, G-Division, Physics Dept.
521 8#$a"Roman Catholics."
521 2#$a9-12.
521 4#$aModeradament motivats.
521 8#$aPer a programes de recursos per a la lectura.
521 ##$aJunior high school through college students and adults.
521 8#$aMPAA rating: R.
521 1#$a009-012.
[El nivell d'interès és per les edats de 9 a 12 anys.]
521 0#$a5.
[El nivell d'interès és per a cinquè grau.]
521 3#$aTactile learner$adiscalculia$bCenter for Disabilities.
$b - Font
Nom o abreviació de l'agència o entitat que assigna la informació.
521 2#$aK-3.$bFollett Library Book Co.
521 3#$aVisually impaired$bLENOCA.
$3 - Materials especificats
Part del material descrit a la qual s'aplica el camp.
521 ##$3Fotografies$aPúblic en general.
521 ##$3Pel·lícules$aEstudiants.
521 3#$3Trencaclosques$aEstudiant del mètode tàctil.
521 ##$3Annual reports$aCongressional oversight committee.
521 ##$3Daily Intelligence Summary$aPresident of the United States, F.E.O.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 521 acaba en un punt a no ser que hi sigui present un altre signe de puntuació.
Constants de visualització - Els termes introductoris com Destinataris:, Nivell de lectura escolar:, etc. no van inclosos en el registre MARC. Es poden generar pel sistema com a constants de visualització associats amb el valor del primer indicador.
Primer indicador Constant de visualització

# Destinataris
0 Nivell de lectura escolar
1 Nivell d'interès per edats
2 Nivell d'interès escolar
3 Característiques específiques dels destinataris:
4 Nivell de motivació/interès
8 [cap constant de visualització]

(03/05/2012) snb@bnc.cat