Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 841-88X >> 881

881 - Mencions de manifestació (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Desembre 2020

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Menció de manifestació, nivell alt/general (R)
$b - Menció de manifestació d'identificador (R)
$c - Menció de manifestació de títol i responsabilitat (R)
$d - Menció de manifestació d'edició (R)
$e - Menció de manifestació de producció (R)
$f - Menció de manifestació de publicació (R)
$g - Menció de manifestació de distribució (R)
$h - Menció de manifestació de fabricació (R)
$i - Menció de manifestació de copyright (R)
$j - Menció de manifestació de periodicitat (R)
$k - Menció de manifestació de designació d'una seqüència (R)
$l - Menció de manifestació de col·lecció (R)
$m - Menció de manifestació de tesi (R)
$n - Menció de manifestació de codificació regional (R)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

El camp conté mencions de manifestació, és a dir, informació que descriu la manifestació mateixa. Una menció de manifestació s'enregistra com una descriipció no estructurada. Es defineixen els elements per enregistrar una menció de manifestació per a categories àmplies d'informació.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Menció de manifestació, nivell alt/general
Menció que apareix en una manifestació i es considera significativa per a que els usuaris entenguin com es representa la manifestació mateixa. El subcamp $a conté mencions de manifestació generals així com mencions de manifestació que no entren dins els camps més específics $b a $n.
881 ##$aCROSSING THE CHASM Marketing and Selling Disruptive Products to Mainstream Customers THIRD EDITION Geoffrey A. Moore HARPER BUSINESS An Imprint of HarperCollinsPublishers Copyright © 1991, 1999, 2002, 2014 by Geoffrey A. Moore Printed in the United States of America Originally published in hardcover in 1991 by HarperBusiness, an imprint of HarperCollins Publishers. 2014 ISBN: 978-0-06-229298-8 USA $19.99 A BUSINESSWEEK BESTSELLER
$b - Menció de manifestació d'identificador
Menció de manifestació sobre un codi, un número o qualsevol altra cadena, normalment independent del llenguatge natural i de les convencions lingüístiques socials, usada per identificar una obra, una expressió o una manifestació. Una menció inclou, en tot o en part, l'empremta, el número de planxa i el número d'editor de música notada, l'ISSN de col·lecció o subcol·lecció o qualsevol altre identificador de manifestació.
$c - Menció de manifestació de títol i responsabilitat
Menció de manifestació sobre els títols d'una manifestació i els noms dels agents que són responsables del contingut de l'expressió materialitzada en una manifestació.Una menció de manifestació de títol i responsabilitat inclou qualsevol tipus de títol o menció de responsabilitat relativa al contingut de la manifestació, però no inclou els títols de col·leccions relacionades o els noms dels agents que són responsables d'aquestes col·leccions.
881 ##$cTHE Opening of Heauen gates, Or The ready way to euer-lasting life. Deliuered in a most Familier Dia-logue, betweene Reason and Religion, touching Prædestination, Gods word, and Mans Free-will, to the vnderstan-ding of the vveakest Capacitie, and the confirming of the more strong.\\$dThe second edition.\\$cBy ARTHVR DENT, Preacher of the word of GOD, at South-shoobery in Essex.\\$fImprinted at London for Iohn Wright,\\$gand are to bee sold at his shop at Christ-Church gate.\\$f1611.
$d - Menció de manifestació d'edició
Menció de manifestació sobre una edició a la qual pertany una manifestació. Una menció inclou, en tot o en part, la designació d'edició o una revisió explícita d’edició o una menció de responsabilitat relativa a una edició o una revisió.
$e - Menció de manifestació de producció
Menció de manifestació sobre la inscripció, la fabricació, la construcció, etc., d’una manifestació no publicada. Una menció inclou, en tot o en part, el lloc o la data de producció o el nom de productor.
$f - Menció de manifestació de publicació
Menció de manifestació sobre la publicació, la posada en circulació o l’emissió d'una manifestació. Una menció inclou, en tot o en part, el lloc o la data de publicació o el nom d'editor.
$g - Menció de manifestació de distribució
Menció de manifestació sobre la distribució d'una manifestació publicada. Una menció inclou, en tot o en part, el lloc o la data de distribució o el nom de distribuïdor.
$h - Menció de manifestació de fabricació
Menció de manifestació sobre la distribució d'una manifestació publicada. Una menció inclou, en tot o en part, el lloc o la data de distribució o el nom de distribuïdor.
$i - Menció de manifestació de copyright
Menció de manifestació sobre una data associada amb una declaració de protecció en virtut del copyright o d’un règim similar. Les dates de copyright inclouen les dates de fonograma associades amb declaracions de protecció per a enregistraments àudio.
$j - Menció de manifestació de periodicitat
Menció de manifestació sobre un interval en el qual es publiquen les manifestacions de les parts, els números o les iteracions d'una obra diacrònica.
$k - Menció de manifestació de designació d'una seqüència
Menció de manifestació sobre la numeració d'una seqüència de manifestacions de les parts individuals o la iteració d'una manifestació o les parts o els números d'una obra. Una menció inclou una designació alfanumèrica o cronològica.
$l - Menció de manifestació de col·lecció
Menció de manifestació sobre una col·lecció que s'associa amb la manifestació i una numeració d'una manifestació dins la col·lecció. Una menció de manifestació de col·lecció inclou, en tot o en part, el títol de col·lecció, el complement de títol de col·lecció, la menció de responsabilitat relativa a la col·lecció, l'ISSN o la numeració dins d'una col·lecció.
$m - Menció de manifestació de tesi
Menció de manifestació sobre la tesi i altra informació de la memòria. Una menció inclou, en tot o en part, un títol acadèmic, l'any d'obtenció i la institució que concedeix títols acadèmics.
$n - Menció de manifestació de codificació regional
Menció de manifestació sobre una designació d’una o més regions del món per a la qual s’ha codificat un suport físic de videodisc o videojoc, indicant que la reproducció és restringida a un dispositiu configurat per descodificar-lo.
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 881 - Mencions de manifestació [NOU, 2020]

(21/01/2021) snb@bnc.cat