Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 6XX >> 658

658 - Terme d'indexació-Objectiu de currículum escolar (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juny 2023

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Objectiu principal del currículum (NR)
$b - Objectiu secundari del currículum (R)
$c - Codi de currículum escolar (NR)
$d - Factor de correlació (NR)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font del terme o codi (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Termes d'indexació que denoten objectius de currículum escolar o de programes d'estudis aplicables al contingut dels materials descrits. El camp també pot contenir factors de correlació que indiquen el grau fins a què els materials descrits assoleixen un objectiu. També s'anoten en aquest camp els codis assignats a objectius específics de llistes publicades.

Els objectius de currículum escolar, els codis de currículum, i els factors de correlació anotats en aquest camp s'obtenen de llistes publicades normalitzades i la llista s'identifica en el subcamp $2 (Font del terme).


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Objectiu principal del currículum
Terme que denota l'objectiu de currículum escolar o el programa d'estudis principal.
658 ##$aReading objective 1 (fictional)$bunderstanding language, elements of plots, themes, motives, characters, setting by responding to the multiple-meaning word$cNRPO2-1991$dhighly correlated.$2ohco
658 ##$aMath manipulatives$dhighly correlated.$2[codi de la font]
$b - Objectiu secundari del currículum
Objectiu de currículum escolar secundari que està subordinat a l'objectiu principal anotat en el subcamp $a. Generalment, els objectius anotats en el subcamp $b són més específics o són facetes de l'objectiu principal. El subcamp $b pot ser repetit per aïllar les facetes.
658 ##$aHealth objective 4$bhandicapped impaired education$dhighly correlated$cNHPO4-1991.$2ohco
658 ##$aDrug abuse awareness$bpeer pressure$bunderstanding the law.$2local
$c - Codi de currículum escolar
Representació codificada de l'objectiu del currículum anotat en el subcamp $a, i si és aplicable, en el subcamp $b.
Anotat a continuació de la darrera part de l'objectiu de currículum, és a dir, després del subcamp $a, o del subcamp $b si hi és present.
658 ##$aHealth objective 1$bhandicapped awareness$cNHP01-1991$dhighly correlated.$2ohco
$d - Factor de correlació
Menció que identifica el grau en què es correlacionen els materials descrits amb l'objectiu de currículum anotat en el camp.
Els factors de correlació més comuns anotats en el subcamp $d són: correlació feble, correlació moderada, i correlació elevada.
658 ##$aMath objective 2$bfractions, decimals, percents, whole numbers, integers$cNRPO2-1991$dslightly correlated.$2ohco
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
658 1#$aMarken och växternas biologi$cBIGMAN0$2skv$0(skv)BIGMAN0
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
658 1#$aMatematikk 1P-Y BA$cMAT1111$2udir$1http://psi.udir.no/kl06/MAT1111
$2 - Font del terme o del codi
Codi MARC que identifica la llista de la font de la qual s'ha obtingut el terme o codi d'indexació assignat. Codi de: Curriculum Objective Term and Code Source Codes.
658 ##$aReading objective 1$bidentify, locate, and use information$cNRP01-1991.$2accssd
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El subcamp que precedeix el subcamp $2 en el camp 658 acaba en un signe de puntuació o en un parèntesi final. Generalment la puntuació no va inclosa entre les parts de l'objectiu del currículum i els codis de currículum i els factors de correlació relacionats.
Constants de visualització
: [dos punts associats amb el contingut del subcamp $b]
[ ... ] [claudàtors associats amb el contingut del subcamp $b]
- [guió associat amb el contingut del subcamp $d]
Els dos punts (:) que precedeixen un objectiu de currículum subordinat, els claudàtors que enclouen el codi de currículum, i el guió (-) que precedeix el factor de correlació no va inclosos en el registre MARC. Poden ser generats pel sistema com a constants de visualització associades amb el contingut dels subcamps $b, $c, i $d.
Designació del contingut del camp:
658 ##$aHealth objective 1$bhandicapped awareness$cNHP01-1991$dhighly correlated.$2ohco
Exemple de visualització: 
Health objective 1: handicapped awareness [NHP01-1991]-highly correlated.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat [NOU, 2023]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2023]

(15/09/2023) snb@bnc.cat