Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 841-88X >> 885

885 - Informació coincident (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Desembre 2017

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Informació coincident (NR)
$b - Estatus de coincidència i comprovació (NR)
$c - Valor de fiabilitat (NR)
$d - Data de generació (NR)
$w - Número de control del registre (R)
$x - Nota interna (R)
$z - Nota pública (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font (NR)
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp (NR)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació sobre els resultats del procés de cerca de coincidències, pensat per ajudar els catalogadors en la verificació d'una possible coincidència entre dos registres.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Informació coincident
Un terme, codi, o identificador, que identifica el procés de cerca de coincidències que processa els registres. S'hi pot afegir un subprocés.
$b - Estatus de coincidència i comprovació
Informació sobre l'estatus de coincidència i comprovació, que es pot donar de forma codificada.
$c - Valor de fiabilitat
Descriu la fiabilitat del procés de cerca de coincidències assignat per la institució.
$d - Data de generació
Data en que es genera la informació de coincidència. També serveix com a començament del període de validesa. La data s'enregistra en la forma aaaammdd d'acord amb ISO 8601, Representation of Dates and Times.
$w - Número de control del registre
Número de control del sistema del registre d'una possible coincidència precedit pel codi MARC entre parèntesis, de l'agència a la qual s'aplica el número de control. Vegeu MARC Code List for Organizations per als llistats de fonts usades en els registres MARC 21.
$x - Nota interna
Nota relativa al procés de cerca de coincidències que no té una visualització pública.
$z - Nota pública
Nota relativa al procés de coincidència que té una visualització pública.
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Número de control o número normalitzat del registre de coincidència possible.
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font
Font del número de control del registre en el subcamp $w o número de control del registre d'autoritat o número normalitzat en el subcamp $0.
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 885 - Informació coincident [NOU, 2016]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]

(11/05/2018) snb@bnc.cat