Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 70X-75X >> 740

740 - Entrada secundària-Títol analític/relacionat no controlat (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2003

Primer indicador
Caràcters ignorats en la intercalació
0 - Cap caràcter ignorat en la intercalació
1-9 - Nombre de caràcters ignorats en la intercalació
Segon indicador
Tipus d'entrada secundària
# - Cap informació proporcionada
2 - Entrada analítica

Codis de subcamp
$a - Títol analític/relacionat no controlat (NR)
$h - Tipus de suport (NR)
$n - Número de part/secció d'una obra (R)
$p - Nom de part/secció d'una obra (R)
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Entrades secundàries per als títols relacionats o analítics que no han estat controlats en un fitxer o en una llista d'autoritats. (Si els títols analítics o relacionats estan controlats en un fitxer d'autoritats, s'utilitza el camp 730 (Entrada secundària - Títol uniforme)).

Poden contenir la part del títol d'una obra relacionada que normalment estaria entrada sota un encapçalament de nom/títol en la forma d'entrada al catàleg. En els registres per als reculls sense títol col·lectiu, les entrades secundàries per als títols anotats en el camp 245 (Menció de títol) subsegüents al primer títol es poden donar en el camp 740. El camp 246 (Forma variant del títol) s'utilitza per anotar les formes variants del títol anotat en el camp 245 i les variants del primer títol del camp 245 per als reculls sense títol col·lectiu.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Caràcters ignorats en la intercalació
Nombre de caràcters associats amb un article definit o indefinit (per exemple, Le, An) al començament d'un títol que són ignorats en els processos d'ordenació i intercalació.
0 - Cap caràcter ignorat en la intercalació
Cap caràcter de l'article inicial és ignorat. Els signes diacrítics o els caràcters especials al començament d'un camp de títol, que no comença amb un article inicial, no són comptats com a caràcters ignorats. Un article inicial definit o indefinit pot ser esborrat en la formulació del camp de títol. Si l'article es conserva però no ha de ser ignorat en els processos d'ordenació i intercalació, s'utilitza el valor 0.
1-9 - Nombre de caràcters ignorats en la intercalació
El títol comença amb un article definit o indefinit que és ignorat en els processos d'ordenació i intercalació. Qualsevol signe diacrític, espai o signe de puntuació associat amb l'article i qualsevol espai o signe de puntuació que precedeix el primer caràcter d'intercalació s'inclou en el compte de caràcters ignorats. Els signes diacrítics, però, associats amb el primer caràcter d'intercalació no s'inclouen en el compte de caràcters ignorats.
Segon indicador - Tipus d'entrada secundària
Distingeix entre una entrada analítica i l'absència d'informació.
# - Cap informació proporcionada
Usat quan l'entrada secundària no és per a una entrada analítica o quan no es proporciona cap informació que indiqui si l'entrada secundària és una analítica.
740 0#$aHealing our culture, healing ourselves.
2 - Entrada anlítica
El document que es cataloga conté l'obra representada per l'entrada secundària.
100 1#$aChekhov, Anton Pavlovich,$d1860-1904.
240 10$aVishnevyi sad.$lEnglish
245 14$aThe cherry orchard ;$bUncle Vanya /$cAnton Chekhov.
700 12$aChekhov, Anton Pavlovich,$d1860-1904.$tDíàíà Vaníà$lEnglish.$f1969.
740 02$aUncle Vanya.
[Entrada secundària per a l'obra següent a la primera esmentada en la portada d'un recull sense títol col·lectiu]

CODIS DE SUBCAMP

$a - Títol analític/relacionat no controlat
Les dades entre parèntesi que poden aparèixer com a part del títol no s'han de codificar en subcamps separats.
245 10$aLaw and the family, New York /$c[by] Henry H. Foster and Doris Jones Freed.
500 ##$a"Joint Legislative Committee on Matrimonial and Family Laws, proposed statute": 8 p. (inserted in pocket of v. 1).
505 1#$av. 1. Dissolution of the family unit. Divorce, separation, and annulment -- v. 2. Dissolution of the family unit. Economic aspects, custody, taxes.
740 02$aJoint Legislative Committee on Matrimonial and Family Laws, proposed statute.
740 02$aDissolution of the family unit.$pDivorce, separation, and annulment.
740 02$aDissolution of the family unit.$pEconomic aspects, custody, taxes.
740 0#$aManual del adivino.
740 02$aSouth Pacific$h[enregistrament sonor].
$h - Tipus de suport
Qualificador de tipus de suport.
$n - Número de part/secció d'una obra
Designació de número per a una part/secció d'una obra usada en un títol.
La numeració es defineix com una indicació de seqüenciació en qualsevol forma, per exemple, Part 1, Suplement A, Llibre segon.
$p - Nom de part/secció d'una obra
Designació de nom d'una part/secció d'una obra en un títol.
Vegeu l'exemple en el subcamp $a.
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp [700]
Vegeu la descripció d'aquest subcamp en l'Apèndix A: Subcamps de control.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 740 acaba en un punt o en un parèntesi final. Si el subcamp final és el subcamp $5, el signe de puntuació precedeix aquest subcamp. Un signe de puntuació se situa dins de les cometes.
Espaiament - No es deixen espais entre les inicials. Es deixa un espai entre les inicials anteriors i posteriors si una abreviació consisteix en més d'una sola lletra.
Constant de visualització - Les xifres aràbigues o romanes i la paraula Títol: que precedeixen els camps d'entrada secundària no van inclosos en el registre MARC. Poden ser generats pel sistema com a constants de visualització associades amb l'etiqueta del camp.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

El 1993, el camp 740 va ser redefinit. Abans, el nom del camp era "Entrada secundària-Títol variant". El camp contenia una forma del títol que era diferent de la part del títol propi de la menció de títol (camp 245, subcamps $a, $n, i $p) però que no era el títol uniforme de l'obra, a més dels títols apropiats en el moment per al camp 740. Amb la redefinició del camp, les formes variants del titol en el camp 245 s'han d'anotar en el camp 246 (Forma variant del títol), i el camp 740 s'ha de limitar als títols no controlats que estan relacionats amb el títol del camp 245 o amb els títols no controlats de les obres contingudes en el document.

Primer indicador - Caràcters ignorats en la intercalació
# - Caràcters ignorats en la intercalació sense especificar [OBSOLET, 1980]
El nombre de caràcters associats amb un article definit o indefinit al començament d'una entrada secundària de títol que són ignorats en els processos d'ordenació i intercalació no s'especificava abans de la definició del primer indicador el 1979. Els registres anteriors a 1979 poden contenir un # que significa sense definir en aquesta posició.

Segon indicador - Tipus d'entrada secundària
0 - Entrada alternativa (LL, MA, FI, MP, MU) [OBSOLET, 1993]
1 - Entrada secundària (LL, MA, FI, MP, MU) [OBSOLET, 1993]
1 - Imprès en fitxa (MV) [OBSOLET, 1993]
3 - No imprès en fitxa (MV) [OBSOLET, 1993]

$n - Número de part/secció d'una obra [NOU, 1980]
$p - Nom de part/secció d'una obra [NOU, 1980]
Abans de les definicions dels subcamps $n i $p el número i/o el nom de la part/secció d'una obra no estaven codificades en subcamps separats.


(03/05/2012) snb@bnc.cat