Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 565

565 - Nota de característiques dels expedients administratius (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Febrer 1999

Primer indicador
Control de constant de visualització
# - Mida del fitxer
0 - Característiques de l'expedient
8 - Cap constant de visualització generada
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Nombre de casos/variables (NR)
$b - Nom de la variable (R)
$c - Unitat d'anàlisi (R)
$d - Univers de les dades (R)
$e - Esquema o codi d'ordenació (R)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació sobre el contingut i les característiques dels expedients administratius i/o el nombre d'expedients o variables que formen un fitxer o una base de dades.

Els expedients administratius són interpretats de manera àmplia com a registres que contenen categories normalitzades d'informació sobre una població definida. Els expedients poden estar compostos de documents individuals, cadascun dels quals conté informació sobre una unitat simple d'anàlisi o poden reflectir dades globals, com en el cas de registres llegibles per màquina, que poden ser usats i subdividits electrònicament en expedients individuals.

Per als fitxers informàtics, aquest camp conté un nombre de casos o variables que formen el fitxer i, quan estan considerats conjuntament amb el nombre de registres lògics anotats en el camp 256 (Característiques del fitxer informàtic), proporciona la indicació de l'extensió del fitxer.

La nota de vegades és visualitzada o impresa amb una frase introductòria generada com a constant de visualització basada en el valor del primer indicador.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Control de constant de visualització
Controla la generació d'una constant de visualització que precedeix la nota.
# - Mida del fitxer
Usat per generar la constant de visualització Mida del fitxer:.
0 - Característiques de l'expedient
Usat per generar la constant de visualització Característiques de l'expedient:.
8 - Cap constant de visualització generada
Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Nombre d'expedients/variables
Nombre d'expedients o de les variables d'un únic expedient dins una sèrie repetitiva d'expedients administratius.
565 ##$3Expedients de peticionaris militars$a11;$bnom;$badreça;$bdata de naixement;$blloc de naixement;$bdata d'aplicació;$bdates de servei;$bbranca del servei;$brang;$bbdata d'incorporació a files;$bdarrera ocupació;$bbdependents;$cpensionistes;$dbveterans de la Guerra de Secessió americana (1861-65)
$b - Nom de la variable
El subcamp $b es repeteix per a cada variable de nom llistada.
565 0#$bEstudi sobre la satisfacció del servei$a5;$bcomarca de residència;$bedat;$bnivell d'estudis;$bdata de petició;$bàrea temàtica de la petició;$darxius d'actuacions de set. de 1983 a juny de 1984;$cusuaris del centre
$c - Unitat d'anàlisi
Matèria a la qual fan referència les variables dels expedients o de les bases de dades, per exemple, els convictes d'una presó, els treballadors en els registres de personal, o els ferits en els expedients d'admissió en les les sales d'urgències.
565 0#$3Expedints d'estudis sobre consumidors d'automòbils$a8;$badreça;$bfabricant del vehicle;$bmodel del vehicle;$bdata de compra;$bdata de la primera reparació important;$bquilometratge actual;$bdata de la darrera reparació;$bexpedients de queixes 1 gener 1981 a 31 desembre 1983;$bnous registres de vehicles
$d - Univers de les dades
Abast del treball de recopilació de les dades i les especificacions de la mostra representats en els materials descrits.
565 0#$3Enquesta sobre la utilització d'un producte$a3;$bsexe;$bedat;$bestat civil;$cclients de venda al detall;$dzona de distribució a la costa nord-est
$e - Esquema o codi d'ordenació
Informació que situa els materials descrits en el context d'un esquema o d'una ordenació intel·lectual.
L'ordenació pot ser aquella assignada pel creador, l'oficina d'origen, o el conservador.
565 8#$3Arxius d'informes sobre vandalisme$a14;$bnom$badreça;$$bocupació;$cjurisdicció local;$dvotants registrats;$ealfabèticament per jusrisdicció
$3 - Materials specificats
Part del material descrit a la qual s'aplica el camp.
565 0#$3Arxius del servei militar obligatori$a9;$bSSN;$bnom;$badreça...
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 565 no acaba en un punt a no ser que el camp acabi amb una abreviació, una inicial/lletra, o altres dades que acabin en un punt.
Constants de visualització - Les frases introductòries com Característiques de l'expedient: no van incloses en el registre MARC. Poden ser generades pel sistema com a constants de visualització associades amb el valor del primer indicador.
Primer indicador Constant de visualització
# Mida del fitxer:
0 Característiques de l'expedient:
8 [cap constant de visualització]

(03/05/2012) snb@bnc.cat