Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 084

084 - Número d'altres classificacions (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Número de la classificació (R)
$b - Número de document (NR)
$q - Agència que fa l'assignació (NR)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font del número (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Número de classificació obtingut d'un esquema de classificació no cobert per cap altre dels camps de número de classificació. El camp no ha de ser utilitzat per als números de classificació obtinguts d'una font a la qual no se li assignarà un subcamp $2 (Font del número).

S'utilitza un esquema altre que el Library of Congress Classification, els sistemes de classificació de la Library and Archives Canada, la National Library of Medicine, la National Agricultural Library, la Governement Printing Office dels Estats Units d'Amèrica, la Classificació decimal universal, o els esquemes de la Classificació decimal de Dewey. Aquests darrers números s'anoten en els camps 050 (Signatura topogràfica de la Llibrary of Congress), 055 (Números de classificació assignats al Canadà), 060 (Signatura topogràfica de la National Library of Medicine), 070 (Signatura topogràfica de la National Agricultural Library), 086 (Número de classificació de document oficial), 080 (Número de la Classificació Decimal Universal), 082 (Número de la Classificació decimal de Dewey), respectivament. El camp 084 també s'utilitza per als números obtinguts del sistema CODOC usat al Canadà per classificar els documents governamentals.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Número de classificació
Part de classificació del número. El subcamp $a es repeteix per anotar un número de classificació alternatiu.
084 ##$a014$2frbnpnav
084 ##$a016$a014$a018$a122$2frbnpnav
$b - Número de document
Part del número de document de la signatura topogràfica.
084 ##$a84.7$bSShA$2rubbk
084 ##$aKB112.554$bU62 1980$2laclaw
$q - Agència que fa l'assignació
Codi MARC d'organització de la institució que assigna el número de classificació.
Codi de: MARC Code List for Organizations.
084 ##$a330$a380$a650$a670$qDE-101$2sdnb
084 ##$a000$a330$qDE-600$2sdnb
084 ##$a125$a631$qDE-600$2zdbs
[Tres números de classificació assignats a un recurs per agències diferents]
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font del número
Codi MARC per a la font del sistema o esquema de classificació de què s'obté el número que s'assigna.
Codi de: Classification Scheme Source Codes.
084 ##$a8501(043)$2rueskl
084 ##$aCA2 PQ C07 81P52$2cacodoc
[Número assignat a partir del sistema CODOC]
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Majúscules - L'ús de caràcters alfabètics en majúscules o minúscules en els números de classificació ha de seguir les regles de l'esquema. Per a la majoria dels esquemes, els caràcters s'anoten en majúscules.
Espaiament - Els espais que es volen com a part de la signatura topogràfica s'han d'introduir.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Abans de 1997, els números CODOC anaven inclosos en el camp 088. [CAN/MARC només]

$q - Agència que fa l'assignació [NOU, 2011]
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat [NOU, 2017]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat