Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 542

542 - Informació relativa a l'estat del copyright (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2008

Primer indicador
Privacitat
# - Cap informació proporcionada
0 - Privat
1 - No privat
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Creador personal (NR)
$b - Data de mort del posseïdor del copyright (NR)
$c - Entitat creadora (NR)
$d - Posseïdor del copyright (R)
$e - Informació de contacte del posseïdor del copyright (R)
$f - Menció de copyright (R)
$g - Data de copyright (NR)
$h - Data de renovació del copyright (R)
$i - Data de publicació (NR)
$j - Data de creació (NR)
$k - Editor (R)
$l - Estat del copyright (NR)
$m - Estat de la publicació (NR)
$n - Nota (R)
$o - Data de la investigació (NR)
$p - País de publicació o creació (R)
$q - Agència que proporciona la informació (NR)
$r - Jurisdicció de l'avaluació del copyright (NR)
$s - Font de la informació (NR)
$u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació coneguda sobre el document que pot ser usada per determinar l'estat del copyright.

El camp complet es pot repetir si cal repetir un subcamp no repetible (per exemple, Creador personal, Data de la investigació) o si s'afegeix informació addicional en una data posterior.

Tot i que el camp 540 (Nota dels termes que regulen l'ús i la reproducció) pot incloure algunes dades sobre el copyright, aquest camp té informació més detallda i subcamps específics que permeten la manipulació de les dades.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Privacitat
Indica si el contingut del camp és privat o no. L'estat de privat inclou informació que les institucions no volen visualitzar al públic perquè és delicada o restringida.
# - Cap informació proporcionada
Cap informació proporcionada sobre la privacitat dels continguts del camp.
0 - Privat
El camp conté informació privada.
1 - No privat
No hi ha informació privada en el camp.
Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Creador personal
Nom de la persona responsable de la creació del recurs. Les dades poden ser autoritatives o no. Es pot usar "sense determinar" quan s'ha fet la investigació, però no s'ha trobat cap posseïdor del copyright.
542 1#$aMartin, Henri Jean$dUniversity of Chicago Press$fCopyright 1994 by the University of Chicago$g1994$o20071103 $rUS
$b - Data de mort del posseïdor del copyright
Si és aplicable, data de mort de la persona responsable de la creació del recurs anomenada en el subcamp $a (Creador personal).
$c - Entitat creadora
Nom de l'organització responable de la creació del recurs. Les dades poden ser en forma autoritativa o no.
542 ##$cLiterary Classics of the United States$fChronology, Note on the Text, and Notes copyright 1983 by Literary Classics of the United States, Inc., New York, N.Y.$g1983$o20070526$pUS$rUS$3Chronology, Note on the Text, Notes
$d - Posseïdor del copyright
Si és conegut, nom del posseïdor del copyright del recurs obtingut d'una font d'informació autoritativa. Les dades poden ser en forma autoritativa o no. Es pot usar "sense determinar" quan s'ha fet la investigació, però no s'ha trobat cap posseïdor del copyright.
542 ##$aBurgess, Thornton W. (Illustrated by Harrison Cady)$dLouis W. Doherty & Third National Bank of Hampden County (E of Thornton W. Burgess)$g1945$h1972$sCopyright Renewal Database
$e - Informació de contacte del posseïdor del copyright
Pot ser útil per a posteriors informacions. Pot incloure adreça, correu electrònic, números de telèfon, etc.
$f - Menció de copyright
Menció de copyright tal com es presenta en el recurs.
542 0#$fCopyright 1895$g1895$kLondon, Macmillan$lPublic domain$o20061201175546$pGB$qInternet Archive, California$rUS$sEvidence reported by scanner-scott-cairns for item lettersofmaththew01arnouoft; visible notice of copyright; stated date is 1895
$g - Data de copyright
Per a documents amb copyright, l'any inicial del copyright.
542 ##$fCopyright 1948 SEPS$g1948$o20070202$rUS
$h - Data de renovació del copyright
542 ##$aCalifornia District Courts of Appeal (J.O. Tucker, editor)$dBancroft-Whitney Co. (PWH)$g1944$h1972$sCopyright Renewal Database
$i - Data de publicació
Any de publicació si és un recurs publicat formalment.
542 ##$aGoldie, James$dGoldie, James$dGoldie, Ruth$fCopyright 1927 by James and Ruth Goldie$g1927$i1927$nCopyright not renewed$o20071204$qDLC $rUS$sUS Copyright Office records
$j - Data de creació
Any de creació d'un recurs no publicat.
$k - Editor
Nom de l'editor i opcionalment lloc d'edició. Es pot usar "sense determinar" quan s'ha fet la investigació, però no s'ha trobat cap editor.
542 ##$cDecca$dDecca$g2000$kundetermined$lundetermined$o20061213$rUS$3Performance
$l - Estat del copyright
Estat determinat del document. Únicament s'anota si se sap amb certesa. Es pot usar "sense determinar" quan s'ha fet la investigació, però no s'ha trobat l'estat del copyright.
542 1#$asense determinar$dsense determinar$g1905?$lsense determinar $msense determinar$o20071210
$q
[agència que fa l'assignació]$rEstats Units d'Amèrica
$m - Estat de la publicació
Indica si el document està publicat o no, utilitzant la definició de publicat segons la llei de copyright de la jurisdicció, o en allò expressat en les especificacions de la Convenció de Berna quan no hi ha altres definicions disponibles. Es pot usar "Sense determinar" quan s'ha fet la investigació, però no s'ha trobat l'estat de la publicació.
542 1#$asense determinar $dsense determinar$g1905?$lsense determinar $msense determinar$o20071210
$q
[agència que fa l'assignació]$rEstats Units d'Amèrica
$n - Nota
Qualsevol informació addicional sobre el copyright.
542 ##$aGoldie, James$b1945$dGoldie, James$dGoldie, Ruth$fCopyright 1927 by James and Ruth Goldie$g1927$i1927$nCopyright not renewed$rUS
$o - Data de la investigació
Data en què la data de copyright es va determinar basada en la investigació. Es recomana una data en forma estructurada.
542 1#$cWarner Bros. Pictures, Inc.$dundetermined$fCopyright: Warner Bros. Pictures, Inc.; 23Dec37; LP7892$g1937$lundetermined $o20071129$rUS
$p - País de publicació o creació
País en què el recurs va ser publicat o, en el cas de materials no publicats, el país en què va ser creat el recurs.
542 0#$fCopyright 1895$g1895$kLondon, Macmillan$lPublic domain$o20061201175546$pGB$qInternet Archive, California$rUS$sEvidence reported by scanner-scott-cairns for item lettersofmaththew01arnouoft; visible notice of copyright; stated date is 1895
$q - Agència que proporciona la informació
Codi o nom de l'agència que proporciona la informació.
542 0#$fCopyright 1895$g1895$kLondon, Macmillan$lPublic domain$o20061201175546$pGB$qInternet Archive, California$rUS$sEvidence reported by scanner-scott-cairns for item lettersofmaththew01arnouoft; visible notice of copyright; stated date is 1895
$r - Jurisdicció de l'avaluació del copyright
Jurisdicció dins la qual es fa l'avaluació de l'estat del copyright. La legislació del país en què el recurs s'utilitza és la rellevant a efectes del copyright. És en el context d'aquesta informació que es pot determinar l'estat del copyright. El subcamp només s'utilitza si l'estat del copyright s'anota en el subcamp $l.
542 1#$aMartin, Henri Jean$dUniversity of Chicago Press$fCopyright 1994 by the University of Chicago$g1994$o20071103 $rUS
$s - Font de la informació
Font de la informació del copyright, obtinguda del document o d'altres fonts.
542 ##$aCalifornia District Courts of Appeal (J.O. Tucker, editor)$dBancroft-Whitney Co. (PWH)$g1944$h1972 $sCopyright Renewal Database
$u - URI (Uniform Resource Identifier)
URI (Uniform Resource Identifier), per exemple una URL o un URN, que proporciona dades d'accés electrònic en sintaxi normalitzada. Aquestes dades poden ser una menció més detallada sobre la informació relativa a l'estat del copyright.
$3 - Materials especificats
Part del material descrit a la qual s'aplica el camp.
542 ##$cDecca$dDecca$g2000$kundetermined$lundetermined $o20061213$rUS$3Performance
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

(03/05/2012) snb@bnc.cat