MARC 21 Concís de fons: Camps d'enumeració i cronologia (863-865)

 

 

 

CAMPS D'ENUMERACIÓ I CRONOLOGIA--INFORMACIÓ GENERAL

 

Els camps 863-865 contenen una descripció dels fons d'un document bibliogràfic de les col·leccions de l'organització que reporta els fons.

 

Les llegendes que identifiquen els nivells d'enumeració i cronologia i els codis que defineixen el patró de publicació dels fons s'anoten en els camps de llegendes i patró (853-855) que estan enllaçats amb els camps 863-865 mitjançant un número en el subcamp $8 (Número d'enllaç i de seqüència de camps).

 

Es dóna una descripció general dels quatre tipus de camps de dades de fons i la relació entre ells a la secció Dades de fons--Informació general. Els elements específics que es requereixen per a la compressió o expansió de les dades d'enumeració i cronologia mitjançant un algoritme informàtic es donen a Camps de llegendes i patró--Informació general. Es dóna una descripció de compressibilitat i expansibilitat a Dades de fons--Informació general.

 

Indicadors

 

Indica el nivell d'especificitat ANSI Z39.44 o ANSI/NISO Z39.57 contingut al camp.

       # - Cap informació proporcionada

       3 - Nivell de fons 3 [863/864]

Indica que el camp conté informació sumària d'enumeració i cronologia (es a dir, només al primer nivell d'enumeració i cronologia) d'una unitat bibliogràfica bàsica (camp 863) o material suplementari (camp 864).

       4 - Nivell de fons 4

Indica que el camp conté informació detallada d'enumeració i cronologia (és a dir, el primer i tots els nivells subsegüents d'enumeració i cronologia)

       5 - Nivell de fons 4 amb designació d'element

Indica que el camp conté informació detallada d'enumeració i cronologia i un número d'identificació de l'element físic en el subcamp $p (Designació d'element).

Indica si l'enumeració i cronologia s'expressa en una forma comprimida o no comprimida (especificada) i si aquest camp o un camp enllaçat de fons textuals s'hauria d'utilitzar per a la visualització.

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Comprimida [863/864]

       1 - No comprimida

       2 - Comprimida, utilitzeu la visualització textual [863/864]

La visualització es genera a partir del camp enllaçat de fons textuals

       3 - No comprimida, utilitzeu la visualització textual

La visualització es genera a partir del camp enllaçat de fons textuals.

       4 - Document(s) no publicat(s) [863/864]

Les parts descrites en el camp no estan publicades.

 

Codis de subcamp

 

Els nivells d'enumeració que o bé apareixen en un document o bé són utilitzats per l'organització que reporta els fons per a anotar la recepció d'un document. Aquests subcamps d'enumeració es correlacionen amb els subcamps de llegendes d'enumeració $a-$h en els camps de llegendes i patró (853-855) enllaçats amb el camp 863-865, tot i que no cal que els mateixos subcamps siguin sempre presents. La correlació total dels subcamps de nivells d'enumeració i els de llegendes $a-$h en els camps enllaçats 853-855/863-865 no es requereix quan no es volen les llegendes en la visualització de la menció de fons. La correlació total es requereix quan es vol la compressió o expansió de l'enumeració del camp 863 o 864 per un algoritme informàtic. Si per a algun nivell no hi ha cap enumeració en el document, es pot inventar l'enumeració i tancar-la entre claudàtors ([ ]).

 

Quan s'apliquen esquemes de numeració alternativa a un document, els subcamps $g i $h contenen l'enumeració alternativa. Si es requereixen més de dos nivells d'enumeració alternativa, s'utilitza un camp de fons textuals (866-868).

 

Quan en un document només s'utilitza la cronologia (és a dir, el document no porta cap enumeració), la cronologia es dóna al subcamp pertinent d'enumeració ($a-$h) i no als subcamps de cronologia ($i-$m).

Nivells jeràrquics de cronologia que o bé apareixen al document o bé són utilitzats per l'organització que reporta els fons per a anotar la recepció del document. Aquests subcamps de cronologia es correlacionen amb els subcamps $i-$m als camps de llegendes i patró 853-855, enllaçats amb els camps 863-865, tot i que no cal que els mateixos subcamps siguin sempre presents. La correlació total del nivell de cronologia i els subcamps de llegendes $i-$m dels camps 853-855/863-865 enllaçats no es requereix quan no es volen les llegendes en la visualització de la menció de fons. La correlació total es requereix quan es vol la compressió o expansió de la cronologia als camps 863 o 864 per un algoritme informàtic. Si al document falta un nivell de cronologia aplicable, la cronologia es pot inventar i tancar-la entre claudàtors ([ ]).

Els mesos i les estacions es poden expressar o bé en llenguatge natural o bé amb els codis següents:

Mes:

       01-12 - Mes

Estació:

       21 - Primavera

       22 - Estiu

       23 - Tardor

       24 - Hivern

 

Un codi de mes de menys de dos dígits es justifica a la dreta i la posició no utilitzada conté un zero.

Quan s'aplica un esquema de cronologia alternativa a un document, el subcamp $m conté la cronologia alternativa. Si es requereix més d'un nivell de cronologia alternativa, s'utilitza un camp de fons textuals (866-868).

Quan en un document només s'utilitza la cronologia (és a dir, el document no porta cap enumeració), la cronologia es dóna al subcamp pertinent d'enumeració ($a-$h), i no als subcamps de cronologia ($i-$m).

La conversió al calendari gregorià d'un any que s’anota en un sistema no gregorià en un subcamp de nivell de cronologia ($i-$m).

Una identificació de l'element. La designació pot ser un número d'identificació, com ara un codi de barres o un número d'entrada. La designació d'element pot anar precedida d'una B o una U majúscula per a especificar si l'element està relligat (B) o no està relligat (U). Quan no existeix cap designació d'element, es pot anotar una doble barra (//) al subcamp $p per a significar que els fons fan referència a un element.

 

Quan la designació d'element s'aplica a la menció de fons complets, s’anota al subcamp $p (Designació d'element) del camp 852 (Localització). Quan la designació d'element s'aplica a l'enumeració i cronologia anotades al camp 863-865, s’anota allà. Quan la designació d'element s'aplica només al nivell del document, s’anota al subcamp $p del camp d'informació del document (876-878).

Quan la condició física de l'element s'aplica a la menció de fons complets, s’anota al subcamp $p (Condició física de l'element) del camp 852 (Localització). La informació sobre la condició física per a prendre decisions sobre preservació està continguda al camp 583 (Nota d'acció)

Per a informació sobre el codi de quota de copyright de l'article (Copyright article-fee code), vegeu la descripció del camp 018 al Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques.

Un sol número d'exemplar o un grup de números d'exemplars que tenen la mateixa localització i signatura topogràfica.

Indica la raó d'una interrupció en l'enumeració i la cronologia.

       g - Interrupció que ocasiona un buit

Falta alguna part o parts en els fons. Hi ha dubte sobre la causa de la interrupció o es desconeix.

       n - Interrupció que no ocasiona cap buit

La interrupció és deguda a una part o parts no publicades o a una falta de continuïtat en l'enumeració i la cronologia de les parts.

Informació que no està escrita d'una forma adequada per a la visualització pública.

 

 

Inici de secció

 

 

863 - ENUMERACIÓ I CRONOLOGIA--UNITAT BIBLIOGRÀFICA BÀSICA (R)

 

L'enumeració i la cronologia d'una unitat bibliogràfica bàsica en els fons de l'organització que reporta els fons. Es pot generar una visualització del contingut del camp 863 i del camp relacionat 853 (Llegendes i patró--Unitat bibliogràfica bàsica) al qual està enllaçat mitjançant el subcamp $8 (Número d'enllaç i de seqüència de camps).

 

Es donen pautes d'aplicació dels designadors de contingut definits al camp 863 a la secció Camps d'enumeració i cronologia--Informació general.

 

Exemples

 

 

863

#0$81.1$a5-12$i1884-1892$zv.9, gen. 1889 deteriorat.

 

863

30$81.1$a113-123$i1923-1928$j01-06

 

863

41$81.1$a3$b1

 

863

51$81.1$a1$b5$i1976$j01$k16$p1100026004

 

863

30$81.1$a1-10 $i1943-1952 $zrelligat

 

863

41$81.1$a3$b2$i1974$j05

 

863

42$81.1$a1-29

 

863

42$81.2$a30-40

 

863

42$81.3$a41-124

 

863

#3$81.1$a1974

 

863

#1$81.1$a1 partitura

 

863

#1$81.1$aca. 1000 documents

 

863

40$81.1$a1$b4$c4-7$d15$i1988$j04$k13-16$l15

 

863

41$81.1$a6$p7312986$qdeteriorat per l'aigua

 

863

40$81.1$a113$b1-23$i1989$j01-05$t2$wn

 

863

40$81.1$a1900-1915 $wn

 

863

0$81.2$a72$i1972$zfalta 28 abr.

 

863

40$81.1$a1-19$i1911-1920/1921$wg

 

863

41$81.2$a22$i1924/1925

 

863

40$81.3$a49-50$i1985$j01-02$zpubl. cesada amb el núm. 50

 

863

 

40$81.1$a1989$b02-05

 

 

Inici de secció

 

 

864 - ENUMERACIÓ I CRONOLOGIA--MATERIAL SUPLEMENTARI (R)

 

 

L'enumeració i la cronologia del material suplementari que no està catalogat separadament en els fons de l'organització que informa els fons. Es pot generar una visualització del contingut del camp 864 i del camp relacionat 854 (Llegendes i patró--Material suplementari) amb el qual està enllaçat mitjançant el subcamp $8 (Número d'enllaç i de seqüència de camps).

 

Es donen pautes d'aplicació dels designadors de contingut definits al camp 864 a la secció Camps d'enumeració i cronologia--Informació general.

 

Exemples

 

 

864

30$83.1$a1-3$i1983-1985$xrelligar en 1 v. quan arribi el número següent

 

864

30$81.1$a1910-1988

 

864

 

40$81.1$a1-3 $i1983-1985

 

 

Inici de secció

 

 

865 - ENUMERACIÓ I CRONOLOGIA--ÍNDEXS (R)

 

L'enumeració i la cronologia dels índexs que no estan catalogats separadament en els fons de l'organització que reporta els fons. Es pot generar una visualització del contingut del camp 865 i del camp relacionat 855 (Llegendes i patró--Índexs) al qual està enllaçat mitjançant el subcamp $8 (Número d'enllaç i de seqüència de camps).

 

Es donen pautes d'aplicació dels designadors de contingut definits al camp 865 a la secció Camps d'enumeració i cronologia--Informació general.

 

Exemples

 

 

865

4#$81.1$a1918-1921$oÍndex$zrelligat al final del volum indexat

 

865

4#$81.1$a1969-1978$oÍndex acumulatiu de deu anys

 

Inici de secció

 

 


Format MARC 21 concís per a dades de fons

Servei de Normalització Bibliogràfica | Oficina MARC