Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 841-88X >> 882

882 - Informació sobre el registre de substitució (NR)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2007

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Títol de substitució (R)
$i - Text explicatiu (R)
$w - Número de control del registre bibliogràfic de substitució (R)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació sobre el registre bibliogràfic de substitució en un registre esborrat. Els títols de substitució poden estar continguts en el subcamp $a.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Títol de substitució
Títol bibliogràfic que substitueix el títol esborrat. Cada títol de substitució va contingut en subcamps $a separats.
$i - Text explicatiu
Text que descriu l'acció d'esborrar. Pot quedar interromput per les dades del subcamp $a i pot ser només un terme connector, com ara i.
882 ##$aUnited States: Statistical abstract of the United States$iregistre bibliogràfic esborrat, ha de ser substituït per:$w(DE-600)39-5
$w - Número de control del registre bibliogràfic de substitució
Número de control del registre bibliogràfic de substitució precedit del codi MARC entre parèntesis, per a l'agència a la qual s'aplica el número de control. Vegeu les fonts dels codis d'organització per als llistats de fonts usades en els registres MARC 21.
882 ##$aColonial-Post$w(DE-600)39-5
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

(03/05/2012) snb@bnc.cat