Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 561

561 - Història de la propietat i de la custòdia (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juny 2023

Primer indicador
Privacitat
# - Cap informació proporcionada
0 - Privat
1 - No privat
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Història (NR)
$u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)
$3 - Materials especificats (NR)
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Camp de còpia específica que conté informació relativa a la història de la propietat i la custòdia dels materials descrits des del moment de la seva creació fins al moment de la seva adquisició, incloent-hi el moment en què els documents individuals o els grups de documents van ser reunits per primera vegada en l'ordre o agrupació actuals.

La font immediata d'adquisició s'anota en el camp 541 (Nota de la font immediata d'adquisició).

La història de la propietat i de la custòdia en forma estructurada, inclent enllaços a un fitxer d'autoritats, s'anota en el camp 361 (Història estructurada de la propietat i de la custòdia).

Aquest camp també es pot utilitzar per anotar: 1) el nom i l'adreça del propietari quan el document està localitzat en una adreça altra que la del propietari (la localització actual d'un document s'anota en el camp 852 (Localització); 2) el lloc original d'una obra quan va ser comissionada/instal·lada primerament en un lloc però va ser traslladada posteriorment a una altra localització (el lloc actual s'anota en el camp 851); o 3) el darrer propietari/localització coneguts quan l'obra descrita ha estat robada o destruïda.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Privacitat
Indica si el contingut del camp és privat o no. L'estat de privat inclou informació que les institucions no volen que sigui visualitzada per al públic perquè és informació sensible o restringida.
# - Cap informació proporcionada
Cap informació proporcionada sobre la privacitat del contingut del camp.
561 ##$aRecopilats originalment per Paul Jones i conservats pel seu nebot, John Smith, després de la mort de Jones. Comprats el 1878 per Henry Green, el qual va afegir-hi estampes i dibuixos comprats en subhastes a Nova York i París, 1878-1893.
0 - Privat
El camp conté informació privada.
561 0#$aFrom the collection of L. McGarry, 1948-1957.
1 - No privat
Cap informació privada en el camp.
561 1#$aCollated: 1845-1847.
Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Història
561 0#$aDe la col·lecció de L. McGarry, 1948-1957.
561 ##$aDipòsit permanent de la col·lecció de Paul Mellon.
561 ##$aLa revista va ser descoberta en un celler a Nantes el 1837 i va ser portada a l'abadia de St. Pierre, on hi va permanèixer fins el 1887, quan va ser donada a Gehan Tourel...
561 1#$aAgrupats: 1845-1847.
561 ##$aA. Brolemann (amb el seu exlibris), Mme. Etienne Mallet (vegeu el document 2 en el catàleg de la Societat de la venda Mallet, del 4-5 maig de 1926), William Permain, W.R. Hearst.
$u - URI (Uniform Resource Identifier)
URI (Uniform Resource Identifier), per exemple una URL o un URN, que proporciona dades d'accés electrònic en sintaxi normalitzada. Les dades a què s'accedeix amb l'URI contenen informació addicional sobre la història de la propietat i de la custòdia.
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
561 ##$3Correspondència familiar$aRecopilada originalment per Henry Fitzhugh, llegada a la seva dona Sarah Jackson Fitzhugh i donada per ella al seu nét Jonathan Irving Jackson, el qual va recopilar més informació sobre la seva àvia i documents dels seus parents i veïns de Cellarsville, els d'Arnold Fitzhugh, abans de donar tot el material, juntament amb els seus propis papers, com a alcalde de Cellarsville, a la Historical Society.
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 561 acaba en un punt a no ser que hi sigui present un altre signe de puntuació. Si el subcamp final és el subcamp $5, el signe de puntuació precedeix el subcamp.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Aquest camp va ser definit el 1983 quan l'abast del camp 541 va ser restringit a la informació sobre la font immediata d'adquisició. Els registres creats abans de 1984 poden contenir dades de procedència en el camp 541.

Primer indicador - Privacitat [NOU, 2004]

$b - Data de l'agrupació (NR) [OBSOLET, 1997]
Fins que el subcamp $a (Història) no va ser redefinit el 1997 per incloure-hi els detalls de la història de la propietat i la custòdia, la data en què els materials descrits havien estat agrupats en la seva forma present s'anotava en el subcamp $b.
$u - URI (Uniform Resource Identifier) (R) [NOU, 2010]

(15/09/2023) snb@bnc.cat