MARC 21 concís de fons: Dades de fons--Informació general

 

En el format MARC 21 de fons s'han definit una varietat de camps de dades de fons per a registrar informació sobre els documents guardats per una organització que reporta els seus fons. Aquests elements s'han dividit en els quatre grups següents, on es poden trobar les descripcions dels camps específics:

 

 

Els camps de dades de fons donen cabuda a tres tipus bàsics de documents: documents en una sola part (Capçalera/06, Tipus de registre, codi x), documents en més d'una part (Capçalera/06, codi v), i documents seriats (Capçalera/06, codi y).

Dins de cada conjunt de camps s'han definit camps separats per a aquestes tres categories:

 

 

Una unitat bibliogràfica bàsica és una entitat de la qual n'existeix una descripció bibliogràfica, per exemple, una publicació en sèrie, un llibre en un volum, una enciclopèdia en més d'un volum. Aquesta categoria inclou un índex o material suplementari dels quals n'existeix un registre bibliogràfic separat. Les categories material suplementari i índexs s'utilitzen per a materials suplementaris i índexs la catalogació dels quals s'inclouen el registre catalogràfic de la unitat bibliogràfica bàsica, és a dir, no n'existeix cap registre catalogràfic separat.

 

El subcamp $8 (Número d'enllaç i de seqüència de camps) s'ha definit per a enllaçar camps de dades de fons 853-878 relacionats. El subcamp $8, complet, s'estructura de la manera següent:

 

<número d'enllaç>.<número de seqüència>

 

En els camps de Llegendes i patró (853-855) i de Fons textuals (866-868) s'utilitza només la part de número d'enllaç. En els camps d'Enumeració i cronologia (863-865) i d'Informació del document (876-878), el subcamp $8 inclou tant el número d'enllaç com el número de seqüència. La descripció del subcamp $8 es dóna a la secció Subcamps de control o a l'Apèndix A de MARC 21 Format for Holdings Data

 

Camps de llegenda i patró (853-855)

 

Especifiquen la llegenda apropiada a cada nivell d'enumeració i cronologia present en el camp d'enumeració i cronologia 863-865 amb el qual està enllaçat mitjançant el subcamp $8 (Número d'enllaç i de seqüència de camps). Una llegenda és una paraula, frase o abreviació que descriu el tipus de parts en les quals està dividit un document en més d'una part o un document en sèrie, per exemple, volum, número, part, cara. Aquests camps poden contenir també codis que defineixen el patró de publicació del document bibliogràfic, per exemple, periodicitat, patró de regularitat. Aquests codis permeten que la informació dels camps d'enumeració i cronologia (863-865) sigui comprimida o expandida per un algoritme informàtic.

 

Si no es volen llegendes i/o capacitat de compressió o expansió per a un camp 863-865, no es requereixen els camps de llegendes i patró en una menció de fons.

 

Camps d'enumeració i cronologia (863-865)

 

Inclouen la designació numèrica, alfabètica i/o cronològica utilitzada en el document bibliogràfic que identifica les seves parts i mostra la relació de les parts amb el tot.

 

Els camps de llegendes i patró 853-855 i d'enumeració i cronologia 863-865 enllaçats pel subcamp $8 (Número d'enllaç i de seqüència de camps), s'utilitzen generalment per a documents en més d'una part i documents en sèrie quan és necessària una llegenda per a una visualització intel·ligible de les dades d'enumeració i cronologia o quan són necessàries les dades del patró de publicació per a permetre la compressió o expansió d'un camp 863-865 mitjançant un algoritme informàtic.

 

Camps de fons textuals (866-868)

 

Contenen dades d'enumeració i cronologia en text lliure. S'utilitzen generalment per a anotar els fons de documents en una sola part. Es poden utilitzar en lloc dels camps codificats de llegendes i patró (853-855) i d'enumeració i cronologia (863-865) per a documents en més d'una part i documents seriats quan aquests camps no es poden utilitzar d'una manera adequada per a descriure els fons. Els camps 866-868 es poden utilitzar també juntament amb un camp d'enumeració i cronologia i qualsevol camp de llegendes i patró associat per a informar i generar una visualització alternativa de totes o part de les dades contingudes en aquests camps.

 

El subcamp $8 (Número d'enllaç i de seqüència de camps) s'ha definit en els camps de fons textuals per a enllaçar aquest camp amb els camps de llegendes i patró (853-855) i d'enumeració i cronologia (863-865) als quals el camp substitueix o complementa.

Les pautes d'aplicació dels designadors de contingut i les convencions d'entrada de dades dels camps de dades de fons es donen a les seccions següents d'informació general: 853-855, 863-865 i 866-868.

 

Camps d'informació del document (876-878)

 

Contenen informació a nivell de document sobre l'exemplar descrit al camp 852. Contenen diversos elements de documents específics que cal anotar per al seu ús, per exemple, en aplicacions d'adquisició i préstec, entre d'altres.

 

Tant el subcamp $3 com el subcamp $8 s'utilitzen per a enllaçar un camp d'informació del document amb un altre camp de fons; la utilització de l'un o de l'altre depèn de quin altre camp s'utilitza per a anotar les dades de fons. El subcamp $3 s'utilitza per a enllaçar amb el camp 852 o 866-868; el subcamp $8 s'utilitza per a enllaçar amb els camps 863-866, en aquest cas el camp d'enumeració i cronologia no s'ha de comprimir més enllà de l'element físic individual.

 

 

Compressibilitat i expansibilitat

 

Es pot utilitzar un algoritme informàtic per a comprimir o expandir (especificar) les dades d'enumeració i cronologia contingudes en el camp 863 (de la unitat bibliogràfica bàsica) o en el camp 864 (del material suplementari). La capacitat de compressió o d'expansió s'indica pel valor assignat al primer indicador (compressibilitat i expansibilitat) dels camps 853 o 854. Els camps 853/863 i 854/864 estan enllaçats pel número del subcamp $8 (Número d'enllaç i de seqüència de camps) en cada camp.

 

El contingut d'un camp 865 d'enumeració i cronologia d'un índex no es pot comprimir o expandir mitjançant un algoritme informàtic perquè en podria resultar una cadena de fons ambigua. Per exemple, els fons comprimits dels vint-i-quatre primers volums d'un índex que acumula cada cinc volums podria ser, tant v. 1-24 com v. 1/5-24. En la segona cadena de fons, es mostra la primera acumulació però no se sap res de les acumulacions subsegüents . El segon indicador del camp 855 (Llegendes i patró--Índexs) no està definit.

 

Compressió significa que el contingut dels subcamps d'enumeració i cronologia ($a-$m) d'una o més ocurrències dels camps 863 o 864 es pot convertir d'un informe "especificat" d'un grup de fons a un informe que expressa el mateix fons en termes d'enumeració i cronologia de només la primera i última part guardades.

 

Fons expandits (especificats):

 

853

20$81 $av.$bnúm.$u6$vr$i(any)$j(mes)$wm$x01,07

 

863

40$81.1$a113$i1923$j01-06

 

863

40$81.2$a114$i1923$j07-12

 

863

40$81.3$a115$b1-2$i1924$j01-02

 

863

40$81.4 $a115$b5-6$i1924$j05-06

 

 

[Exemple de visualització: v. 113 (1923:gen.-juny); v. 114 (1923:jul.-des.); v. 115, pt. 1-2 (1924:gen.-1924:febr.); v. 115, pt. 5-6 (1924:maig-1924:juny)]

 

Fons comprimits:

 

853

20$81 $av.$bnúm.$u6$vr$i(any)$j(mes)$wm$x01,07

 

863

30$81.1$a113-115$i1923-1924$j01-06

 

 

[Exemple de visualització: v. 113-115 (1923:gen.-1924:juny) El nivell de fons 3 no indica els buits.]

 

Expansió significa que el contingut dels subcamps d'enumeració i cronologia ($a-$m) d'un o més camps 863 o 864 es pot convertir d'un llistat comprimit de primera i última part guardades d'un grup de fons a una especificació explícita de cada part guardada.

 

Fons comprimits:

 

853

20$81 $av.$bnúm.$u4$vr$i(any)$j(estació)$wq$x21

 

863

30$81.1$a6-7$i1976-1977$j21-24

 

863

40$81.2 $a8$b1-3$i1978$j21-23

 

 

[Exemple de visualització: v. 6-8, núm. 3 (1976-1978:tardor)]

 

Fons expandits (especificats):

 

853

20$81 $av.$bnúm.$u4$vr$i(any)$j(estació)$wq$x21

 

863

40$81.1$a6$b1-4 $i1976$j21-24

 

863

40$81.2$a7$b1-4$i1977$j21-24

 

863

40$81.3$a8$b1-3$i1978$j21-23

 

 

[Exemple de visualització: v.6, núm.1-4 (1976:primavera-hivern); v.7, núm.1-4 (1977:primavera-hivern); v.8, núm.1-3 (1978:primavera-tardor)]

 

Els requisits dels elements específics de la compressió i expansió per un algoritme informàtic es donen a la secció 853-855 Llegendes i patró--Informació general.

 

Inici de secció

 

 


Format MARC 21 concís per a dades de fons

Servei de Normalització Bibliogràfica | Oficina MARC