Menú superior

Ets a: Inici / Professionals / Programa CIP
Programa CIP

Un registre CIP (Cataloging in Publication) és un registre bibliogràfic confeccionat per a una publicació que encara no ha estat editada. Quan el llibre és publicat, l’editor inclou el registre CIP a la pàgina de crèdits per facilitar el seu processament per les biblioteques, llibreries, etc.

Objectiu

Procediment

Dades bàsiques requerides

Col·locació de la fitxa CIP en el llibre

Materials per als quals s'elabora el registre CIP

Peticionaris de fitxa CIP

La unitat responsable és Col·leccions Generals. Correu electrònic CIP@bnc.cat 

  Objectiu

L’objectiu del Programa CIP és servir a la comunitat bibliotecària a través de la catalogació de documents abans de la seva publicació. Els editors que participen en el Programa CIP trameten electrònicament el text complet de la publicació a la Biblioteca de Catalunya. La Biblioteca crea un registre bibliogràfic per a cada publicació (el registre CIP) i el tramet a l’editor perquè el faci imprimir en la pàgina de crèdits del llibre.

D’aquesta manera, el registre bibliogràfic és a disposició de les biblioteques que adquireixen un exemplar del llibre, de manera que es redueixen les despeses de catalogació.

  Procediment

  • L’editor ha de trametre per a cada títol que publiqui preferentment el text complet (o, com a mínim, les dades bàsiques requerides) a la Biblioteca de Catalunya. Les dades s’han de trametre per correu electrònic a l’adreça CIP@bnc.cat.
  • El personal de la Biblioteca revisa la completesa de les dades i procedeix a l’elaboració del registre CIP: catalogació descriptiva i punts d’accés d’autor, de títol i de matèria.
  • El registre CIP es tramet a l’editor, el qual el fa imprimir a la pàgina de crèdits del llibre.
  • Per a completar el procés, una vegada publicat el llibre, l’editor en tramet tot seguit un exemplar a la Biblioteca de Catalunya per poder completar el registre bibliogràfic amb les dades definitives que no s’inclouen en el registre CIP (peu d’impremta, descripció física...).

  Dades bàsiques requerides

És indispensable disposar de les compaginacions definitives de les següents parts del llibre:

  • Portada
  • Coberta
  • Portadelles
  • Pàgina de crèdits

Es recomana que, sempre que sigui possible, es trameti el text complet del llibre que es vol publicar. En qualsevol cas, sempre s’ha d’adjuntar els textos introductoris i de conclusions, els índexs i els sumaris, i les llistes de bibliografia.

Si el llibre ha de portar número ISBN, l’editor l’ha de trametre perquè consti en la fitxa CIP.

  Col·locació de la fitxa CIP en el llibre

La fitxa CIP que envia la Biblioteca de Catalunya s’ha de reproduir de la mateixa manera que es rep, mantenint les característiques tipogràfiques i de puntuació i la disposició dels paràgrafs.

S’aconsella que es reprodueixi dins d’un requadre.

A la part superior de la fitxa CIP ha de constar-hi la llegenda “BIBLIOTECA DE CATALUNYA – DADES CIP”.

  Materials per als quals s'elabora el registre CIP

La Biblioteca de Catalunya només elabora registres CIP de monografies impreses (a partir de 16 p.) en alfabet llatí.

No es fa, per tant, registre CIP de publicacions periòdiques, material cartogràfic, documents publicats només en versió digital, documents en alfabets no llatins...

Per a les obres en diversos volums que no es publiquen al mateix temps, caldrà revisar la fitxa CIP cada vegada que es publiqui un nou volum.

Per a les segones i següents edicions, cal enviar les dades de la publicació perquè la Biblioteca de Catalunya realitzi, si escau, una nova fitxa CIP. En les reimpressions es col·locarà la fitxa CIP de la impressió anterior.

  Peticionaris de fitxa CIP

La Biblioteca de Catalunya realitza la fitxa CIP per a les publicacions de qualsevol entitat, institució o empresa editora que ho sol·liciti. Per entrar en el programa CIP cal enviar una sol·licitud a l’adreça CIP@bnc.cat, assenyalant el nombre de documents que l’entitat, institució o empresa editora publica durant un any.

El servei d’elaboració dels registres CIP és gratuït. La Biblioteca de Catalunya només demana que, una vegada publicat el llibre, se li enviï tot seguit un exemplar per a poder verificar i completar les dades del registre bibliogràfic del catàleg.