Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 041

041 - Codi de llengua (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juny 2023

Primer indicador
Indicació de traducció
# - Cap informació proporcionada
0 - El document no és una traducció/no inclou una traducció
1 - El document és o inclou una traducció
Segon indicador
Font del codi
# - Codi de llengua MARC
7 - Font especificada en el subcamp $2

Codis de subcamp
$a - Codi de llengua del text/banda sonora o títol separat (R)
$b - Codi de llengua del resum (R)
$d - Codi de llengua del text cantat o parlat (R)
$e - Codi de llengua dels llibrets (R)
$f - Codi de llengua de la taula de continguts (R)
$g - Codi de llengua del material d'acompanyament altre que els llibrets i les transcripcions (R)
$h - Codi de llengua de l'original (R)
$i - Codi de llengua dels intertítols (R)
$j - Codi de llengua dels subtítols (R)
$k - Codi de llengua de les traduccions intermèdies (R)
$m - Codi de llengua dels materials d'acompanyament originals altres que els llibrets (R)
$n - Codi de llengua del llibret original (R)
$p - Codi de llengua dels subtítols per a persones sordes (R)
$q - Codi de llengua de l'àudio accessible (R)
$r - Codi de llengua de la llengua visual (no textual) accessible (R)
$t - Codi de llengua de les transcripcions d'acompanyament per als materials audiovisuals (R)
$2 - Font del codi (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Codis per a les llengües associades a un document quan el codi de llengua en el camp 008/35-37 del registre és insuficient per expressar la informació completa. Inclou registres per a documents en més d'una llengua, documents que impliquen una traducció, i documents en què el mitjà de comunicació és un llenguatge de signes. Les fonts dels codis són: MARC Code List for Languages, o altres llistes de codis com ara ISO 639-1 (Codes for the representation of names of languages - Part 1 : alpha-2 code)

Les llengües poden ser també anotades en forma textual en el camp 546 (Nota de llengua).

Usat juntament amb 008/35-37 (Llengua). Si hi ha un codi a 008/35-37, s'anota com a primer codi en els subcamps $a o $d (per a enregistraments sonors) de la primera ocurrència del camp 041 al registre bibliogràfic. Si 008/35-37 conté només blancs (Cap informació proporcionada) o el codi "zxx" (Cap contingut lingüístic) i s'està utilitzant el camp 041 per anotar, per exemple, els codis de les llengües del material d'acompanyament, llavors no hi ha present cap subcamp $a o $d. Si només s'utilitza un codi no MARC per expressar la llengua predominant del document, les posicions 008/35-37 es codifiquen amb tres caràcters de farciment (| | |).

Usat quan existeixen una o més de les condicions següents:

El camp 041 també pot ser usat per expressar la llengua original de l'obra.

Per als fitxers informàtics, el camp 041 s'utilitza per anotar els codis de les llengües associades amb les dades i/o amb la interfície de l'usuari (per exemple, les pantalles de visualització). Aquest camp no s'utilitza per codificar els llenguatges de màquina (per exemple, COBOL) o els codis de caràcters (per exemple, ASCII). La informació sobre els llenguatges de màquina s'anota al camp 538 (Nota dels detalls del sistema).

Per als materials àudiovisuals, el camp 041 s'utilitza amb pel·lícules cinematogràfiques, filmines, diapositives, transparències, i enregistraments vídeo quan existeix una o més d'una de les condicions següents:

El camp 041 també pot ser usat per a anotar informació addicional relacionada amb la llengua sobre les llengües escrites o originals de les pel·lícules cinematogràfiques.

Per al material gràfic projectable original o històric, material gràfic opac, i el material tridimensional, aquest camp s'utilitza quan existeixen una o més de les condicions següents:


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Indicació de traducció
Indica si l'obra és o inclou una traducció. El valor del primer indicador s'assigna a partir del contingut del document mateix; el material d'acompanyament no es té en consideració quan es determina si el document és una traducció. Excepció: Quan la música impresa conté una traducció d'un text vocal imprès com a text, el document es considera una traducció i s'utilitza el valor 1.
# - Cap informació proporcionada
No ha estat proporcionada cap informació sobre si el document és o inclou una traducció.
041 ##$aeng$afre$aswe
El document inclou el text en anglès, francès i suec.
041 ##$adut$afre$ager$aita$aspa$beng
El document inclou el text en neerlandès, francès, alemany, italià i castellà. El resum és en anglès.
0 - El document no és una traducció/no inclou una traducció
041 0#$aeng$afre
1 - El document és o inclou una traducció
Usat independentment de si l'obra ha estat publicada en la llengua original o no. Si, tot i amb això, l'obra traduïda no s'entra sota l'entrada principal de l'original, per exemple, perquè la traducció també implica una adaptació, llavors el document no es considera una traducció i el primer indicador conté el valor 0.
041 1#$aeng$hrus
Segon indicador - Font del codi
Font del codi de llengua utilitzat en el camp.
# - Codi de llengua MARC
Codi de: MARC Code List for Languages.
041 1#$aeng$hger$hswe
7 - Font especificada en el subcamp $2
La font del codi de llengua s'indica amb un codi en el subcamp $2.
008/35-37 |||
041 07$aen$afr$ait$2iso639-1

CODIS DE SUBCAMP

$a - Codi de llengua del text/banda sonora o títol separat
El codi de llengua de la primera ocurrència del subcamp $a al registre bibliogràfic s'anota també a 008/35-37 (Llengua) excepte si 008/35-37 conté blancs (###) o el codi "zxx" (Cap contingut lingüístic).

008/35-37 eng
041 0#$aeng$afre$ager
[Text en anglès, francès i alemany.]
008/35-37 jpn
041 1#$3Gojira$ajpn$jeng$hjpn
0#$3Godzilla$aeng$heng
[El DVD conté dues pel·lícules, una amb la banda sonora en japonès, i l'altra amb la banda sonora en anglès.]
Per a obres en més d'una llengua, els codis per a les llengües del text s'anoten en el seu ordre predominant en el text. Si no hi ha cap llengua predominant, els codis s'anoten per ordre alfabètic de codi. Si la institució catalogràfica ha triat de codificar "mul" (Múltiples llengües) a 008/35-37, s'anoten el codi per al títol (o el primer títol si n'hi ha més d'un) i el codi "mul". Alternativament, es pot anotar el nombre necessari de codis específics de llengües en ocurrències repetides del subcamp $a.
008/35-37 rus
041 0#$arus$aeng
[El document està en rus (la llengua predominant) i en anglès.]
008/35-37 eng
041 0#$aeng$afre$ager$ahun$apor$arus
008/35-37 cze
041 0#$acze$aeng$ager
[Mapa amb la llegenda en txec, anglès i alemany.]
008/35-37 sgn
041 0#$asgn$aeng
[El document conté representacions de l'alfabet en llenguatge de signes amb un text mínim en anglès a la portada.]
008/35-37 mul
041 0#$amul$arus
[El document és multilingüe amb cap llengua predominant i la institució catalogràfica ha decidit de no especificar cap llengua en el camp 008/35-37. El títol és en rus.]
Per als recursos continus, quan la llengua del text canvia durant un període de temps, s'anoten els codis per a totes les llengües.
Per al fitxers informàtics, les llengües associades amb les dades i/o la interfície de l'usuari (per exemple, les pantalles de visualització) s'anoten en el subcamp $a.
Per a les obres musicals, les llengües del contingut textual s'anoten en el subcamp $a només quan l'obra és música impresa o música manuscrita. Si l'obra és un enregistrament sonor, els codis de llengua s'anoten en el subcamp $d.
Per als recursos d'imatges en moviment, el subcamp $a conté el codi o codis de les llengües parlades o cantades associades amb el document, així com també de les llengües de signes i qualsevol codi de llengua de les llengües del so d'acompanyament. Codis de llengua usats per proporcionar accés a un recurs en un mode alternatiu (accessible) de la manera apropiada en els subcapms $p, $q, o $r.
Per a les imatges fixes projectades com ara filmines i diapositives, el subcamp $a conté el codi o codis de llengua associats amb el document, així com qualsevol codi de llengua de les llengües del del guió d'acompanyament imprès o del so d'acompanyament. Per a totes les altres imatges fixes, incloent-hi el material gràfic original i històric i el material gràfic opac i no opac, i per als objectes tridimensionals, el subcamp $a conté el codi o codis de llengua associats amb el material, això és, les llegendes i altres texts associats amb el document o recull que són part de la font principal d'informació.
008/35-37 eng
041 0#$aeng$afre$ager$aita
[Document àudiovisual amb banda sonora o títols separats en anglès, francès, alemany, italià.]
008/35-37 eng
[cap camp 041]
[Banda sonora o títols separats en anglès només.]
Quan una obra és una traducció o inclou una traducció, el Codi de llengua de la traducció s'anota en el subcamp $a. Els codis de les llengües de l'obra original s'anoten en el subcamp $h. Els codis de les llengües de les traduccions intermèdies s'anoten en el subcamp $k. Si un document és l'original amb una traducció d'acompanyament, el subcamp $a repetit conté els codis de les llengües de la traducció i dels originals. Els codis per a l'original s'anoten també en el subcamp $h.
008/35-37 eng
041 1#$aeng$hfre
[El text és en anglès, traduït del francès.]
008/35-37 eng
041 1#$aeng$kger$hswe
[El text és una traducció en anglès d'un text alemany que va ser publicat originalment en suec.]
008/35-37 eng
041 1#$aeng$agrc$hgrc
[El text és en l'original grec i en una traducció a l'anglès.]
008/35-37 eng
041 1#$aeng$hund
[El text és una traducció en anglès; la llengua original és indeterminada.]
008/35-37 fre
041 1#$afre$hger$hrus
[El text és en francès i conté tres obres, la primera traduïda de l'alemany i dues del rus.]
008/35-37 eng
041 1#$aeng$hmul
[El document és una antologia de poemes índics traduïts a l'anglès de múltiples llengües índiques.]
$b - Codi de llengua del resum
Les llengües s'anoten per ordre alfabètic de codi.
Per als recursos textuals, s'anota la llengua del resum independentment de que sigui la mateixa llengua anotada en el subcamp $a o una de diferent.
008/35-37 eng
041 0#$aeng$bfre$bger$bspa
[Text en anglès amb resums en francès, alemany, i castellà.]
Per a la música, el subcamp $b conté els codis de llengua del material que acompanya els enregistraments sonors si el material d'acompanyament conté resums del contingut d'un enregistrament sonor no musical o resums de cançons o d'altres obres vocals (no traduccions dels texts) continguts en un enregistrament sonor musical.
$d - Codi de llengua del text cantat o parlat
Codis de llengua per a la part audible del document, generalment el contingut cantat o parlat d'un enregistrament sonor o fitxer informàtic. Si no hi ha subcamp $a, el codi de llengua de la primera ocurrència del subcamp $d al registre bibliogràfic pot ser anotat també en el camp 008/35-37.
Nota: Per als materials en els quals la part audible d'un document no representa el contingut principal, els codis de llengua per a la part textual del contingut principal del document s'anoten en el subcamp $a.

008/35-37 eng
041 0#$deng$eeng$efre$eger
[Enregistrament en anglès amb llibret d'acompanyament en anglès, francès, i alemany.]
008/35-37 geo
041 0#$3Megrelʹskie pesni$dgeo$hgeo
1#$3Guriĭskie pesni$drus$hgeo
0#$3Program notes$grus
[L'enregistrament conté dues obres, una cantada en georgià, i l'altra cantada en rus—i el programa en rus.]
$e - Codi de llengua dels llibrets
Per a la música, els codis de llengua del text imprès del contingut vocal o textual de l'obra.
Usat tant si és material d'acompanyament com si és imprès amb el document. Nota: Tot i el seu nom, aquest subcamp no està restringit als llibrets. No obstant, no s'utilitza per als documents coberts pel subcamp $g.
008/35-37 fre
041 0#$afre$efre$eger$eita
$f - Codi de llengua de la taula de continguts
Codi o codis de llengua de la taula de continguts quan difereix de la llengua del text.
Els codis s'anoten en l'ordre alfabètic dels codis.
008/-35-37 rum
041 0#$arum$ffre$fger$frus
[Text en romanès, amb taules de continguts en francès, alemany, i rus.]
$g - Codi de llengua del material d'acompanyament altre que els llibrets i les transcripcions
Codis de llengua del material d'acompanyament significatiu altre que els resums (subcamp $b), els llibrets (subcamp $e) o les transcripcions (subcamp $t).
Inclou documents com ara programes, pròlegs, comentaris, manuals, llibres de codis, instruccions d'ús, etc. Per als materials visuals, el subcamp $g s'utilitza per a tot el material d'acompanyament, excepte per als guions impresos d'acompanyament per a les imatges fixes projectades o el so d'acompanyament (que s'anoten en el subcamp $a).
008/35-37 ger
041 ##$ager$geng
[El recull de fotografies té llegendes en alemany i material d'acompanyament en anglès.]
008/35-37 zxx
041 ##$gfre
[El document és una estampa que té material d'acompanyament en francès. No hi ha llegendes o cap altre text associat amb el document.]
008/35-37 ###
041 0#$geng
245 00$aFlorida bird songs$h[enregistrament sonor].
[Un enregistrament sonor amb un programa en el contenidor.]
$h - Codi de llengua de l'original
Codis de llengua per a la llengua original. Es pot anotar la llengua original independentment de que el primer indicador indiqui que és una traducció (això és, el valor 1). El codi de llengua és per a la llengua original del contingut principal del document i no és requerida si el document no és una traducció.
Quan s'indica la llengua original dels materials d'acompanyament (per exemple, altres notes en la funda, etc.), s'utilitza el subcamp $m.
008/35-37 eng
041 1#$deng$hfre$hger$hita
[Enregistrament sonor d'obres cantades en anglès, originalment en francès, alemany, i italià.]
008/35-37 fre
041 1#$afre$efre$eger$hfre
[Paraules impreses en francès també com a text amb la traducció alemanya.]
$i - Codi de llengua dels intertítols
Per a les pel·lícules mudes, el codi o codis de llengua dels intertítols o cartrons de títols. Els intertítols són text filmat que es mostra entre les escenes d'una pel·lícula muda per proporcionar diàleg o context narratiu.
041 1#$ifre$jeng$jger
[DVD amb intertítols en francès i subtítols en anglès i alemany.]
$j - Codi de llengua dels subtítols
Codis de llengua per a les llengües escrites que proporcionen accés als materials d'imatges en moviment en la forma de subtítols. No inclou les llengües dels crèdits, l'empaquetatge o el material d'acompanyament. Si cal, s'anota la llengua dels crèdits en el camp 546 (Nota de llengua) i la llengua de l'empaquetatge o el material d'acompanyament s'anota en el subcamp $g (Codi de llengua del material d'acompanyament altre que els llibrets i les transcripcions) del camp 041.
041 1#$aeng$bger$jger
[Un vídeo en anglès que conté un resum en alemany en el seu empaquetatge i subtítols en alemany.]
$k - Codi de llengua de les traduccions intermèdies
Codis de llengua per a una llengua intermèdia entre l'original i la traduccció actual, en què el recurs va ser traduït a partir d'una llengua intermèdia altra que la de l'original.
041 1#$aeng$kchi$hsan
[Llibre en anglès traduït d'una versió en xinès d'un text original en sànscrit.]
$m - Codi de llengua dels materials d'acompanyament originals altres que els llibrets
Codi de llengua per a la llengua original dels materials d'acompanyament altres que els llibrets. El subcamp va a continuació dels subcamps $b o $g relacionats.
041 1#$dfre$hita$eeng$efre$eger$eita$geng$gfre$gger$gita$mger
[Enregistrament sonor d'una òpera cantada en francès, l'òpera original en italià; llibret en anglès, francès, alemany i italià; notes de la funda en anglès, francès, alemany i italià però se sap que les notes de la funda van ser escrites originalment en alemany.]
$n - Codi de llengua del llibret original
Codi de llengua per a la llengua original del text imprès del contingut vocal/textual de l'obra. El subcamp va a continuació del subcamp $e relacionat.
041 1#$deng$hrus$eeng$nrus$geng$gfre$gger
[Enregistrament sonor cantat en anglès, traduït de l'original en rus; llibret en anglès traduït de l'original en rus; notes del programa en anglès amb traduccions al francès i a l'alemany.]
$p - Codi de llengua dels subtítols per a persones sordes
Codis de llengua per a la llengua usada en els subtítols per a persones sordes dels recursos d'imatges en moviment, ja sigui subtítols oberts per a persones sordes (SDH (Subtitles for the Deaf and Hard of Hearing)), o amb subtítols tancats per a persones sordes (CC).
041 1#$aeng$peng
[Un vídeo en anglès que conté subtítols tancats per a persones sordes (CC) en anglès.]
$q - Codi de llengua de l'àudio accessible
Codis de llengua per a l'àudio usat com a mode alternatiu d'accés al contingut visual o textual d'un recurs. Per exemple, vídeo descrit, una pista àudio suplementària que proporciona accés addicional al contingut visual d'imatges en moviment usant una audiodescripció.
041 1#$aeng$hfre$qeng
[Una pel·lícula en francès doblada en anglès amb vídeo descrit en anglès.]
$r - Codi de llengua de la llengua visual (no textual) accessible
Codis de llengua per a la llengua visual (no textual) usats per proporcionar accés alternatiu al contingut àudio d'un recurs. Per exemple, les llengües de signes.
041 0#$aeng$rsgn
041 07$rase$2iso639-3
[Un recurs en llenga anglesa en què l'àudio és el mode d'accés principal, però es proporciona accés alternatiu en llegua de signes americana (American Sign Language) amb la funció "picture-in-picture (PiP)" (visualització simultània de dos o més continguts en finestres inserides).]
Per als recursos en què la llengua de signes és el mode d'accés principal, el subcamp $a s'ha d'utilitzar per enregistrar el codi de llengua per al llenguatge de signes.
041 0#$asgn
041 07$aase$2iso639-3
[Un recurs en què la llegua de signes americana (American Sign Language) és el mode d'accés principal.]
$t - Codi de llengua de les transcripcions d'acompanyament per als materials audiovisuals
Per a les obres audiovisuals no musicals, el codi o codis de llengua del text imprès del contingut parlat de l'obra. Per a les obres audiovisuals musicals, el codi o codis de llengua del text imprès del contingut cantat i/o parlat de l'obra s'ha d'enregistrar al subcamp $e.
041 0#$aeng$teng
[Recurs en línia en llengua anglesa per a un fitxer vídeo d'història oral amb transcripció en anglès.]
$2 - Font del codi
Font de l'esquema de codis de llengua usat en el camp. Codi de: Language Code and Term Source Codes.
Si s'utilitza un codi no MARC per expressar la llengua predominant d'un document, el camp 008/35-37 es codifica amb tres caràcters de farciment (| | |).
Si s'utilitza més d'un esquema de codis en un registre, es repeteix el camp.
008/35-37 |||
041 07$aen$afr$ait$2iso639-1
008/35-37 eng
041 0#$aeng$afre
041 07$aen$afr$2iso639-1
[S'utilitzen dos esquemes de codis de llengua i el camp 041 es repeteix.]
$3 - Materials especificats
Part del material descrit a la qual s'aplica el camp.
008/35-37 eng
041 1#$3Clyde and Bonnie$aeng$hger
041 1#$3Busstopkisser$aeng$hger
041 1#$3Helver's night$aeng$hpol
245 00$aTheatre Café : $bplays three.
[El llibre conté les traduccions en anglès de les tres obres dramàtiques, dues de l'original alemany i una de l'original polonès.]
008/35-37 jpn
041 1#$3Gojira$ajpn$jeng$hjpn
041 0#$3Godzilla$aeng$heng
546 ##$3Gojira$aIn Japanese with optional English subtitles.
546 ##$3Godzilla$aIn English
[El DVD conté dues pel·lícules, una amb la banda sonora en japonès, i l'altra amb la banda sonora en anglès]
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Majúscules - Tots els codis de llengua s'han d'anotar en caràcters alfabètics en minúscules.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

El 2001, la pràctica de posar les diferents llengües en un sol subcamp, $aengfreger, va quedar obsoleta i els subcamps $a, $b, $d, $e, $f i $g van canviar de No repetible (NR) a Repetible (R). El camp també va canviar de No repetible (NR) a Repetible (R) per encabir els codis no MARC de llengua.

Primer indicador - Indicació de traducció
# - Sense definir (MA, MP, MV) [OBSOLET, 1993]
El 1993, el primer indicador (amb els valors 0 i 1) estava definit en les especificacions del control d'arxius i manuscrits, mapes, i materials visuals i el valor # (Sense definir) del primer indicador va quedar obsolet.
# - Cap informació proporcionada [NOU, 2008]

Segon indicador - Font del codi [NOU, 2001]
Abans de 2001, el segon indicador estava sense definir, però el camp s'epecificava per contenir un codi MARC de llengua. Per tant, abans del 2001 el valor # podia ser interpretat com l'actual valor #: codi MARC de llengua.

$a - Llengua del text/banda sonora o títol separat [REDEFINIT, 1980]
$b - Codi de llengua del sumari, resum, o subtítols [REDENOMINAT, 2005]
$b - Codi de llengua del resum [REDENOMINAT, 2007]
$c - Llengües dels títols separats (MV) [OBSOLET, 1972]
$c - Llengües de les traduccions disponibles (PS) [OBSOLET, 1977]
En les especificacions per a llibres, musica, publicacions en sèrie, i materials mixts, el subcamp $a va ser redefinit per excloure'n les llengües originals i les traduccions intermèdies del text quan es va definir el subcamp $h per contenir aquesta informació el 1980. Per exemple, abans de 1980 per a un document que tenia text en anglès, traduït del francès, el subcamp $a es codificava "engfre" (valor del primer indicador 1).
En les especificacions de materials visuals, el subcamp $c va quedar obsolet en aquest camp quan el subcamp $a va ser redefinit per incloure les llengües dels títols separats el 1972. Abans d'això, el subcamp $a va ser utilitzat només per a les llengües de bandes sonores.
En les especificacions per a les publicacions en sèrie, el subcamp $c va quedar obsolet el 1977. El codi de llengua d'una obra relacionada va contingut en el subcamp $e del camp 775 (Entrada d'una altra edició).
$g - Codi de llengua del material d'acompanyament altre que els llibrets [REDENOMINAT, 2019]
$i - Codi de llengua dels intertítols [NOU, 2019]
Abans de la definició del subcamp $i el 2019, els intertítols de les pel·lícules mudes s'enregistraven al subcamp $j.
$h - Codi de llengua de l'original [REDEFINIT, 2011]
$j - Codi de llengua dels subtítols o llegendes [NOU, 2007]
$j - Codi de llengua dels subtítols o llegendes [REDENOMINAT, 2018] [REDESCRIT, 2018]
Abans de la definició del subcamp $p el 2018, els subtítols per a persones sordes s'enregistraven en el subcamp $j.
$k - Codi de llengua de les traduccions intermèdies [NOU, 2011]
$m - Codi de llengua dels materials d'acompanyament originals altres que els llibrets [NOU, 2011]
$n - Codi de llengua del llibret original [NOU, 2011]
$p - Codi de llengua dels subtítols per a persones sordes [NOU, 2018]
$q - Codi de llengua de l'àudio accessible [NOU, 2018]
$r - Codi de llengua de la llengua visual (no textual) accessible [NOU, 2018]
$t - Codi de llengua de les transcripcions d'acompanyament per als materials audiovisuals [NOU, 2019]
$2 - Font del codi [NOU, 2001]
$2 - Materials especificats [NOU, 2023]
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(15/09/2023)
snb@bnc.cat