Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 552

552 - Nota d'informació sobre l'ens i l'atribut (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2003

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Etiqueta del tipus d'ens (NR)
$b - Definició i font del tipus d'ens (NR)
$c - Etiqueta d'atribut (NR)
$d - Definició i font de l'atribut (NR)
$e - Valor del domini enumerat (R)
$f - Definició i font del valor del domini enumerat (R)
$g - Mínim i màxim de l'extensió del domini (NR)
$h - Nom i font del conjunt de codis (NR)
$i - Domini no representable (NR)
$j - Unitats de mesura i resolució d'atributs (NR)
$k - Data d'inici i data d'acabament dels valors d'atribut (NR)
$l - Exactitud del valor de l'atribut (NR)
$m - Explicació de l'exactitud del valor de l'atribut (NR)
$n - Freqüència de la mesura d'atribut (NR)
$o - Resum d'ens i d'atribut (R)
$p - Citació dels detalls d'ens i d'atribut (R)
$u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)
$z - Nota de visualització (R)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Descripció del contingut de la informació del conjunt de dades, incloent-hi els tipus d'ens, els seus atributs, i els dominis a partir dels quals es poden assignar els valors dels atributs.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Etiqueta del tipus d'ens
Nom d'un conjunt en el qual es classifiquen casos d'ens similars.
552 ##$aaPunt d'elevació$bun punt d'elevació conegut$cElevació$daltitud superior i inferior al datum de referència$g999 a 2641$jmetres.
$b - Definició i font del tipus d'ens
Descripció del tipus d'ens i de l'autoritat de la definició.
552 ##$aEscala gràfica i text, text d'informació sobre el títol$bNivell 1, Verd
$c - Etiqueta d'atribut
Nom d'una característica definida d'un ens.
552 ##$asoil type$bsoil mapping unit polygon (SCS)$cnumbered$dsoil category,user-defined $g1-4$jinteger$k19940809-19940812$luntested
$d - Definició i font de l'atribut
Descripció d'una característica definida d'un ens i de l'autoritat de la definició.
Vegeu l'exemple del subcamp $c.
$e - Valor del domini enumerat
Nom o etiqueta d'un membre d'un conjunt establert de valors vàlids.
552 ##$cAREA$dArea of poly/region in square coverage units, computer$epositive real numbers; Source: Circum-Arctic Map of Permafrost and Ground-Ice Conditions
$f - Definició i font del valor del domini enumerat
Descripció del valor i l'autoritat de la defició.
552 ##$aFED_BND.PAT$bpolygon attribute table for fed_bnd, computed$e12$ffloating, USGS
$g - Mínim i màxim de l'extensió del domini
Valors menor i major d'un continu de valors vàlids que poden ser assignats a l'atribut.
552 ##$asoil type$bsoil mapping unit polygon (SCS)$cnumbered$dsoil category, user-defined$g1-4$jinteger$k19940809-19940812$luntested
$h - Nom i font del conjunt de codis
Títol d'una norma o llista que conté els membres d'un conjunt de valors vàlids i l'autoritat de la norma o llista.
$i - Domini no representable
Descripció dels valors i de les raons per les quals no poden ser representats.
$j - Unitats de mesura i resolució d'atributs
Norma de mesurament per a un valor d'atribut i la unitat d'increment menor amb la qual un valor d'atribut és mesurat.
552 ##$afloodplain polygon$b100 and 500 year floodplain zones (FIRM maps (FEMA))$cuser-id$dfloodplain zone, USACERL$g100-500$jYears (time)
$k - Data d'inici i data d'acabament dels valors d'atribut
Primera i darrera data per a les quals els valors de l'atribut són vàlids. La data s'expressa amb quatre dígits.
552 ##$asoil type$bsoil mapping unit polygon (SCS)$cnumbered$dsoil category, user-defined$g1-4$jinteger$k19940809-19940812$luntested
$l - Exactitud del valor de l'atribut
Estimació de l'exactitud de l'assignació dels valors de l'atribut.
Vegeu l'exemple del subcamp $k.
$m - Explicació de l'exactitud del valor de l'atribut
Definició de la mesura i de les unitats de l'Exactitud de l'Atribut, i una descripció de com va ser obtinguda l'estimació.
$n - Freqüència de la mesura d'atribut
Freqüència amb què s'afegeixen els valors de l'atribut .
$o - Resum d'ens i d'atribut
Resum detallat de la informació continguda en un conjunt de dades.
552 ##$osoil polygons with user defined attributes
$p - Citació dels detalls d'ens i d'atribut
Referència de la descripció completa del tipus d'ens, atributs, i valors dels atributs per al conjunt de dades.
552 ##$oThree observables: Carrier-phase measurements, pseudorange (code) measurements, and observation times, as well as station and antenna information$pGPS Bulletin, Vol. 3, No. 3, September-October 1990 issue, from the Commission VIII International Coordination of Space Techniques for Geodesy and Geodynamics
$u - URI (Uniform Resource Identifier)
URI (Uniform Resource Identifier), per exemple un URL o un URN, que proporciona dades d'accés electrònic en sintaxi normalitzada. Aquestes dades es poden utilitzar per a l'accés automàtic a un document electrònic utilitzant un dels protocols d'Internet.
552 ##$u<URI>
$z - Nota de visualització
Nota que introdueix les dades en el camp quan cal.
552 ##$zValors de l'ens:$u<URI>
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 552 acaba en un punt a no ser que hi sigui present un altre signe de puntuació.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

El camp va ser establert provisionalment com a camp 551, però va ser canviat a camp 552 el 1999 per eliminar conflictes en la definició del camp 004 del Format de fons i el camp 551 del Format d'informació a la comunitat.

$u - URI (Uniform Resource Identifier) [NOU, 2000]
$z - Nota de visualització [NOU, 2000]

(03/05/2012) snb@bnc.cat