Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 083

083 - Número addicional de la Classificació decimal de Dewey (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Tipus d'edició
0 - Edició completa
1 - Edició abreujada
7 - Altres edicions especificades en el subcamp $2
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir


Codis de subcamp
$a - Número de la classificació (R)
$c - Número de la classificació--Número final d'expansió (R)
$m - Designació estàndard o opcional (NR)
$q - Agència que fa l'assignació (NR)
$y - Número de seqüència de la taula per a la subordenació interna o taula de subdivisió (R)
$z - Identificació de la taula (R)
$2 - Informació de l'edició (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Número de classificació usat per a l'accés de matèries. S'obté de Dewey Decimal Classification, a la qual s'accedeix a través de versions electròniques o impreses.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Tipus d'edició
Indica l'edició de la qual s'ha obtingut la classificació decimal de Dewey.
0 - Edició completa
Número de la classificació obtingut de l'edició completa.
082 04$a388.13$222
083 0#$z2$a4947$222
Per a un llibre sobre túnels en els Alps suïssos. El número de Dewey 388.13 s'utilitza en obres interdisciplinars sobre túnels, però el número en si mateix és més genèric, abastant una varietat de característiques especials de carreteres. Conseqüentment, la notació de l'àrea geogràfica no pot ser afegida al número principal en el camp 082. El camp 083 conté la notació de l'àrea geogràfica per als Alps suïssos obtinguda de la Taula 2.
1 - Edició abreujada
Número de classificació obtingut de l'edició abreujada.
7 - Altres edicions especificades en el subcamp $2
L'edició s'especifica en el subcamp $2 (Informació de l'edició).
082 74$a839.82$25/nor$qNO-OsNB
Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Número de la classificació
Número de classificació addicional aplicat al recurs, el qual pot ser usat com a accés de matèries a més a més del número principal de classificació assignat.
082 04$a599.0994$222
083 0#$a598.0994$222
083 0#$z2$a94$222
Per a un llibre sobre aus i mamífers australians. El número de Dewey 599 s'utilitza en obres sobre mamífers i en obres generals sobre aus i mamífers. La resta del número principal del camp 082 consisteix en 09 Tractament geogràfic obtingut de la Taula 1 i 94 Austràlia obtingut de la Taula 2. No hi ha cap manera de dir a partir d'aquest número si el llibre conté informació sobre les aus o no. El número de Dewey 598 en el primer camp 083 vol dir aus, i el número complet vol dir aus a Austràlia. El segon camp 083 té el número d'àrea per a Austràlia de la Taula 2; està pensat per ajudar els usuaris que cerquen tot el que hi ha sobre Austràlia.
$c - Número de la classificació--Número final d'expansió
Número final d'un número d'expansió quan el número inicial d'expansió és contingut en el subcamp $a.
$m - Designació estàndard o opcional
Indica si el número de classificació contingut en el camp s'obté de la part estàndard o de l'opcional de les taules de l'esquema identificat en el primer indicador (Tipus d'edició) i en el subcamp $2 (Informació de l'edició). S'utilitzen els codis següents: a (estàndard) i b (opcional).
$q - Agència que fa l’assignació
Codi MARC d'organització de la institució que assigna el número de classificació.
Codi de: MARC Code List for Organizations.
$y - Número de seqüència de la taula per a la subordenació interna o taula de subdivisió
Número de seqüència o un altre identificador per a la subordenació interna de la classificació o taula de subdivisió. Si la primera o única taula de subdivisió trobada en el número de classificació és 1, i els dígits enters successius s'utilitzen per a qualsevol de les taules de subdivisió següents trobades en aquell número.
$z - Identificació de la taula
Número de la taula de la qual s'obté el número de classificació en un registre de subdivisió. El subcamp sempre $z precedeix el subcamp $a associat en el camp.
$2 - Informació de l'edició
Informació de l'edició a partir de la qual ha estat assignat el número de la DDC. Si s’assignen números de la DDC de més d’una edició, cada número DDC o grup de números va contingut en un camp 082 separat. Si s’assigna el número de la DDC d’una edició impresa, s'enregistra el número de l'edició (s'usa "23" per a la impressió a demanda), una barra inclinada (/), la llengua de l'edició, una barra inclinada (/), i l'any de publicació o impressió. Si s’assigna el número de la DDC d’una versió electrònica, s'enregistra el número de l'edició (s'usa "23" o "22" per a la WebDewey, segons sigui apropiat), una barra inclinada (/), la llengua de l'edició, una barra inclinada (/), i la data en què el número de la DDC ha estat assignat pel catalogador. Les llengües s'enregistren d'acord amb els codis de tres caràcters de MARC Code List for Languages. Les dates s'enregistren d'acord amb Representation of Dates and Times (ISO 8601) segons el patró aaaammdd.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Espaiament - La lletra minúscula "s" (per a col·leccions) va separada del número per un espai.
Constants de visualització
[ ... ] [claudàtors]
Els claudàtors, que enclouen un número de la DDC que apareix en els productes impresos, no van inclosos en el registre MARC. Poden ser generats pel sistema com a constants de visualització associada amb l'etiqueta del camp.
Designació estàndard o opcional - Si el subcamp $m és present, només s'ha de codificar un sol subcamp $a, a no ser que el valor del subcamp $m s'apliqui a tots els números en les ocurrències repetides del subcamp $a. Altrament, es repeteix el camp.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Primer indicador - Tipus d'edició
7 - Altres edicions especificades en el subcamp $2 [NOU, 2011]
$2 - Número de l'edició [REDENOMINAT, 2021] [REDESCRIT, 2021]
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat