Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 841-88X >> 852

852 - Localització (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juny 2021

Primer indicador
Sistema de classificació topogràfica
# - Cap informació proporcionada
0 - Library of Congress Classification
1 - Classificació decimal de Dewey
2 - Classificació de la National Library of Medicine
3 - Classificació del Superintendent of Documents
4 - Número de control topogràfic
5 - Títol
6 - Guardat separadament
7 - Font especificada en el subcamp $2
8 - Altres sistemes
Segon indicador
Ordre topogràfic
# - Cap informació proporcionada
0 - Sense enumeració
1 - Enumeració primària
2 - Enumeració alternativa

Codis de subcamp
$a - Localització (NR)
$b - Sublocalització o fons (R)
$c - Localització en els prestatges (R)
$d - Localització topogràfica anterior (R)
$e - Adreça (R)
$f - Qualificador de localització codificat (R)
$g - Qualificador de localització no codificat (R)
$h - Part de la classificació (NR)
$i - Part del document (R)
$j - Número de control topogràfic (NR)
$k - Prefix de la signatura topogràfica (R)
$l - Forma topogràfica del títol (NR)
$m - Sufix de la signatura topogràfica (R)
$n - Codi del país (NR)
$p - Designació d'element (NR)
$q - Condició física de l'element (NR)
$s - Codi de quota de copyright de l'article (R)
$t - Número d'exemplar (NR)
$u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)
$x - Nota interna (R)
$z - Nota pública (R)
$2 - Font de la classificació o del sistema topogràfic (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número de seqüència (NR)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Identifica l'organització que té el document o que el té disponible. Pot contenir també informació detallada de com localitzar el document en un fons.

Camp repetit quan els fons són reportats per a més d'una còpia d'un document i les dades de localització varien.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Sistema de classificació topogràfica
Esquema usat per col·locar a les prestatgeries un document bibliogràfic en els fons de l'organització dipositària.
# - Cap informació proporcionada
0 - Library of Congress Classification
El document es col·loca a les prestatgeries amb un número de classificació de la Library of Congress. Aquest número, que està contingut en el subcamp $h (Part de la classificació), s'assigna a partir de la Library of Congress Classification o de LC Classification-Additions and Changes; dues publicacions que manté la Library of Congress. La descripció completa del número de classificació de la Library of Congress és dóna en el camp 050 (Signatura topogràfica de la Library of Congress).
1 - Classificació decimal de Dewey
El document es col·loca a les prestatgeries amb un número de la classificació decimal de Dewey. Aquest número, que està contingut en el subcamp $h (Part de la classificació), s'assigna a partir de la Dewey Decimal Classification, a la qual s'accedeix a través de versions electròniques o impreses. La descripció completa del número de classificació decimal de Dewey és dóna en el camp 082 (Signatura topogràfica de la classificació decimal de Dewey).
2 - Classificació de la National Library of Medicine
El document es col·loca a les prestatgeries amb un número de la classificació de la National Library of Medicine dels Estats Units d'Amèrica. Aquest número, que està contingut en el subcamp $h (Part de la classificació), s'assigna a partir de les taules QS-QZ i W de la National Library of Medicine Classification o a partir de les taules de la Library of Congress Classification utilitzades per la National Library of Medicine. La National Library of Medicine manté les taules de la National Library of Medicine. La descripció completa del número de la classificació de la National Library of Medicine dels Estats Units d'Amèrica és dóna en el camp 060 (Signatura topogràfica de la National Library of Medicine).
3 - Classificació del Superintendent of Documents
El document es col·loca a les prestatgeries amb un número de la classificació del Superintendent of Documents dels Estats Units d'Amèrica. Aquest número, que està contingut en el subcamp $h (Part de la classificació), s'assigna a partir del Superintendent of Documents Classification System. Els números de la classificació del Superintendent of Documents són assignats només per la Government Printing Office (GPO) dels Estats Units d'Amèrica. Es dóna una descripció més completa del número de classificació de la GPO en el camp 086 (Número de classificació de document oficial).
4 - Número de control topogràfic
El document es col·loca a les prestatgeries amb un número de control topogràfic, que està contingut en el subcamp $j (Número de control topogràfic).
5 - Títol
El document es col·loca a les prestatgeries per un títol. Si cal, aquest títol és contingut en el subcamp $l (Forma topogràfica del títol).
6 - Guardat separadament
Parts del document col·locades a les prestatgeries separadament perquè es classifiquen separadament.
7 - Font especificada en el subcamp $2
El document es col·loca a les prestatgeries amb un número de classificació d'un esquema altre que els especificats per un dels valors definits i per al qual es dóna un codi identificatiu en el subcamp $2. Els codis que s'han d'utilitzar es donen a Classification Scheme Source Codes.
8 - Altres sistemes
L'esquema de signatures topogràfiques particular és conegut però no s'especifica.
Segon indicador - Ordre topogràfic
Indica que el document seriat o en més d'una part es guarda seguint un sistema de numeració primària o alternativa.
Cal fer la distinció entre sistemes quan un document porta dos sistemes de numeració. El sistema de numeració pot ser una designació alfabètica, numèrica, o cronològica.
# - Cap informació proporcionada
0 - Sense enumeració
1 - Enumeració primària
Usat també quan nomé s'aplica un sol sistema de numeració.
852 01$aCtY$bMain$hLB201$i.M63
853 10$81$ano.$i(any)
863 40$81.1$a1-343$i1970-1971
[Els documents d'una col·lecció es col·loquen a les prestatgeries pel número de la col·lecció, 1-343. Cal assenyalar que els camps 853 i 863, tot i no ser descrits especificament en aquest format, poden aparèixer sota certes condicions en els registres bibliogràfics.]
2 - Enumeració alternativa
El document porta dos sistemes de numeració i es col·loca a les prestatgeries seguint el sistema secundari.
852 02$aCtY$bMain$hLB201$i.M63
853 10$81$a(any)$gno.
863 40$81.1$a1970$g97
863 40$81.2$a1971$g125
[Un informe anual que porta la designació de l'any (sistema de numeració primària) i la numeració de la col·lecció de la qual n'és part (sistema de numeració alternativa). Es col·loca a les prestatgeries pel número de la col·lecció.]

CODIS DE SUBCAMP

$a - Localització
Institució o persona que té el document o des de la qual se'n dóna accés. Conté un codi MARC de l'organització que té el document o el nom de la institució o persona.
Vegeu: MARC Code List for Organizations.
Les sublocalitzacions dins una mateixa organització són contingudes en un subcamp $b (Sublocalització o fons). Per ajudar en la diferenciació entre un subcamp $a de localització institucional i un subcamp $b de sublocalització, el subcamp $a conté el nom al qual cal adreçar-se en una comunicació externa i el subcamp $b conté el nom dins de la institució.
852 ##$aCLU
852 ##$aNational Archives and Records Service$bGenealogical Research Recording$ePennsylvania Ave. at 8th St., N.W., Washington, D.C. USA$ndcu
852 ##$aNational Archives and Records Service$bGenealogical Research Recording
Si el document bibliogràfic és propietat d'un particular o d'una organització altre que l'identificat en el subcamp $a, el propietari actual pot ser identificat en el $x (Nota interna) o $z (Nota pública) o en el camp 561 (Història de la propietat i la custòdia). Si el document està localitzat físicament en algun lloc altre que el de la localització des de la qual està disponible, la localització física pot ser identificada també en el subcamp $x o $z del camp 852.
$b - Sublocalització o fons
Departament, biblioteca, etc., específics dins l'organització en la qual el document està localitzat o des de la qual està disponible.
El nom es dóna complet o en una forma local abreujada o en una forma codificada.
El subcamp $b pot ser repetit per indicar la jerarquia organitzativa de la sublocalització. S'utilitzen camps 852 separats per a cada sublocalització quan hi ha múltiples còpies del document que tenen la mateixa signatura topogràfica localitzades en diverses localitzacions o quan parts d'una còpia estan dispersades en diferents localitzacions.
852 ##$aCSf$bSci$t1
852 ##$aNational Geographic Society$bPersonnel Dept.$e17th & M St., N.W., Washington, DC USA
852 ##$aNational Geographic Society$bPersonnel Dept.
$c - Localització en els prestatges
Localització del document en els prestatges dins els fons de l'organització que guarda el document. Pot ser utilitzat per indicar la localització física dins una sublocalització; per exemple, taullel de referència, prestatges de grans formats. La descripció de la localització en els prestatges es dóna en una forma completa o en una forma abreujada normalitzada o en una forma codificada.
852 81$a[identificador de localització]$bPrincipal$ccompactus de l'entresol
$d - Localització topogràfica anterior
Signatures o números topogràfics en què un recurs havia estat col·locat anteriorment, en casos de relocalització o reordenació/reorganització d'un fons en la seva totalitat.
852 8#$a[identificador de localització]$cN.Mus.ms. 2234$dMus.ms.pr. XII/911$d13.492
$e - Adreça
Adreça del carrer, la ciutat, el codi postal i la informació del país per a la localització física actual del document.
Es pot repetir per separar les parts d'una adreça.
852 81$aFrPALP$bAnnex$cprestatgeries centrals$e10, rue du Général Camou$e75007 Paris
852 ##$aLibrary of Congress$bManuscript Division$eJames Madison Memorial Building, 1st & Independence Ave., S.E., Washington, DC USA$j4016
$f - Qualificador de localització codificat
Codi de tres caràcters que identifica els exemplars específics del document localitzats a part dels fons principals del mateix document. El subcamp $f va immediatament a continuació del subcamp $a, $b o $c que s'està qualificant.
El codi es compon del Tipus de qualificador, Nombre d'unitats, i Tipus d'unitat. Si el Qualificador de localització no pot ser expressat de forma codificada, es pot descriure en el subcamp $g (Qualificador de localització no codificat).
l, p - Tipus de qualificador
Codi alfabètic d'un caràcter que identifica si és l'última unitat de temps o l'anterior, o si és la part guardada en una localització diferent.
l - Última
Última unitat de temps o part, inclosa l'actual, guardada en una localització diferent.
p - Anterior
Unitat de temps o part anterior, no inclosa l'actual, guardada en una localització diferent.
1-9 - Nombre d'unitats
Un número d'un caràcter (1-9) especifica el nombre d'unitats de temps o parts guardades en una localització diferent. Quan no és requerit un número per a identificar les unitats específiques, aquesta posició conté un blanc (#). Si el nombre d'unitats de temps o part excedeix de nou (9), poden ser contingudes en el subcamp $g (Qualificador de localització no codificat) i aquesta posició conté un blanc (#).
Quan el Tipus de qualificador és Última (codi l), el número inclou la unitat de temps o part actual. Quan el Tipus de qualificador és Anterior (codi p), el número no inclou la unitat de temps o part actual.
# - Cap informació proporcionada
1-9 - Nombre d'unitats
m, w, y, e, i, s - Tipus d'unitat
Un codi alfabètic d'un caràcter que descriu el període de temps o la part guardada en una localització diferent .
m - Mes(-os) (Temps)
w - Mes(-os) (Temps)
y - Any(s) (Temps)
e - Edició(-ons) (Part)
i - Número(s) (Part)
s - Suplement(s) part
852 01$aDLC$bMRR Ref$fl2y
[La Library of Congress guarda el document a la Serial Division excepte els darrers dos anys que estan en els fons de la Sala de Lectura Principal.]
852 00$a[identificador de localització]$bRef.$fl1e
[Només l'última edició es guarda a la Sala de Referència.]
$g - Qualificador de localització no codificat
Descripció textual usada quan els codis del subcamp $f (Qualificador de localització codificat) són inadequats per a descriure la unitat que està ubicada a part dels fons principals del mateix document. El subcamp $g va immediatament a continuació dels subcamps $a, $b o $c que s'han qualificat.
852 81$a[identificador de localització]$bRef$gholographic issue
[Només aquest exemplar especial es guarda a la Sala de Referència.]
$h - Part de la classificació
Part de la classificació de la signatura topogràfica utilitzada com a sistema topogràfic per a un document. Un Cutter, una data o un terme afegits a la classificació per distingir un document de qualsevol altre document amb la mateixa classificació assignada va contingut en el subcamp $i (Part del document). Un prefix d'una signatura topogràfica és contingut en el subcamp $k (Prefix de la signatura topogràfica).
852 00$a[identificador de localització]$hQE653$i.H59
852 80$a[identificador de localització]$hFic$iAdams
$i - Part del document
Un Cutter, una data o un terme afegits a la classificació continguda en el subcamp $h (Part de la classificació) per distingir un document de qualsevol altre document amb la mateixa classificació assignada. Un sufix d'una signatura topogràfica és contingut en el subcamp $m (Sufix de la signatura topogràfica).
852 01$aNvLN$hZ67$i.L7
852 81$aFrPALP$hPer$iREF
[Revistes de consulta guardades totes juntes, sense classificar.]
852 80$a[identificador de localització]$hM$iSi55
[Classificació local utilitzada per la biblioteca, en què la novel·la policíaca està tota col·locada tota junta ordenada per autor.]
$j - Número de control topogràfic
Número de control topogràfic utilitzat com a sistema topogràfic per a un document. El primer indicador conté el valor 4 (Número de control topogràfic).
852 4#$aDLC$bMicRR$jMicrofilm 82/528 MicRR
$k - Prefix de la signatura topogràfica
Terme que precedeix una signatura topogràfica. El subcamp $k s'entra abans del subcamp $h (Part de la classificació) o del subcamp $i (Part del document).
852 01$aViBlbV$bMain Lib$bMRR$kRef$hHF5531.A1$iN4273
$l - Forma topogràfica del títol
Títol d'ordenació per a un document no classificat que s'ordena pel títol.
El primer indicador conté el valor 5 (Títol).
852 51$a[identificador de localització]$b0108$lNYT MAG
$m - Sufix de la signatura topogràfica
Terme que va a continuació d'una signatura topogràfica. El subcamp $m s'entra després del subcamp $h (Part de la classificació) o del subcamp $i (Part del document).
852 ##$aDLC$bc-G&M$hG3820 1687$i.H62$mVault
$n - Codi del país
Codi MARC de dos o tres caràcters per a la localització principal continguda en el subcamp $a (Localització). Codi de: MARC Code List for Countries*.
*Nota: Per a Catalunya s'aplica el codi "spc". Vegeu Introducció a la traducció catalana
852 81$aFrPALP$bAnnex$ccenter shelves$e10, rue du Général Camou$e75007 Paris$nfr
$p - Designació d'element
Identificació d'un sol element quan la informació de fons no conté cap camp 863-865 (Enumeració i cronologia) o 876-878 (Informació del document) que contingui un subcamp $p (Designació d'element).
La designació pot ser un número d'identificació com ara el número d'un codi de barres o un número d'entrada.
852 81$a[identificador de localització]$b0131$p1100064014
El número de designació d'element pot anar precedit d'una B o una U majúscules per especificar si l'element està enquadernat o no. Quan no existeix designació d'element, es pot anotar una doble barra inclinada (//) en el subcamp $p per significar que el camp fa referència a un element.
$q - Condició física de l'element
Descripció de qualsevol característica inusual de la condició física de l'element quan la informació de fons no conté cap camp 863-865 (Enumeració i cronologia) o 876-878 (Informació del document) que contingui un subcamp $q (Condició física de l'element).
El subcamp $q no s'utilitza per a la informació de la condició física de l'element resultant de la revisió formal per prendre decisions sobre la conservació. Les decisions sobre la conservació van contingudes en el camp 583 (Nota d'acció).
852 ##$a[identificador de localització]$bMain$coversize shelving$qchild's graffiti on end papers
852 ##$a[identificador de localització]$bMain$coversize shelving
$s - Codi de quota de copyright de l'article
La descripció del codi de quota de copyright de l'article es dóna en el camp 018 (Codi de quota de copyright de l'article).
$t - Número d'exemplar
Número d'exemplar o grup de números d'exemplars que tenen la mateixa localització i la mateixa signatura topogràfica quan la informació de fons no conté cap camp 863-865 d'Enumeració i cronologia que contingui un subcamp $t (Número d'exemplar).
852 0#$a[identificador de localització]$bMain$hPZ7.D684$iA1 1979$t1
852 4#$a[identificador de localització]$bMain$jMic77-3276$t2-3
Si hi ha un trencament en la seqüència de numeració de l'exemplar, cada grup de números s'anota en un camp 852 separat. Els camps 852 separats també són utilitzats per cada sublocalització quan les parts d'un exemplar d'un document són guardades en localitzacions múltiples.
852 ##$3v. 1-6$a[identificador de localització]$bScience Library$t1
852 ##$3v. 7-11$a[identificador de localització]$bEngineering Library$t1
Usat per al número d'exemplar, no per al nombre d'exemplars guardats. El nombre d'exemplars guardats va contingut en la posició 008/17-19 (Nombre d'exemplars reportats) del format MARC 21 de fons
$u - URI (Uniform Resource Identifier)
URI (Uniform Resource Identifier), per exemple una URL o un URN, que proporciona dades d'accés electrònic en sintaxi normalitzada.
L'URI enllaça amb el dipòsit que guarda el document (sense tenir en compte si el document és analògic o digital). Aquesta informació també es pot anotar com un codi d'organització o com un text en el subcamp $a (Localització) i (si és aplicable) en el subcamp $b (Sublocalització).
852 ##$aLibrary of Congress$bPrints and Photographs Division$eWashington, D.C. 20540 USA$ndcu$uhttp://hdl.loc.gov/loc.pnp/pp.print
$x - Nota interna
Nota relativa a la localització del document identificat en el camp. La nota no està escrita en forma adequada per a la visualització pública. La nota per a la visualització pública va continguda en el subcamp $z (Nota pública).
852 ##$aMH$cCurrent issues in R.R.$x1-54 on order in Microfiche
852 81$a[identificador de localització]$hM$iS:55$p1100064014$xaccession no.: 90/84370
[S'han anotat un codi de barres i un número d'entrada.]
$z - Nota pública
Nota relativa a la localització del document identificat en el camp. La nota està escrita en forma adequada per a la visualització pública. La nota per a la visualització no pública és continguda en el subcamp $x (Nota interna).
852 01$aDLC$bSer Div$hA123$i.B456$zSigned by author
$2 - Font de la classificació o del sistema topogràfic
Codi MARC que identifica la font a partir de la qual ha estat assignada la classificació o la signatura topogràfica. Usat només quan el primer indicador conté el valor 7 (Font especificada en el subcamp $2). Codi de: Classification Scheme Source Codes.
852 70$aPBm$hPY F532.17/4$2padocs
$3 - Materials especificats
Part del document bibliogràfic al qual s'aplica el camp.
852 #0$3Correspondence$a[identificador de localització]$bManuscript Division
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Ordre dels subcamps - Quan s'utilitzen els subcamps $f (Qualificador de localització codificat) o $g (Qualificador de localització no codificat) van immediatament a continuació del subcamp $a (Localització), $b (Sublocalització o fons), o $c (Localització en els prestatges) que s'estan qualificant. El subcamp $3 (Materials especificats), quan s'utilitza, és sempre el primer subcamp del camp.
Informació de fons inserida - Quan la informació de fons s'insereix en un registre bibliogràfic MARC, es pot utilitzar més d'un camp 852 únicament quan la informació no inclou altres camps d'informació de fons que hagin de ser enllaçats a un camp 852 específic per motius de legibilitat. Quan es requereix un enllaç de camp, es poden inserir en el registre bibliogràfic un camp 852 i els altres camps associats amb el camp 852. S'han de fer registres de fons separats per a cada un dels altres camps 852 i els seus camps associats.
Majúscules - El Tipus de qualificador i el Tipus d'unitat en el subcamp $f s'entren en minúscules.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$d - Localització topogràfica anterior [NOU, 2007]
$k - Prefix/sufix de la signatura topogràfica [REDEFINIT, 1990]
$m - Sufix de la signatura topogràfica [NOU, 1990]
$u - URI (Uniform Resource Identifier) [NOU, 2006]
$x - Nota interna [NOU, 1987]
$z - Nota [REDEFINIT, 1987]
Abans de 1987, el $z contenia totes dues notes, la pública i la interna.
$2 - Font de la classificació o del sistema topogràfic [NOU, 1993]

(18/01/2022) snb@bnc.cat