Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 082

082 - Número de la Classificació decimal de Dewey (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Tipus d'edició
0 - Edició completa
1 - Edició abreujada
7 - Altres edicions especificades en el subcamp $2
Segon indicador
Font del número de la classificació
# - Cap informació proporcionada
0 - Assignada per la LC
4 - Assignada per una agència altra que la LC

Codis de subcamp
$a - Número de la classificació (R)
$b - Número de document (NR)
$m - Designació normalitzada o opcional (NR)
$q - Agència que fa l'assignació (NR)
$2 - Informació de l'edició (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Número de classificació obtingut de la Dewey Decimal Classification, a la qual s'accedeix a través de versions electròniques o impreses.

Els valors del segon indicador distingeixen entre el contingut assignat per la Library of Congress (LC) i el contingut assignat per una altra organització.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Tipus d'edició
Indica l'edició de la qual s'ha obtingut la classificació decimal de Dewey.
0 - Edició completa
Número de classificació obtingut de l'edició completa.
082 04$a388/.0919$222
1 - Edició abreujada
L'edició s'especifica al subcamp $2 (Número de l'edició).
082 14$a914.3$213
7 - Altres edicions especificades en el subcamp $2
L'edició s'especifica el el subcamp $2 (Informació de l'edició).
082 74$a839.82$25/nor/20071204$qNO-OsNB
Segon indicador - Font del número de la classificació
Indica si la font del número de classificació és la Library of Congress o una altra organització.
# - Cap informació proporcionada
No es proporciona cap informació sobre la font del número de classificació.
082 0#$aC848/.5407/05$220
0 - Assignada per la LC
La font del número de classificació és la Library of Congress. Pot ser utilitzat per altres organitzacions que transcriuen d'un exemplar de la LC.
082 00$a975.5/4252/00222$222
4 - Assignada per una agència altra que la LC
La font del número de classificació és una organització altra que la Library of Congress.
082 04$a220.47$222

CODIS DE SUBCAMP

$a - Número de la classificació
Número de classificació assignat utilitzant una edició de la classificació decimal de Dewey. La font del número de classificació és la Dewey Decimal Classification, a la qual s'accedeix a través de versions electròniques o impreses.
082 00$a355.02/17$222
082 04$a343.7306/8$a347.30368$220
[El segon número és opcional]
Per als números de la DDC de la literatura canadenca, s'afegeix una "C" majúscula com a prefix. Per a les obres adreçades al públic juvenil, s'afegeix una "j" minúscula com a prefix. El prefix "j" no s'afegeix als números de la DDC dels registres de llibres de text juvenils.
082 0#$aC848$220
082 0#$aj574$220
082 0#$ajC813$220
$b - Número de document
Part del número de document. Aquest subcamp pot contenir un número d'exemplar (o de conjunt).
$m - Designació normalitzada o opcional
Indica si el número de classificació contingut en el camp s'obté de la part normalitzada o opcional de les taules de l'esquema identificat en el primer indicador (Tipus d'edició) i pel subcamp $2 (Informació de l'edició). S'utilitzen els codis següents: a (normalitzat) i b (opcional).
082 00$a345.73/0772$220$ma
082 00$a347.305772$220$mb
$q - Agència que fa l'assignació
Codi MARC de la organització que assigna el número de classificació.
Codi de: MARC Code List for Organizations.
082 04$a004$222/ger$qDE-101b
$2 - Informació de l'edició
Informació de l'edició a partir de la qual ha estat assignat el número de la DDC. Si s’assignen números de la DDC de més d’una edició, cada número DDC o grup de números va contingut en un camp 082 separat. Si s’assigna el número de la DDC d’una edició impresa, s'enregistra el número de l'edició (s'usa "23" per a la impressió a demanda), una barra inclinada (/), la llengua de l'edició, una barra inclinada (/), i l'any de publicació o impressió. Si s’assigna el número de la DDC d’una versió electrònica, s'enregistra el número de l'edició (s'usa "23" o "22" per a la WebDewey, segons sigui apropiat), una barra inclinada (/), la llengua de l'edició, una barra inclinada (/), i la data en què el número de la DDC ha estat assignat pel catalogador. Les llengües s'enregistren d'acord amb els codis de tres caràcters de MARC Code List for Languages. Les dates s'enregistren d'acord amb Representation of Dates and Times (ISO 8601) segons el patró aaaammdd.
082 00$a792.8/2$223/eng/20190402
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Espaiament - La lletra minúscula "s" (per a les col·leccions) va separada del número per un espai.
082 00$a920.073 s$a973.3/092$aB$222
Constants de visualització
[ ... ] [claudàtors]
Els claudàtors, que enclouen el número de la DDC i que apareixen en els productes impresos, no van inclosos en el registre MARC. Poden ser generats pel sistema com a constant de visualització associada amb l'etiqueta del camp.
Designació de contingut del camp:
08200$a659.1s$a659.1/57$222
Exemple de visualització:
659.1 s [659.1/57] 22
Designació normalitzada o opcional - Si un subcamp $m és present, només s'ha de codificar un sol subcamp $a, a no ser que el valor del subcamp $m s'apliqui a tots els números de les ocurrències repetides del subcamp $a. Altrament, es repeteix el camp.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Primer indicador - Tipus d'edició
# - Informació d'edició no anotada (LL, MU, MV, PS) [OBSOLET]
El codi # (Informació d'edició no anotada) va ser vàlid entre 1979-1987. Els registres creats abans de la definició del primer indicador el 1979 poden contenir un blanc (#) que vol dir sense definir en aquest indicador.
2 - Versió abreujada de NST (LL, MU, MV, PS) [OBSOLET]
El valor va quedar obsolet el 1989. Des del 1981, la Library of Congress dels Estats Units d'Amèrica va deixar d'assignar números de classificació de la versió abreujada de NST als documents inclosos a New Serial Titles.
7 - Altres edicions especificades en el subcamp $2 [NOU, 2011]

Segon indicador - Font del número de la classificació
# - Cap informació proporcionada [OBSOLET] [USMARC només, LL, FI, MU, MV, PS]
El codi # (Cap informació proporcionada) va ser vàlid entre 1982-1987. Els registres creats abans de la definició del segon indicador el 1982 poden contenir un blanc (#) que vol dir sense definir.
$a - Número de classificació
$b - Número DDC de la versió abreujada de NST (PS) [OBSOLET]
$b - Número de document
Abans de 1975, les definicions dels subcamps $a i $b en les especificacions de les publicacions en sèrie estaven invertides: $a (Número DDC de la versió abreujada de NST), $b (Número DDC). Aquesta definició del subcamp $b va quedar obsoleta quan el primer indicador i el subcamp $2 van ser definits el 1979. L'actual $b es va definir el 1987.
$m - Designació normalitzada o opcional [NOU, 2008]
$q - Agència que fa l'assignació [NOU, 2008]
$2 - Número de l'edició [REDENOMINAT, 2021] [REDESCRIT, 2021]
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat