MARC 21 concís de fons: Camps de llegenda i patró (853-855)

 

 

 

CAMPS DE LLEGENDA I PATRÓ--INFORMACIÓ GENERAL

 

Els camps 853-855 contenen llegendes que identifiquen els nivells d'enumeració i de cronologia i els codis que defineixen el patró de publicació dels fons descrits als camps 863-865 (Enumeració i cronologia). Les ocurrències relacionades dels camps 853-855 i 863-865 s'enllacen mitjançant un número en el subcamp $8 (Número d'enllaç i de seqüència de camps).

 

Es dóna una descripció general dels quatre tipus de camps de dades de fons i la relació entre ells a la secció Dades de fons--Informació general.

 

Indicadors

 

Valor que indica, als camps 853 i 854, si es pot utilitzar un algoritme informàtic per a convertir el contingut dels subcamps $a-$m en un o més camps enllaçats d'enumeració i cronologia (853-864) des de: o bé un informe especificat a un que expressa el mateix grup de fons en termes d'enumeració i cronologia de només la primera i última part guardades; o bé un llistat comprimit de primera i última part guardades d'un grup de fons a una especificació explícita de cada part guardada.

       0 - No es pot comprimir ni expandir

       1 - Es pot comprimir però no expandir

       2 - Es pot comprimir o expandir

       3 - Desconegut

       # Sense definir

Valor que indica, als camps 853 i 854, la completesa de les llegendes dels diversos nivells d'enumeració i cronologia inclosos als subcamps $a-$m i que també indica si aquests apareixen en el document bibliogràfic.

       0 - Llegendes verificades; tots els nivells presents

       1 - Llegendes verificades; poden no presentar-se tots els nivells

       2 - Llegendes sense verificar; tots els nivells presents

       3 - Llegendes sense verificar; poden no presentar-se tots els nivells

·         Segon- Sense definir [855]

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Les llegendes dels nivells d'enumeració aplicables a un document bibliogràfic. Aquests subcamps de llegendes es correlacionen amb els subcamps d'enumeració $a-$h del camp d'enumeració i cronologia 863-865 enllaçat amb el camp 853-855, tot i que no cal que els mateixos subcamps siguin sempre presents. La correlació total dels subcamps de llegendes i de nivells d'enumeració $a-$h en els camps 853-855/863-865 enllaçats no es requereix quan no es volen les llegendes en la visualització de la menció de fons. La correlació total es requereix quan es vol la compressió o expansió de l'enumeració del camp 863 o 864 per un algoritme informàtic. Si no hi ha cap llegenda d'algun dels nivells del document, es pot inventar una llegenda i tancar-la entre claudàtors ([ ]) per tal d'aconseguir una correlació total.

 

Quan s'apliquen esquemes de numeració alternativa a un document, els subcamps $g i $h inclouen les llegendes d'enumeració alternativa. Si es requereixen llegendes per a més de dos nivells d'enumeració alternativa, s'utilitza un camp de fons textuals 866-868.

 

Quan en un document només s'utilitzen les llegendes de cronologia (és a dir, el document no porta cap enumeració), les llegendes de cronologia poden estar contingudes tant en els camps rellevants d'enumeració ($a-$h) com en els de cronologia ($i-$m), preferiblement amb els subcamps de cronologia ($i-$m) sempre que sigui possible. Si una llegenda de cronologia no s'utilitza en la visualització del camp d'enumeració i cronologia (863-865) es tanca entre parèntesis, per exemple, (any)

 

Quan una designació de suplement o d'índex s'utilitza com a llegenda (cosa que succeeix si la seva numeració fa referència a un volum particular o a una part de la unitat bibliogràfica, per exemple, v. 9, supl. 1-3), la designació es dóna en el subcamp pertinent de llegenda d'enumeració ($a-$f).

 

Quan l'enumeració consisteix en el nombre d'unitats que es guarden, seguit d'un terme que descriu les unitats, la frase sencera es dóna al camp 863-865 apropiat, i el camp 853-855 inclou el terme (entre parèntesis si no es vol la seva visualització).

Les llegendes dels nivells de cronologia aplicables a un document bibliogràfic. Aquests subcamps de llegendes es correlacionen amb els subcamps de cronologia $i-$m dels camps d'enumeració i cronologia (863-865) enllaçats amb els camps 853-855, encara que no cal que els mateixos subcamps estiguin sempre presents. La correlació total dels subcamps de llegenda i de nivells de cronologia no es requereix quan no es volen les llegendes en la visualització de la menció de fons. La correlació total es requereix quan es vol la compressió o l'expansió de la cronologia del camp 863 o 864 per un algoritme informàtic. Com que els documents bibliogràfics generalment no porten llegendes de cronologia, es pot inventar una llegenda i tancar-la entre claudàtors ([ ]) per tal d'aconseguir una correlació total.

 

Quan s'aplica un sistema de cronologia alternativa a un document, el subcamp $m inclou la llegenda de cronologia alternativa. Si es requereixen llegendes per a més d'un nivell de cronologia alternativa, s'utilitza un camp de fons textuals (866-868).

 

Quan només s'utilitzen les llegendes de cronologia en un document (és a dir, el document no porta cap enumeració), la cronologia pot estar continguda tant en els camps rellevants d'enumeració ($a-$h) com en els de cronologia ($i-$m), preferiblement amb els subcamps de cronologia ($i-$m) sempre que sigui possible. Si no s'utilitza una llegenda de cronologia en la visualització del camp d'enumeració i cronologia (863-865), es tanca entre parèntesis, per exemple, (any).

Una llegenda per al número d'exemplar inclòs en el subcamp $t d'un camp enllaçat d'enumeració i cronologia.

Número (o el codi var o und) que especifica el nombre total de parts que comprèn el nivell superior següent d'enumeració. Segueix el subcamp de llegenda per al nivell d'enumeració al qual s'aplica. El subcamp $u no s'utilitza amb el subcamp $a o $g.

       [n] - Nombre de parts

El nombre total de parts que constitueixen el següent nivell superior d'enumeració, per exemple, una publicació trimestral requereix 4 números per fer 1 volum. Com que el subcamp $u és de longitud variable, no es posa cap zero davant d'un número d'un sol caràcter.

       var - Varia

S'utilitza quan un número concret no tindria sentit.

       und - Sense determinar

Codi d'un caràcter que indica si la numeració del nivell descrit consisteix en números que augmenten contínuament o en números que tornen a començar quan s'ha completat la unitat.

       c - El número augmenta contínuament

       r - La numeració torna a començar quan es completa la unitat

Codi alfabètic d'un caràcter o un número que indica la periodicitat de publicació del document. El subcamp $w no està relacionat amb cap llegenda específica. Es dóna seguint l'última llegenda de cronologia utilitzada. La informació específica del patró de publicació s'anota en el subcamp $y (Regularitat). El subcamp $p també s'utilitza quan cal anotar un codi de periodicitat i el nombre de parts per número per a títols en més d'una part.

       Codis

Codis utilitzats per a periodicitats que tenen una periodicitat bàsica

         # - Periodicitat no determinable

         a - Anual

         b - Bimestral (cada dos mesos)

         c - Bisetmanal (dues vegades la setmana)

         d - Diària

         e - Quinzenal (cada dues setmanes)

         f - Semestral

         g - Biennal (cada dos anys)*

         h - Triennal (cada tres anys)

         i - Trisetmanal (tres vegades a la setmana)

         j - Tres vegades al mes

         k - Actualitzat contínuament

         m - Mensual

         n - No aplicable

         q - Trimestral

         s - Bimensual (dues vegades al mes)

         t - Quadrimestral

         u - Desconeguda

         w - Setmanal

         z - Altres

*Cal assenyalar la diferència entre "g - Biennal (cada dos anys)" i el terme bianual (dues vegades a l'any), al qual li correspon el codi "f - Semestral".

       Número

Número que s'utilitza per a especificar els números per any, quan no hi ha cap periodicitat codificable. Com que el subcamp $w és de longitud variable, no es posa cap zero davant d'un número d'un sol caràcter.

Un o més codis numèrics, de dos o quatre caràcters, que indiquen el punt cronològic en el qual el nivell superior següent augmenta o canvia.

       Codis

Codi de dos caràcters que identifica el mes o l'estació de canvi. Un codi de quatre caràcters, en la forma mmdd (2 per al mes i 2 per al dia) identifica el mes i el dia de canvi. Un codi de mes o de dia de menys de dos dígits es justifica a la dreta i la posició no utilitzada conté un zero.

         Mes:

         01-12 - Mes

         Dia:

         01-31 - Dia

         Estació:

         21 - Primavera

         22 - Estiu

         23 - Tardor

         24 - Hivern

Codis que descriuen la regularitat del patró de publicació codificat del subcamp $w (Periodicitat). El subcamp es pot estructurar de dues maneres utilitzant tant els valors dels codis de cronologia com els d'enumeració.

       Codi de publicació

Indica si els codis següents es refereixen a la publicació o a la no publicació de part(s) del document.

         c - Combinat

         o - Omès

         p - Publicat

       Codi de cronologia

El tipus de cronologia s'estructura de la manera següent:

<Codi de publicació><Definició del Codi de cronologia><Codi de cronologia>,<Codi de cronologia>...

El subcamp pot incloure un o més codis de cronologia associats amb el codi de publicació i la definició del codi de cronologia que es troben a la primera i a la segona posició del subcamp. El subcamp es pot repetir per a permetre la codificació de més d'una cadena de codi de publicació/definició del codi de cronologia/codi de cronologia per a indicar excepcions regulars d'un patró de regularitat específic (per exemple, els irregulars normalitzats).

       Definició del codi de cronologia

Indica si el subsegüent Codi (o codis) de cronologia representa el nom del dia, un codi numèric de mes o de mes i dia, un codi d'una estació de l'any, o un codi d'una setmana del mes o de l'any.

         d - Dia

         m - Mes

         s - Estació

         w - Setmana

         y - Any

       Codi de cronologia

Indica la designació de la part del document de la qual es proporciona informació del patró de regularitat. Quan hi ha més d'un codi se separa amb una coma. S'utilitza una barra inclinada (/) per a designar números combinats.

S'utilitzen codis alfabètics o numèrics de dos caràcters per a dies, setmanes, mesos i/o estacions. Un codi de menys de dos dígits es justifica a la dreta i la posició no utilitzada conté un zero.

       Codi d'enumeració

El tipus d'enumeració s'estructura de la manera següent:

<Codi de publicació><Definició del Codi d'enumeració><Codi d'enumeració>,<Codi d'enumeració>...

Un codi d'enumeració pot ocupar la segona i tercera posició després del subcamp $y per a proporcionar els patrons de regularitat per als documents que només utilitzen l'enumeració per a la seqüenciació i/o per als documents la seqüenciació dels quals ha de ser especificada separadament quan es presenten combinacions.

       Definició del codi d'enumeració

Indica si els codis subsegüents representen l'enumeració i no la cronologia. quan s'utilitza el codi "e", s'afegeix un codi numèric addicional per a indicar el nivell d'enumeració al qual s'aplica la regularitat.

         e1 - Enumeració, 1r nivell

         e2 - Enumeració, 2n nivell

       Codi d'enumeració

Indica la designació dels números del document del qual es proporciona informació del patró de regularitat. Quan hi ha més d'una designació se separa amb una coma. S'utilitza una barra inclinada (/) per a designar un número combinat.

 

La presència de numeració contínua (subcamp $v, codi c) juntament amb un codi d'enumeració assenyala la combinació de nombres específics en la seqüència de números específics. A causa de la numeració contínua, els valors reals de l'enumeració no poden ser utilitzats per a expressar l'enumeració en el subcamp $y. Els valors enumeratius han de ser representats en termes del nombre de números que s'espera que siguin publicats per a permetre la predicció de números combinats.

Els sistemes automatitzats poden construir algoritmes per a predir el segon nivell d'enumeració contínua basats en valor inicial del segon nivell d'enumeració al començament del cicle de subscripció.

 

Els codis de patró de regularitat els manté la Library of Congress. Les qüestions sobre codificació de patrons o establiment de nous patrons s'han d'adreçar a Network Development and MARC Standards Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20540-4402 (Internet: ndmso@loc.gov).

 

Vegeu Patrons de tipus i codis de cronologia per a la llista de tots els codis utilitzats en el subcamp $y.

       Tipus de designació

Indica si la numeració és un número, una lletra o una combinació (primer el número o primer la lletra). La combinació s'ha d'utilitzar només quan un dels elements és una designació constant (per exemple, 1a, 2a, 3a), i no quan són realment dos nivells diferents d'enumeració (per exemple, 1a, 1b, 1c).

         a - Número

         b - Lletra

         c - Combinació, primer el número

         d - Combinació, primer la lletra

         e - Símbol o caràcter especial

       Caixa

Indica si un sistema de numeració és expressat en caràcters alfabètics i s'aplica a aquelles dues posicions anteriors codificades com a "b" o com a xifres romanes.

         a - Sense caixa

         b - Caixa baixa

         c - Caixa alta

         d - Caixa mixta

       Codi d'escriptura/Codi de tipus

Indica l'escriptura utilitzada en el sistema de numeració o el tipus de xifres o símbols utilitzats per a les xifres o símbols que no estan en escriptures alternatives. El codi d'escriptura són quatre caràcters d'ISO/DIS 15924 Code for the Representation of Names of Scripts que es troba a: www.unicode.org/iso152924/. El codi de tipus és el següent:

         an## - Xifres aràbigues

         rn## - Xifres romanes

         sy<símbol># - Símbols

Codi de: Caption Abbreviation Source Codes

Especifica el grup de volums o de dates a les quals s'aplica el camp.

 

Requeriments de compressió i expansió

 

Per tal que sigui possible la compressió o l'expansió (especificació) automàtica, s'han de donar les condicions següents en una menció de fons.

 

La Compressió només es pot aplicar al nivell de fons 4, mencions detallades de fons (Capçalera /17, codi 4) i al nivell de fons 4, mencions  detallades de fons amb designació d'element (Capçalera/17, codi 5).

 

L'Expansió es pot aplicar a tots dos tipus de mencions de fons detallades (Capçalera/17, codi 4 o 5) i al de nivell de fons 3, mencions sumàries de fons (Capçalera /17, codi 3).

 

La compressió i l'expansió requereixen que els subcamps de llegendes ($a-$m) de cada un dels subcamps de nivells d'enumeració i cronologia ($a-$m) aplicables siguin presents en el camp de llegendes i patró (853/863) que enllaça amb el camp d'enumeració i cronologia (863/864).

No es requereixen subcamps de patró de publicació en el camp 853 o 854 ni per a la compressió ni per a l'expansió quan l'enumeració i la cronologia en el camp 863 o 864 consisteixen només en el nivell superior d'enumeració (subcamps $a, $g, $i, $m). Quan són presents nivells subsegüents, la capacitat de compressió o d'expansió requereix informació pertinent del patró de publicació en els subcamps següents:

       $u - Unitats bibliogràfiques per nivell superior següent

       $u - Continuïtat de la numeració

       $w - Periodicitat

       $x - Canvi en el calendari

       $y - Patró de regularitat

 

La compressió del contingut dels subcamps $a-$m en el camp 863 o 864 requereix informació en els subcamps $u i $v. El subcamp $u pot no incloure el codi var (varia) o und (sense determinar).

 

L'expansió del contingut dels subcamps $a-$m en el camp 863 o 864 requereix informació en els subcamps $u, $v, i $w i pot també requerir informació en els subcamps $x i $y.

 

Números ordinals

 

Per a indicar que els números ordinals es poden visualitzar, es pot utilitzar el signe més (+) precedint la llegenda. Si no s'ha entrat cap llegenda, es pot anotar un signe més tot sol per a indicar la visualització del subcamp 863 corresponent com un número ordinal.

 

853 03$81$a(any) $b+trimestre

 

863 40$81.1$a1982$b1

 

853 03$81$a+

 

863 40$81.1$a1

 

Cal assenyalar que no és necessari utilitzar aquesta tècnica de distinció entre números ordinals i cardinals ni tampoc és necessari fer cap diferenciació. El sistema requeriria taules internes de llengua per a visualitzar els números ordinals correctes. La comunicació d'aquestes taules no està prevista en el format de fons.

 

Inici de secció

 

 

853 - LLEGENDES I PATRÓ-UNITAT BIBLIOGRÀFICA BÀSICA (R)

 

La llegenda apropiada a cada nivell d'enumeració i cronologia present en un camp relacionat 863 (Enumeració i cronologia--Unitat bibliogràfica bàsica) i els codis que defineixen el patró de publicació del document. Es pot generar una visualització del contingut del camp 853 i del camp o camps 863 relacionats amb els quals està enllaçat mitjançant el subcamp $8 (Número d'enllaç i de seqüència de camps).

 

Es donen pautes d'aplicació dels designadors de contingut definits al camp 853 a la secció Camps de llegendes i patró--Informació general.

 

Exemples

 

 

853

02$av.$i(any)$wg$ypyyyy1/yyy2

 

853

20$81$av.$bno.$u2$vr$cpt.$u2$vr$i(year)$j(month)$k(day)$wj$ypd01,10,20

 

853

20$81$av.$bnúm.$u12$vr$i(any)$j(mes)$wm$x11

 

853

23$81$av.$bno.$u4$vr$i(year)$j(season)$wq$x21

 

853

00$81$a(any)$w4

 

853

01$82$anew ser.:v.

 

853

03$81$a(unitat)

 

853

03$81$av.$bnúm.

 

853

00$81$av.$bsecc.$u12$vr$cnúm.$u7$vr$dpt.$uvar$vr$i(any)$j(mes)$k(dia)$lsetmana$wd$x01

 

853

22$81$av.$bnúm.$u12$vr$i(any)$j(mes)$k(dia)$wm$x01

 

853

22$81$av.$bnúm.$u04$vr$i(any)$j(mes)$wq$x12$tc

 

853

10$81$av.$bnúm.$u8$vr$i(any)$j(mes)$wm$x01$ypm 01/02, 03, 04, 05, 06/07, 08/09, 10, 11/12

 

853

03$81$av.$bnúm.$ww$yow01,0699we,0700we,0801we,0802we,0803we,0804we,98we,99we

 

853

20$81$av.$bnúm.$u48$vr$ww$x0101$yow05we

 

853

20$81$av.$bissue$i(year)$j(month)$k(day)$ww$zaaarab

 

853

20$81$av.$bnúm.$u48$vr$ww$x0101$yow05we$zaaan##

 

853

02$81$av.$bnúm.$u52$vc$ww$yce251/52

 

853

02$av. $i(year)$wg$ypyyyy1/yyy2

 

853

02$81$av.$bno.$u6$vr$ws$x01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12$ypw02we,04we$yce21/3,4/6

 

853

02$81$av.$bno.$u365$vc$i(year)$j(month)$k(day)$wd$x0101$ycd1224/1225$yce2358/359$nBased on v. 11, no. 2172/2173, December 24/December 25, 2001.

 

Inici de secció

 

 

854 - LLEGENDES I PATRÓ--MATERIAL SUPLEMENTARI (R)

 

La llegenda apropiada a cada nivell d'enumeració i cronologia present en un camp relacionat 864 (Enumeració i cronologia--Material suplementari) i els codis que defineixen el patró de publicació del document. S'utilitza només quan el material suplementari no es cataloga separadament. Es pot generar una visualització del contingut del camp 854 i del camp o camps 864 relacionats amb els quals està enllaçat mitjançant el subcamp $8 (Número d'enllaç i de seqüència de camps).

 

Es donen pautes d'aplicació dels designadors de contingut definits al camp 854 a la secció Camps de llegendes i patró--Informació general.

 

Exemples

 

854

00$81$av.

 

854

00$81$av.$bsupl.

 

854

00$81$a(any)$wa

 

854

03$81$a(any)$b(mes)$c(dia)$wd$yodsa

 

854

02$81$av.$bnúm.$u11$vr$i(any)$j(mes)$wm$x01$ycm07/08

 

854

03$81$av.$bnúm.$u10$vr$i(any)$j(mes)$wm$x09$yom07,08

 

854

23$81$av.$bno.$u3$vr$i(year)$j(season)$w3$x21$yps21,22,23

 

854

00$81$aSuplement al v.$i(any)$wa $x01

 

854

33$81$a(any)$b(mes)

 

854

 

00$81$a(any)$osuplement de mapa

 

 

Inici de secció

 

 

855 - LLEGENDES I PATRÓ--ÍNDEXS (R)

 

La llegenda apropiada a cada nivell d'enumeració i cronologia present en un camp relacionat 865 d'enumeració i cronologia i els codis que defineixen el patró de publicació del document. Es pot generar una visualització del contingut del camp 855 i del camp o camps relacionats 865 amb els quals està enllaçat mitjançant el subcamp $8 (Número d'enllaç i de seqüència de camps).

 

Es donen pautes d'aplicació dels designadors de contingut definits al camp 855 a la secció Camps de llegendes i patró--Informació general.

 

Exemples

 

855

 

##$81$av.

 

855

 

##$81$a(any)$oíndex alfabètic

 

855

 

##$81$a(any)$oacumulació de deu anys

 

Inici de secció

 

 


Format MARC 21 concís per a dades de fons

Servei de Normalització Bibliogràfica | Oficina MARC