Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 6XX >> 654

654 - Entrada secundària de matèria-Termes temàtics facetats (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Desembre 2017

Primer indicador
Nivell de matèria
# - Cap informació proporcionada
0 - Nivell sense especificar
1 - Principal
2 - Secundari
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Terme principal (R)
$b - Terme no principal (R)
$c - Designació de faceta/jerarquia (R)
$e - Terme de relació (R)
$v - Subdivisió de forma (R)
$y - Subdivisió cronològica (R)
$z - Subdivisió geogràfica (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$4 - Relació (R)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Matèria de tema construïda a partir d'un vocabulari facetat.

Per a cada terme trobat en el camp, es dóna una identificació de la faceta/jerarquia del tesaurus d'on prové el terme. A més, es dóna la identificació de quin terme és el terme principal de l'expressió. Un camp pot contenir més d'una expressió.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Nivell de matèria
Usat per distingir els descriptors principals i els secundaris.
# - Cap informació proporcionada
0 - Nivell sense especificar
El nivell de l'expressió o seqüència de matèries pot ser determinat, però no s'especifica.
654 0#$cr$alandscape gardens$cy$b18th century$cz$bEngland.$2aat
1 - Principal
Focus o matèria principal del contingut del material
654 1#$ck$ainterior design.$2aat
2 - Secundari
Aspecte menys important del contingut del material.
654 2#$cr$ahousing.$2aat
Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Terme principal
Cosa, ésser, idea, o activitat concretes que formen la base de l'expressió. El subcamp es repeteix quan hi ha més d'una expressió en el camp.
654 ##$cm$alimestone.$2aat
654 ##$cf$bFrench colonial$cv$aportraits$cz$bUnited States$cz$bNew Jersey.$2aat
[El terme principal en l'expressió de l'AAT és "portraits."]
654 ##$cf$bRomanesque$cm$bstone$cr$achurches$ck$arenovation.$2aat
$b - Terme no principal
Terme altre que el considerat el principal.
654 ##$cm$bcharcoal$cv$adrawings$cz$bGreat Britain$cy$b18th century.$2aat
$c - Designació de faceta/jerarquia
Designació usada en el tesaurus especificat amb el codi MARC contingut en el subcamp $2 per a identificar la faceta/jerarquia de cada un dels termes continguts en els subcamps $a i $b.
Les designacions difereixen depenent del tesaurus d'encapçalaments de matèria usat (especificat pel codi del subcamp $2). El subcamp $c sempre precedeix les dades a les quals està associat.
654 ##$cr$ahousing$cz$bUnited States.$2aat
654 ##$cd$bblue$cf$bBaroque$ct$apitchers$2aat
$e - Terme de relació
Designació de la relació entre de l'expressió o seqüència de matèries i els materials descrits, per exemple, representat.
$v - Subdivisió de forma
Subdivisió de forma que designa una classe o gènere específic de material tal com es defineix en el tesaurus utilitzat. El subcamp $v és apropiat únicament quan s'afegeix una subdivisió de matèries de forma a un terme temàtic facetat.
$y - Subdivisió cronològica
Subdivisió de matèries que representa un període de temps. El subcamp $y és apropiat únicament quan s'afegeix una subdivisió de matèries cronològica a un terme principal.
654 0#$cr$alandscape$y18th century$zEngland.$2aat
$z - Subdivisió geogràfica
Subdivisió de matèries geogràfica. El subcamp $z és apropiat en el camp 654 únicament quan s'afegeix una subdivisió de matèries geogràfica a un terme principal.
654 0#$cr$alandscape$y18th century$zEngland.$2aat
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font de l'encapçalament o del terme
Codi MARC que identifica la llista de la font a partir de la qual ha estat assignada l'expressió o seqüència de matèries. Codi de: Subject Heading and Term Source Codes.
654 ##$cr$acountry houses$cz$bGreat Britain$cy$b18th century.$2aat
654 ##$cv$aguidebooks.$2aat
654 ##$cv$abibliographies.$2aat
$3 - Materials especificats
Part del recull, etc. a la qual s'aplica el camp.
654 ##$3business letters$cr$ahousing$cz$bUnited States.$2aat
$4 - Relació
Codi o URI que especifica la relació entre l'entitat descrita en el registre i l'entitat referenciada en el camp. Una font de codis de relació és: MARC Code List for Relators.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El subcamp que precedeix el subcamp $2 en el camp 654 acaba en un signe de puntuació o parèntesi final.
Constant de visualització
- [guió]
El guió (-) que precedeix alguns termes en una visualització no va inclòs en el registre llegible per màquina. Pot ser generat pel sistema com a constant de visualització associada amb el contingut dels subcamps $a, $b, $v, $x, $y, i $z.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$e - Terme de relació [NOU, 2005]
$0 - Número de control del registre d'autoritat [NOU, 2007]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]
$4 - Codi de relació [NOU, 2005]
$4 - Codi de relació [REDENOMINAT, 2017] [REDESCRIT, 2017]
    El subcamp $a va ser redenominat i redescrit per permetre l'enregistrament dels URI de relació a més a més dels codis MARC i dels codis no MARC.

(11/05/2018) snb@bnc.cat