Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 567

567 - Nota de metodologia (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Desembre 2017

Primer indicador
Control de constant de visualització
# - Metodologia
8 - Cap constant de visualització generada
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Nota de metodologia (NR)
$b - Terme controlat (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font del terme (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació referent a les característiques metodològiques significatives del material, com ara l'algoritme, la descripció de l'univers, els procediments de mostratge, la classificació, o les característiques de validació.

La nota de vegades és visualitzada o impresa amb un terme introductori generat com a constant de visualització basada en el valor del primer indicador.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Control de constant de visualització
Controla la generació d'una constant de visualització que precedeix la nota.
# - Metodologia
Usat per generar la constant de visualització Metodologia:.
567 ##$aComparison of visible plume outlines with 39 plumes (Chalk Point-14, Paradise-13, Lunen-12); measured source and ambient conditions were input for the validation tests for each of the 39 runs.
8 - Cap constant de visualització generada
Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Nota de metodologia
Text sencer de la nota.
567 ##$aEl model empra la integració d'un model d'equacions ordinàries no linials agrupades per la diferenciació simple d'Euler.
567 ##$aTota la població civil no institucional dels Estats Units d'Amèrica.
567 ##$aL'estudi utilitza un procediment de mostratge estratificat en tres estadis: (1) selecció dels punts de mostreig; (2) llars seleccionades dins de cada punt de mostreig; i (3) selecció dels individus. Es pot trobar més informació en la llista de codis.
567 ##$aContinu, determinista, predictiu.
$b - Terme controlat
Terme d'un índex que s'obté d'un sistema d'encapçalaments de matèries o tesaurus per descriure la metodologia usada en el material.
567 ##$bNarrative inquiry (Research method)$2lcsh
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font del terme
Codi MARC que identifica la font del terme usat per enregistrar la metodologia en el subcamp $b.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 567 acaba en un punt a no ser que hi sigui present un altre signe de puntuació.
Constant de visualització - El terme introductori Metodologia: no va inclòs en el registre MARC. Pot ser generat pel sistema com a constant de visualització associada amb el valor del primer indicador.
Primer indicador Constant de visualització
# Metodologia:

8 [cap constant de visualització]

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$b - Terme controlat [NOU, 2017]
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat [NOU, 2017]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]
$2 - Font del terme [NOU, 2017]

(11/05/2018) snb@bnc.cat